Slovanský svět 05/2020

VYMAZAT SLOVANY Z OBRAZU ZEMĚ - ÚKOL SVĚTOVÉHO ZLA   

Jacenovackoncentrační tábor smrti

UZÁKONIT  PAMÁTNÝ DEN GENOCIDY SLOVANSKÝCH NÁRODŮ!

Největším zločinem dvacátého století je i nadále genocida slovanských národů. Jen ve druhé světové válce vyvraždilo Německo a jeho satelity z Francie, Itálie, Španělska a několika dalších západoevropských zemí více než 45 milionů Slovanů v SSSR, Jugoslávii a Polsku. To je nejhorší zločin proti lidskosti.

Je nepochopitelné, proč 350 milionové slovanské společenství stále nemá svůj vlastní Památný den genocidy a téma této krutosti se nepovažuje za genocidu Slovanů. Německo a jeho západní evropské satelity plánovaly zničit více než 60 milionů Slovanů a zbytek proměnit v otroky. Desítky milionů Slovanů měly být přesídleny za Ural a do Patagónie a uvolněná území měla být osídlena Němci, Italy, Francouzi a Španěly, přičemž malá část Slovanů měla být využita jako služební personál pro představitele „vyšších rasy“.

V říjnu a listopadu 2019 se v Moskvě a v Nižním Novgorodu uskutečnilo zasedání Mezinárodní slovanské rady, které podpořilo rozhodnutí (pozn. z 9. června 2018 v Praze) o uzákonění Památného dne genocidy slovanských národů.

Mezinárodní slovanská rada (pozn.se sídlem v Kyjevě) schválila doporučení ze zasedání dne 9. června v rámci Slovanské Prahy 2018. (viz. níže)

Oleg PLATONOV,

předseda Prezidia Všeslovanského svazu

 

СТЕРЕТЬ С ЛИЦА ЗЕМЛИ СЛАВЯНСТВО – ЗАДАЧА МИРОВОГО ЗЛА

Талергоф, самый известный концентрационный лагерь смерти

 

УЧРЕДИТЬ ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ ГЕНОЦИДА СЛАВЯН!

    Самым главным преступлением ХХ века продолжает оставаться геноцид славянских народов. Только во Вторую мировую войну Германия и ее сателлиты из Франции, Италии, Испании и ряда других западноевропейских стран убили более 45 млн славян в СССР, Югославии, Польше. Это самое страшное преступление против человечества.

    Нам совершенно неясно, почему до сих пор 350-миллионное сообщество славян, не имеет своего памятного дня геноцида, да и тема этого злодейства не рассматривается как геноцид славян. Германия и ее западноевропейские сателлиты планировали уничтожение более 60 млн славян и превращение остальных в рабов. Предполагалось переселить десятки миллионов наших соотечественников за Урал и заселить освободившиеся земли немцами, итальянцами, французами, испанцами, используя небольшую часть славян в качестве обслуживающего персонала для представителей «высшей расы».

   В октябре и ноябре 2019 года в Москве и Нижнем Новгороде прошло Совещание Международного славянского совета, на котором было поддержано решение (прим.от 9 июня 2018 г. в Праге) об учреждении Памятного дня геноцида славян.

   Международный славянский совет (прим. со штаб квартирой в Киеве) одобрил решене заседания проведенного 9 июня в рамках Славянской Праги 2018. (см. ниже)

 

 Олег ПЛАТОНОВ,

председатель Президиума Всеславянского Союза

 

                                    Genocida Slovanů

 

Podle mezinárodního práva je genocida nepromlčitelný mezinárodní zločin a zároveň je i tím nejtěžším zločinem proti lidskosti.

