Slovanský svět 06/2022

За чешским тектом следует текст на русском языке.

Za českým textem následuje text v ruském jazyce.

 

Svatá Dobroslava Moravská

vnesena do seznamu českých a moravských svatých

Pravoslavné církve českých zemí a Slovenska

 

V Pravoslavném katedrálním chrámu svatého Václava v Brně, byla při archijerejské božské liturgii dne 28. září 2022 slavnostně vyhlášena svatost velkomoravské princezny a mučednice sv. Dobroslavy-Orosie (†  880).

    

 

Ve sváteční den, kdy si všichni připomínáme nám tolik drahého českého knížete svatého Václava, který se společně se svojí babičkou kněžnou svatou Ludmilou stal patronem České země, byla Moravská princezna sv. Dobroslava – Orosia slavnostně, za účasti pravoslavných duchovních otců z celé Moravy, vnesena do seznamu českých a moravských svatých Pravoslavné církve českých zemí a Slovenska. Mezi hosty byli mimo jiné:

- Ing. Jiří Kachlík, CSc., vysokoškolský učitel a publicista, který se zasloužil o překlad ze španělského do českého jazyka „Historie sv.  Dobroslavy,  zvané  Eurosia,  také  Orosia,  královny,  panny  a  mučednice,  patronky  Jacy“, jak ji sepsal Děkan katedrály sv. Petra  v Jace Juan Francisco Aznárez (López);

- JUDr. Zdeněk Opatřil, předseda Všeslovanského výboru, který po prostudování španělských pramenů uvedenou „Historii“ doplnil a upravil, zpracoval Návrh na zápis sv.Dobroslavy do Seznamu českých a moravských svatých, Návrh na uspořádání Poutě ke sv. Dobroslavě a Návrh ikony sv. Dobroslavy, která byla zhotovena Pražskou eparchií a jejíž autorkou se stala ikonopiskyně Ludmila Jůzová;

Oba výše uvedení hosté vyslovili poděkování protoijereji Janu Baudišovi, který zpracoval modlitby pro liturgii, Tropar i Kondak sv.Orosii a vůbec vše potřebné pro službu k mučednici sv.Orosii. Poděkovali i jeho manželce (matušce) Janě Baudišové a napsání ikony sv. Dobroslavy.

 

Zleva: JUDr.Zdeněk Opatřil, prot. Jan Baudiš, Ing.Jiří Kachlík, CSc.

 

Obě ikony sv. Dobroslavy posvětil vikární biskup Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, Jeho Přeosvícenost ThDr. Igor Izaiáš Slaninka. Ikona, jejíž autorkou je paní Jana Baudišová, zůstane umístěna v Katedrálním chrámu sv.Václava  v Brně.

 

Dekret k Zápisu sv.Dobroslavy do Seznamu českých a moravských svatých vydal Eparchiální archijerej, Jeho Vysokopřeosvícenost Simeon (Jakovljevič, ThDr.), arcibiskup olomoucko-brněnský.

 

Na webových stránkách Olomoucko-brněnské eparchie se píše:

 

„Při liturgii byli přítomni i vzácní hosté: ing. Jiří Kachlík, CSc. a JUDr. Zdeněk Opatřil, kteří kdysi začali prezentovat památku u nás pozapomenuté velkomoravské princezny, její život začali kriticky studovat a třídit historické zprávy a spustili tím zprvu nenápadný proces rozšiřování známosti o této mučednici v naší vlasti. Na základech, položených jejich dílem, jsme pak v církvi mohli dále pokračovat. Práce výše zmíněných osobností byla tím příslovečným prvním kamenem, který posléze spustil celou lavinu zájmu a úcty k svaté Orosii (Dobroslavě), až se nakonec tento impulz stal celým hnutím za vyhlášení její svatosti a sláva Orosie se rozletěla po naší církvi jako blesk. A tak byla právě dnes jejich práce korunována.“

 * * *

Princezna Dobroslava se narodila v roce 864, pravděpodobně někde na území nynější Severní Moravy, kde žil kmen Bílých Chorvatů.  Proto také ji nazýváme Moravskou princeznou.

