Slovanský svět 07/2022

Československý prezident Ludvík Svoboda - 127 roků od jeho narození

 

Ludvík Svoboda se narodil 25. listopadu 1895 v Hroznatíně (na Českomoravské vrchovině). Je původem z rolnické rodiny, otec zemřel před jeho narozením.

Studoval na vyšší zemědělské škole. Na začátku první světové války byl odveden do rakousko-uherské armády a později byl zajat na ruské frontě. Po vzniku československých legií v nich zastával důstojnický post a prošel několika pozicemi - mimo jiné i zástupcem velitele praporu na Podkarpatské Rusi. Účastnil se i několika známých bitev (u Zborova 1917 a u Bachmače 1918) a také celé sibiřské anabáze československých legií kdy čs.legie úspěšně bojovaly proti bolševikům a kontrolovaly celou sibiřskou magistrálu.

Po válce se vrátil na rodný statek, ale vojenskou kariéru na hřebík nepověsil. Mimo jiné působil i jako učitel maďarštiny na vojenské škole v Hranicích (tuto školu předtím sám L. Svoboda absolvoval jako velitel praporu).

Těsně před okupací Československa v roce 1938 zastával Ludvík Svoboda funkci velitele pěšího pluku. Po okupaci působil chvíli v odbojové organizaci Obrana národa a v červnu 1939 emigroval do Polska. Tam velel vznikající československé jednotce v Krakově a v září 1939 se i se svými vojáky dostal do sovětského zajetí. Ruská NKVD jej považovala za špióna a odsoudila ho na smrt. Život Svobodovi zachránilo to, že už před válkou spolupracoval se sovětskou rozvědkou. Až přímý pokyn z Kremlu zachránil Svobodu před popravou.

Po vstupu SSSR do války (v roce 1941 Hitler porušil mírovou smlouvu, kterou měl se Stalinem a na SSSR zaútočil) se Ludvík Svoboda stal velitelem 1. československého samostatného praporu v SSSR. Od roku 1943 se tento prapor účastnil bojů na frontě.

V Moskvě se Svoboda seznámil také s Klementem Gottwaldem, který vedl komunisty v emigraci v SSSR a s genpor. Alexandrem Semjovičem Gundorovem, který byl předsedou Všeslovanského výboru.  Velitelských schopností Ludvíka Svobody si všimlo nejen sovětské velení, ale i prezident republiky Edvard Beneš v  londýnském exilu. Ludvík Svoboda postupoval ve velitelských funkcích a během dvou let byl z hodnosti plukovníka poměrně rychle povyšován až do hodnosti armádního generála.

Zleva: předseda Všeslovanského výboru genpor. A.S.Gundorov, metropolita Nikolaj Jaruševič, a plk.Ludvík Svoboda

Svoboda prošel několika významnými bitvami, ve kterých se proslavil (u Sokolova a u Dukly). To mu pomohlo také k tomu, že se po válce stal ministrem národní obrany a tuto pozici zastával až do roku 1950.

Nejprve byl nestraník, ale sympatizoval s komunisty a po únoru 1948 se stal členem komunistické strany a sám dopomohl komunistům k moci tím, že jako velitel vojsk zabránil případnému nasazení armády proti SNB a jiným jednotkám, které byly kontrolovány komunisty. V padesátých letech kdy vrcholil v komunistické straně boj o moc a konaly se velké politické procesy byl Svoboda pomalu odsouván na vedlejší kolej. Nejprve byl nahrazen Alexejem Čepičkou, zetěm Klementa Gottwalda na postu ministra obrany a stal se náměstkem předsedy vlády a předsedou Československého státního výboru pro tělesnou výchovu a sport. V roce 1951 byl sesazen i z těchto míst a v roce 1952 byl dokonce krátce vězněn. Po propuštění se stejně jako po první světové válce vrátil do rodného Hroznatína a pracoval v místním JZD.

Po smrti Gottwalda a Stalina, v roce 1954, se Svoboda díky svým kontaktům v Moskvě vrátil do politiky. Nejprve jako člen předsednictva Národního shromáždění (1954-64), dlouhá léta byl místopředsedou Svazu protifašistických bojovníků. I v armádě získal velitelské funkce - 1955-58 náčelník Vojenské akademie K.Gottwalda v Hranicích; poté náčelník Vojenského historického ústavu v Praze. V této době sepsal své paměti, jejichž 1. vydání vyšlo pod názvem „Z Buzuluku do Prahy“ roku 1960.