Je dosti nepochopitelné, že do dnešního dne nemají Slované, kteří představují více než 350 miliónové celosvětové společenství, svůj památný den genocidy. Genocida byla v minulosti už přiznaná Arménům, Židům, Kambodžanům anebo Rwanďanům, ale Slovanům prozatím přiznaná nebyla. Přitom jen ve 20. století byli vyvražděny desítky miliónů Slovanů během dvou světových válek a běsnění protislovanských sil v samotných slovanských zemích. Nejvíce jich bylo systematicky vyvražděno v době druhé světové války, případně Velké vlastenecké války při realizaci nacistického Hlavního plánu pro Východ (Generalplan Ost). V této koncepci Adolfa Hitlera a nacistického hnutí šlo o získání životního prostoru (Lebensraumu) na úkor Slovanů a naplnění stoletého německého ideologického snu Tlaku na východ (Drang nach Osten). Uskutečnění tohoto plánu mělo za následek genocidu a etnické čistky Slovanů. Odhaduje se, že během uvedeného období bylo vyvražděno asi 30 miliónů Slovanů a zhruba o podobný počet se následkem této strašné války snížil počet obyvatelstva ve slovanských zemích.

Je nutno připomenout, že tento tlak na Slovany ze strany Západu probíhá nepřetržitě nejméně po dobu posledních tisíc roků. Ve středověku se tento nápor Západu šikovně maskoval tzv. šířením křesťanství a organizováním křížových výprav proti Slovanům Svatou římskou říší německého národa. Oběti tohoto „pokřesťanšťování“ už dnes těžko někdo spočítá, ale šlo o milióny zabitých Slovanů a jejich postupné vytlačování na východ (Drang nach Osten). Podobná situace panovala u jižních Slovanů, kde byla agresorem Osmanská říše a její genocidní politika vůči Slovanům. Pro úplnost je třeba ještě připomenout vojenské tažení 600 tisícové evropské armády vedené Napoleonem, která v červnu 1812 napadla Rusko.

Slovanské sdružení Slavica ze Slovenska v průběhu Všeslovanských národopisných slavností - Slovanská Praha 2018, které se konaly ve dnech 7. až 9. června 2018, podalo prostřednictvím svého předsedy návrh, aby datum 22.6. bylo uznáno jako Památný den genocidy Slovanů. Uvedený návrh byl jednohlasně přijat na společném plenárním zasedání třech mezinárodních slovanských organizací: Všeslovanského výboru se sídlem v Praze, Všeslovanského svazu se sídlem v Moskvě a Mezinárodní Slovanské rady se sídlem v Kyjevě. Tento návrh logicky navazoval na Usnesení XII. Slovanské rady O genocidě Slovanů, které bylo přijato 23. května 2015 v Moskvě. Dne 22. června 2018 slovanské sdružení Slavica zorganizovalo poprvé veřejné shromáždění v Nitře (Park na Sihoti) u pamětního kamene Cest vítězství a Slovanské lípy, kde si spolu s přítomnými účastníky připomenuli tento Památný den genocidy Slovanů.

Vzhledem k výše uvedenému nebylo jednoduché vybrat vhodné datum památného dne, tak aby se s ním mohl ztotožnit co největší počet Slovanů. V době už vzpomínaného tisíciletí bylo proti Slovanům spácháno několik genocid. Ale ta největší a nejlépe zdokumentovaná je genocida, která se odehrála vůči Slovanům v době Druhé světové války, případně v době Velké vlastenecké války. V této válce bylo nejvíce zaznamenaných obětí právě u východních Slovanů (Rusové, Bělorusové a Ukrajinci). Jak všichni dobře víme, východní Slované byli napadnuti právě v den 22.6.1941 nacistickým Německem - operace (plán) Barbarossa. Kromě toho kolem dne letního slunovratu napadl též Napoleon Rusko a u jižních Slovanů se též v této době (Vidovdan – česky Vítův den) odehrálo více nepříjemných událostí. K úctě k miliónům obětí východních Slovanů je právě datum 22.6. nejvhodnějším dnem pro Památný den genocidy Slovanů.