 

Ve Španělsku se občas chybně uvádí, že Orosia byla dcerou českého krále Bořivoje a sv.Ludmily. Dle legendy sepsané arciknězem a děkanem katedrály sv. Petra  v Jace Juanem Francisco Aznárezem (Lópezem) sv. Orosia = Dobroslava pocházela z Velké Moravy, a byla schovankou Bořivoje a Ludmily. Podle českých pramenů mohl být jejím otcem bělochorvatský kníže Mojslav. Její matka, která zemřela brzy po porodu dcery za nevyjasněných okolností, se pravděpodobně jmenovala také Dobroslava. (Kníže Mojslav je v některých pramenech považován také za otce údajné druhé manželky Svatopluka I.Velikého, která měla jméno Sventožizňa.) A když při jedné krvavé potyčce s Franky roku 872 zahynul i její otec, stala se ve svých osmi letech úplným sirotkem. Sirotka se ujal její strýc český kníže Bořivoj a jeho mladá žena, později svatá Ludmila, které známe z českých dějin jako první české křesťanské panovníky. Tak se stala Dobroslava členkou českého vládnoucího rodu a díky pokrevní příbuznosti Bořivoje (a snad i svojí) s moravským králem Rostislavem, ale i Svatoplukem také příslušnicí moravského královského dvora, moravskou princeznou. Pozn. v té době byly Čechy součástí Velké Moravy.

 

Jako každá dívka ve věku 16 let byla Dobroslava plná touhy a nadějí, když jí byla učiněna nabídka, aby se stala ženou prince Sancha Garcése, druhorozeného syna aragonského krále. Zmítaly jí pochybnosti, zvědavost i strach. Přesto se zaslíbila muži, kterého ještě nikdy neviděla. Jaký je? Pouze z vyprávění jeho poslů věděla, že je dvacetiletý, čestný a udatný, že je  královského rodu v daleké Aragonii a má-li se stát jeho manželkou, musí za ním podniknout dalekou a nebezpečnou cestu. Nebylo to lehké rozhodování, ale byl to sám arcibiskup Metoděj, kdo ji jménem prince a ve jménu křesťanské víry k přijetí princovy ruky požádal. Dobroslava nakonec souhlasila stát se ženou Sancha Garcése. Slavil se pak její sňatek uzavřený v zastoupení «per procura».

 

Na podzim roku 880 očekával aragonský princ Sancho Garcèz svoji nevěstu. Byla jí sotva šestnáctiletá překrásná dívka, velkomoravská princezna Dobroslava.

Ale Bůh s ní měl jiné plány.

Dobroslava místo lásky našla v daleké cizině mučednickou smrt.

Truchlící Don Sancho Garcéz se více než 10 roků neoženil, žil svobodný z úcty k ženě, která měla být jeho manželkou, a která byla Bohem předurčena, aby zůstala pannou a stala se mučednicí, manželkou Kristovou, a proslulou patronkou těchto hor.

Ostatky krásné Moravanky, princezny Dobroslavy s uťatou hlavou jsou uloženy v gotické katedrále ve městě Jaca.  Její hlava je ve městě Yebra de Basa.

 

Dobroslava byla prohlášena za svatou, a stala se patronkou vinařů a ochránkyní před nepřízní počasí. Svatořečení bylo uznáno v roce 1902 papežem Lvem XIII.  a „Posvátná Kongregace Ritů“ v Římě platnost svatořečení Dobroslavy – Eurosie potvrdila. Za svatou je uznávána jak katolickou, tak i pravoslavnou církví. Dobroslava, žena a Slovanka a první Moravanka byla kanonizována jako sv. Orosia a je patronkou Jacy, jednoho ze starobylých španělských měst na úpatí skalního masivu Pyrenejí.