V období pražského jara v roce 1968 po abdikaci Antonína Novotného byl Ludvík Svoboda zvolen (30. března 1968) prezidentem republiky. V této pozici podporoval snahy reformátorů o uvolnění poměrů. Po sovětské invazi v srpnu 1968 odmítl vytvoření tzv. dělnicko-rolnické vlády pod vedením A. Indry a zachránil životy reformních vůdců pod vedením A. Dubčeka a členů dosavadní vlády, unesených do SSSR.

Od dubna 1974 se zdravotní stav Ludvíka Svobody zhoršoval a znemožňoval mu vykonávat prezidentskou funkci. Odmítl abdikovat. Poslanci přijali zvláštní zákon, podle kterého byl prezidentské funkce zbaven. Prezidentem republiky se pak v roce 1975 stal Gustáv Husák.

Ludvík Svoboda zemřel 20. září roku 1979 v Praze. Celkem třikrát byl oceněn vyznamenáním Hrdina Československa a také Hrdina Sovětského svazu.

 

 

AKT HISTORICKÉ SPRAVEDLNOSTI

 

V paláci Livadija na Krymu proběhlo slavnostní odhalení zrestaurované busty cara posledního ruského cara Mikuláše II.

V roce 1994 Oleg Anatoljevič Permjakov, zástupce Fondu slovanského písemnictví a kultury, navrhl lidovému umělci Ruska Vjačeslavu Michajloviči Klykovovi restaurovat bustu státníka z předrevolučního carského Ruska, která byla náhodně objevena v paláci Livadija na Krymu a byla těžce poškozena. Po provedení srovnávací analýzy uměleckých ukázek obrazů ruské královské rodiny na přelomu 19. a 20. století Klykov dospěl k závěru, že se jedná o bustu posledního ruského cara Mikuláše II.

Busta byla restaurována, byla podle ní zhotovena forma a odlita nová busta z bronzu, která byla umístěna, na území chrámu svatých mučednic Věra, Naděžda, Ljubov (pozn: Víra, Naděje a Láska), ve městě Kursk, na památku návštěvy a pobytu cara Mikuláše II. a členů královské rodiny na velkých vojenských manévrech v srpnu až září 1902. Manévry vyvrcholily grandiózní vojenskou přehlídkou na okraji města, která se konala 5. září téhož roku.

A tak 27. září delegace Fondu slovanského písemnictví a kultury v čele s jejím generálním ředitelem Alexandrem Vladimirovičem Bočkarevem a členem správní rady Fondu Sergejem Pavlovičem Kozubenkem splnila sen velkého ruského sochaře Vjačeslava Michajloviče Klykova a přenesla bustu cara Mikuláše II. do paláce Livadia. Byl dokonán akt historické spravedlnosti – busta byla vrácena na své historické místo.

 

АКТ ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ


Состоялось торжественное открытие восстановленного бюста Императора Николая II в Ливадийском дворце

В 1994 году представитель Фонда славянской письменности и культуры Олег Анатольевич Пермяков предложил народному художнику России Вячеславу Михайловичу Клыкову восстановить случайно обнаруженный в Ливадийском дворце и сильно поврежденный бюст государственного деятеля времен дореволюционной царской России. Проведя сопоставительный анализ художественных образцов изображений российской царской фамилии рубежа XIX–XX веков, Клыков пришел к выводу, что это бюст последнего российского Императора Николая II.

Бюст был восстановлен, с него была снята форма, по ней из бронзы был отлит новый бюст, установленный в г. Курске, на территории храма Св. Мучениц Веры, Надежды, Любови, в память о визите и пребывании Императора Николая II и членов Царской семьи на больших военных маневрах в августе – сентябре 1902 года. Кульминацией маневров стал грандиозный военный парад на окраине города, состоявшийся 5 сентября того же года.

И вот, 27 сентября делегация Фонда славянской письменности и культуры во главе с его генеральным директором Александром Владимировичем Бочкаревым и членом правления фонда Сергеем Павловичем Козубенко осуществила мечту великого русского скульптора Вячеслава Михайловича Клыкова и передала в Ливадийский дворец бюст Императора Николая II. Совершился акт исторической справедливости – бюст возвращен на его историческое место.

   

slavfond.ru

6.10.2022