Jako symbol Památného dne genocidy Slovanů sdružení Slavica na zmíněných Všeslovanských národopisných slavnostech navrhlo Hvězdu Rodu. Jedná se o osmicípou hvězdu, starý symbol vnitřní síly a moudrosti, který poukazuje na nekonečno vesmíru a harmonii člověka se světem. Je též symbolem Slovanských rodů, na které směrovala už upomínaná genocidní tažení. Barevné provedení k tomuto účelu je Hvězda Rodu v červené barvě umístěná na bílém, šedém nebo černém podkladě. Uvedený symbol je vhodné doplnit nápisem velkými písmeny GENOCIDA SLOVANŮ nebo Památný den GENOCIDY SLOVANŮ. Pietní vzpomínková setkání by se měla organizovat na významných místech pro Slovany, jako jsou například památníky na oběti válek, při památných stromech (lípa, dub), hájích, skalách a jiných přírodních útvarech. V průběhu těchto setkání by bylo vhodné zasadit památný strom, lípu nebo dub a připomenout účastníkům zde uvedené informace.

V souvislosti s výše uvedeným doporučujeme

  • Zapojit do připomínání si Památného dne genocidy Slovanů co nejvíc občanských spolků a jednotlivců ve Slovanských zemích a žádat je o písemnou podporu uvedeného návrhu.
  • Přenést uvedenou problematiku do parlamentů jednotlivých Slovanských států a poté na půdu mezinárodních organizací včetně OSN.
  • Protože Slované utrpěli v posledních světových válkách největší ztráty, měli by dostat všechny dosud uznané restituce a válečné reparace.
  • Parlamenty slovanských zemí by měly na legislativní úrovni systematizovat problém genocidy Slovanů, zejména v první a druhé světové válce.
  • Založit muzea genocidy Slovanů, ve kterých se budou shromažďovat materiály a fakta o cílené destrukci civilistů a vojenských sil.

Slavme slavně slávu Slávů slavných

Miloš ZVERINA
generální tajemník Všeslovanského výboru

 

Геноцид Славян

Геноцид, в соответствии с международным правом, является одним из самых звучных международных преступлений и вместе с тем и самым тяжелым преступлением против человечности. Совершенно непонятно, почему до сегодняшнего дня славяне, более, чем 350-миллионное мировое сообщество, не имеют своего памятного дня геноцида.

Геноцид в прошлом признали в отношении армян, евреев, камбоджийцев или руандцев, но в отношении славян пока не признали. Притом только в 20 столетии убили десятки миллионов славян во время двух мировых войн и разгула антиславянских сил в самих же славянских странах. Более всего их систематически убивали во время Второй мировой войны или Великой Отечественной войны, во время реализации нацистского Генерального плана „Восток“ (GeneralplanOst).

В этой концепции Адольфа Гитлера и нацистского движения главной целью было завоевание жизненного пространства (Lebensraum) за счет славян и исполнение столетней немецкой идеологической мечты Похода на Восток (Drang nach Osten). Выполнение этого плана должно было вылиться в геноцид и этнические чистки славян. Существуют предположения, что в это время убили примерно 30 миллионов славян и приблизительно на столько же уменьшилось количество жителей в славянских странах в результате этой страшной войны.

Здесь необходимо напомнить, что это наступление на славян со стороны Запада продолжается безостановочно минимально в течение последней тысячи лет. В средние века это наступление Запада ловко маскировалась под так называемое распространение христианства и организацию крестовых походов против славян Святой римской империей немецкого народа. Жертвы этой „христианизации“ сегодня вряд ли кто-нибудь сможет сосчитать, но без сомнения тогда убили миллионы славян и постепенно их вытеснили на восток (Drang nach Osten).

То же самое случилось и с южными славянами, когда в роли агресоров выступила Османская империя, проводившая геноцидную политику в отношении славян. Для полноты картины необходимо вспомнить и о военной кампании 600-тысячной европейской армии под предводительством Наполеона, которая в июне 1812 года напала на Россию.

Славянское общество Славица из Словакии во время Всеславянских народных празднеств – Славянская Прага 2018, которые состоялись 7 - 9 июня 2018 года, в лице своего председателя выдвинуло предложение о том, чтобы дата 22 июня была признана, как Памятный день геноциды славян. Это предложение было единогласно принято на совместном пленарном заседании трех международных славянских организаций: Всеславянского комитета со штаб-квартирой в Праге, Всеславянского комитета со штаб-квартирой в Москве и Международного славянского совета со штаб-квартирой в Киеве.