 

Můžeme být hrdi na to, že prvními ženami zařazenými mezi svaté, byly Slovanky: česká kněžna sv. Ludmila a moravská princezna sv. Dobroslava. 

 

Pokorně se skloňme před památkou moravské princezny sv. Dobroslavy – Orosie. Uctívejme ji, modleme se k ní a nechť se sv. Dobroslava stane i naší ochránkyní před suchem, ale i před bouřemi a povodněmi, nechť se stane i patronkou českého a moravského národa a ochrání jej před nástupem islamizace Evropy.

 

Dekret o vnesení jména sv. Dobroslavy do seznamu českých a moravských svatých, vyhlášený na božské liturgii 28. září 2022 v Brně ukládá upomínat svatou Dobroslavu  25. června (posvátný den její kanonizace) a 28. září (posvátný den jejího zápisu do seznamu českých a moravských svatých Pravoslavné církve českých zemí a Slovenska).

 

Zbývá jen dodat, že o zapsání moravské princezny do Seznamu českých a moravských svatých se zasloužili:

 • římskokatolický kněz, spisovatel a básník ThDr. František Odvalil (*1880 –†1938),
 • historik a spisovatel Jan Galatík (*1936-†2015), 
 • spisovatel Jan Svoboda,
 • spisovatel a básník PaedDr. Jindřich František Bobák,
 • publicista Mgr. Aleš Vrtal,
 • vysokoškolský učitel, badatel a publicista Ing. Jiří Kachlík, CSc.,
 • předseda Všeslovanského výboru JUDr. Zdeněk Opatřil,
 • pastorační asistentka děkanátu Šternberk Jana B. Šumpíková,
 • režisérka a herečka Mg.A. Jana Kristina Studničková,
 • prorektor Univerzity Karlovy Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc.,
 • historik umění Prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D.,
 • historik Prof. PhDr. Jan Rychlík, Dr.Sc., Dr.h.c.,
 • Emeritní Metropolita Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku Prof. ThDr, Kryštof, Ph.D., Dr.h.c.,
 • Arcibiskup pražský a českých zemí ThLic. Michal Dandár,Th.D.,
 • vikární biskup Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku ThDr. Igor Izaiáš Slaninka,
 • ikonopiskyně Ludmila Jůzová,
 • ikonopiskyně Jana Baudišová,
 • protoijerej Jan Baudiš
 • a další.

 

Lze si jen přát, aby i Římskokatolická církev v českých zemích zařadila svatou Dobroslavu do sboru moravských svatých.

* * *

Доброслава Моравская

внесена в список чешских и моравских святых

Православной церкви чешских земель и Словакии

 

В православном кафедральном соборе Святого Вацлава в г. Брно в ходе архиерейской Божественной литургии 28 сентября 2022 года принцесса Великой Моравии и мученица Доброслава-Оросия († 880) была торжественно внесена в список чешских и моравских святых.

 

В праздничный день, когда чехи вспоминают чешского князя Святого Вацлава, который вместе со своей бабушкой княгиней Святой Людмилой стал покровителем чешских земель, состоялось большое событие.  В ходе архиерейской Божественной литургии была торжественно внесена в Список чешских и моравских святых Православной Церкви чешских земель и Словакии моравская принцесса -  Доброслава-Оросия. В божественной литургии приняли участие православные духовные отцы со всей Моравии. Среди гостей были:

 

- Иржи Кахлик, преподаватель ВУЗа и публицист, внесший вклад в перевод с испанского языка на чешский «Истории святой Доброславы, называемой Евросия, также Оросия, королевы, девственницы и мученицы, покровительницы г. Хака», написанной настоятелем собора Святого Петра в Хаке Хуаном Франсиско Азнаресом (Лопезом);

- Зденек Опатршил, председатель Всеславянского комитета, который, изучив испанские, русские и чешские источники, дополнил и внес изменения в упомянутую «Историю», подготовил предложение о внесении святой Доброславы в Список чешских и моравских святых, проект организации паломничества к Святой Доброславе и предложение для изготовления иконы Святой Доброславы, которая была сделана иконописцем Людмилой Юзовой из Пражской епархии;

Оба вышеупомянутых гостя выразили свою благодарность протоиерею Яну Баудишу, подготовившему молитвы для литургии, Тропарь и Кондак Святой Оросии и все необходимое для служения мученице святой Оросии. Они также поблагодарили его жену (матушку) Яну Баудишову за написание иконы святой Доброславы.

Обе иконы Святой Доброславы были освящены викарным епископом Оломоуцко-Брновской епархии Православной Церкви чешских земель и Словакии Игорем Исаием Сланинкой. Икона, автором которой является госпожа Яна Баудишова, останется в кафедральном соборе Святого Вацлава в Брно.

Указ о включении Доброславы в Список чешских и моравских святых подписали архиепископ Оломоуцко-Брновский, Его Высокопреосвященство Симеон (Яковлевич) и  Епископ-викарий Оломоуцко-Брновской епархии Его Преосвященство Изайаш (Игорь Изайаш Сланинка).

 

С левой чтороны: Зденек Опатршил и Йиржи Кахлик

На сайте Оломоуцко-Брновской епархии пишется:

«В литургии также приняли участие уважаемые гости: Йиржи Кахлик и Зденек Опатршил, которые когда-то начали представлять в нашей стране память о забытой великоморавской княжне, стали критически изучать ее жизнь и разбирать исторические документы, тем самым начав незаметный вначале процесс распространения знаний об этой мученице на нашей родине. Основываясь на фундаменте, заложенном их работой, мы тогда смогли продолжить работу в церкви. Работа вышеименуемых личностей была тем пресловутым первым камнем, который впоследствии вызвал лавину интереса и уважения к святой Оросии (Доброславе). Наконец, этот порыв превратился в целое движение за провозглашение ее святости, и слава Оросии распространилась по всей нашей церкви. И вот сегодня их работа увенчалась успехом.»

 

*   *   *

Принцесса Доброслава родилась в 864 году, вероятно, где-то на территории нынешней Северной Моравии, где проживало племя белых хорватов. Поэтому мы и называем ее Моравской принцессой.

В Испании иногда ошибочно утверждают, что Оросия была дочерью чешского короля Борживоя и святой Людмилы. По преданию, написанному протоиереем и настоятелем собора св. Петра в Хаке Хуана Франсиско Азнареза (Лопеза) Оросия = Доброслава происходила из Великой Моравии и была приемной дочерью князя Борживоя и его жены Людмилы. Согласно чешским и русским источникам, ее отцом мог быть князь белых хорватов Мойслав. Ее мать, умершая вскоре после рождения дочери при невыясненных обстоятельствах, вероятно, также носила имя Доброслава. (Князь Мойслав также считается в некоторых источниках отцом предполагаемой второй жены короля Великой Моравии Святополка I Великого, по имени Свянтожизня.) А когда ее отец также погиб во время кровавой стычки с франками в 872 г., она стала круглой сиротой в восьмилетнем возрасте. Сироту взяли к себе ее дядя чешский князь Борживой и его молодая жена, позже - святая Людмила, известных из чешской истории как первых чешских христианских монархов. Таким образом, Доброслава стала членом чешской правящей семьи и, благодаря кровному родству Борживоя (и, возможно, ее собственной) с моравским королем Ростиславом, а также Святополком, также членом моравского королевского двора, моравской принцессой. (Примечание: в то время Богемия была частью Великой Моравии.)

Как и любая девушка в 16 лет, Доброслава была полна желания и надежды, когда ей предложили стать женой принца Санчо Гарсеса, второго сына короля Арагона. Сомнения, любопытство и страх терзали ее. И все же она дала обещание человеку, которого никогда раньше не встречала. Какой он? Она знала только из рассказов его посланников, что ему двадцать лет, он честен и доблестен, что он из королевской семьи в далеком Арагоне и что, если ей суждено стать его женой, ей придется совершить долгое и опасное путешествие, чтобы последовать за ним. Это было непростое решение, но именно архиепископ св. Мефодий просил ее принять руку принца от имени христианской веры. Наконец Доброслава согласилась стать женой Санчо Гарсеса. Затем праздновалось ее бракосочетание, заключенное «per procura».

Осенью 880 года арагонский принц Санчо Гарсес ждал свою невесту. Ей едва исполнилось шестнадцать, красивая девушка, великоморавская принцесса Доброслава.

Но у Всевышнего были другие планы. Вместо любви Доброслава обрела в далекой стране мученическую смерть.

Скорбящий дон Санчо Гарсес не женился более 10 лет, живя холостым из уважения к женщине, которая должна была стать его женой и которой было предназначено Богом остаться девственницей и стать мученицей, женой Христа и знаменитой покровительницей этих гор.

Останки моравской принцессы Доброславы с отрубленной головой хранятся в готическом соборе города Хака. Ее голова находится в городе Йебра-де-Баса.

 

Доброслава была причислена к лику святых и стала покровительницей виноделов и защитницей от непогоды. Канонизация была признана в 1902 году папой римским Львом XIII а «Священная конгрегация обрядов» в Риме подтвердила законность канонизации Доброславы-Евросии. Она признана святой как католической, так и православной церквями. Доброслава, славянка и первая мораванка, была канонизирована как св. Оросия и является покровительницей Хаки, одного из древних испанских городов у подножия скалистого массива Пиренеев.

 

Чехи и мораване могут гордиться тем, что первыми женщинами, причисленными к лику святых, были славянки -  чешская княгиня Людмила и моравская принцесса  Доброслава.

Смиренно склонимся перед памятью моравской княжны св. Доброславы - Оросии. Поклонимся ей, помолимся к ней и пусть св. Доброслава станет защитницей от засухи, но и от бурь и наводнений, пусть она также станет покровительницей чешского и моравского народов и защитит их от наступающей исламизации Европы.

Указ о внесении имени  Доброславы в Список чешских и моравских святых, оглашенный на Божественной литургии 28 сентября 2022 года в Брно, устстановил дни  поминовении святой Доброславы - 25 июня (священный день ее канонизации) и 28 сентября (священный день ее вступления в Список чешских и моравских святых Православной Церкви Чешских земель и Словакии).

 * * *

Остается только добавить, что внесению моравской принцессы в Список чешских и моравских святых способствовали:

 • Римско-католический священник, писатель и поэт Франтишек Одвалил (*1880 –†1938),
 • историк и писатель Ян Галатик (*1936-†2015), 
 • писатель Ян Свобода,
 • писатель и поэт Йиндржих Франтишек Бобак,
 • публицист Алешь Врталь,
 • преподаватель ВУЗа, исследователь и публицист Йиржи Кахлик, инженер, кандидат наук,
 • председатель Всеславянского комитета Зденек Опатршил, писатель и переводчик, доктор прав,
 • помощник пастыря Штернберкского благочиния Яна Б. Шумпикова,
 • режиссер и актриса Яна Кристина Студничкова,
 • проректор Карлова университета Ян Ройт, профессор, доктор наук,
 • искусствовед Павел Штепанек, профессор, доктор философских наук,
 • историк Ян Рыхлик, профессор, доктор наук,
 • почетный митрополит Православной Церкви Чешских земель и Словакии Христофор, профессор, доктор наук,
 • Архиепископ Пражский и Чешских земель Михал Дандар,
 • Епископ-викарий Оломоуцко-Брновской епархии Православной Церкви  Чешских земель и Словакии Изайаш,
 • иконописец Людмила Юзова,
 • иконописец Яна Баудишова,
 • протоиерей Ян Баудиш
 • и другие.

Можно только надеяться, что и Римско-католическая церковь в Чехии включит святую Доброславу в свой список моравских святых.