Это предложение было логическим продолжением Постановления XII. Славянского совета „О геноциде славян,“ которое приняли 23 мая 2015 года в Москве. 22 июня 2018 года славянское объединение Славица организовало первую общественную сходку в Нитре (Парк в Сиготи) возле памятного камня Дорог Победы и славянской липы, где вместе с присутствующими представителями общественности и жителями города и окрестных сел торжественно отметили Памятный день геноцида славян.

Из-за приведенных выше причин было нелегко выбрать подходящую дату памятного дня – такую, с которой бы отождествилось как можно большее количество славян. В течение последнего тысячелетия против славян совершили сразу несколько геноцидов. Но тем самым большим и более всего задокументированным является геноцид, который применили в отношении славян во время Второй мировой войны или Великой Отечественной войны. В этой войне самые большие жертвы зарегистровали именно среди восточных славян (русские, белорусы, украинцы).

Мы все хорошо знаем, что на восточных славян именно 22 июня 1941 напала нацистская Германия – Операция (План) Барбаросса. Кроме этого, приблизительно в день летнего солнцеворота и Наполеон также напал на Россию, а на территории, где живут южные славяне, в то время (Видовдан) произошло много неприятных событий. Для преклонения перед миллионами жертв восточных славян именно дата 22 июня является самым подходящим днем для Памятного дня геноцида славян.

Как символ Памятного дня геноцида славян, объединение Славица во время выше упоминавшихся Всеславянских народных торжеств предложило Звезду Рода. Это восьмиконечная звезда, старый символ внутренней силы и мудрости, который указывает на бесконечность космоса и гармонию человека с миром. Он же является и символом Славянских родов, против которых были направлены выше упоминавшиеся геноцидные походы. В этом предназначении Звезда Рода выполнена красным цветом и находится на белом, сером или черном фоне.

Данный символ хорошо было бы дополнить надписью большими буквами „ГЕНОЦИД СЛАВЯН“ или „Памятный день ГЕНОЦИДА СЛАВЯН“. Благоговейные памятные встречи следует организовать на имеющих значение для славян местах, как, например, памятники жертвам войн, памятные деревья (липа, дуб), рощи, скалы и иные природные образования. Во время этих встреч было бы желательно посадить памятное дерево, липу или дуб и напомнить участникам встречи приведенные выше информации.

В связи с выше приведенным предлагаем

  • Привлечь к отмечанию Памятного дня геноцида славян как можно больше общественных организаций и отдельных лиц в славянских странах и предложить им, чтобы письменно подтвердили свою поддержку данного предложения.
  • Продвинуть данную проблематику в парламенты отдельных славянских стран и позже на сцену международных организаций, в том числе и ООН.
  • Поскольку славяне во время последних мировых войн понесли самые большие жертвы, им должны вернуть все имущество, в рамках признанной до сегодняшнего дня реституции, и осуществить военные репарации.
  • Парламенты славянских стран должны на законодательном уровне систематизировать проблему геноцида славян, главное, во время Первой и Второй мировых войн.
  • Создать музеи геноцида славян, в которых будут собирать материалы и факты о целенаправленном уничтожении гражданских лиц и военных сил.

Славим славно славу Славов славных.

Милош Зверина

Генеральный секретарь Всеславянского комитета

    25. červen – Den přátelství a jednoty slovanských národů

V roce 1941 na protifašistické slovanské konferenci v americkém Pittsburghu byl 25. červen vyhlášen Dnem přátelství a jednoty slovanských národů. Od roku 1969 je tento svátek velkolepě oslavován na pomezí Běloruska, Ruska a Ukrajiny. Až o 40 let později, v roce 2009 se začal oslavovat na Slovensku v Nitře. Teprve v následujícím roce zavedl Českomoravský slovanský svaz  jeho oslavu na moravsko-slovenském pomezí v Popově nad Vláří. Od roku 2011 jej slavíme navíc v Ústeckém kraji - na hradě Střekov na Mezinárodním písničkářském festivalu. A od roku 2012 jsme jeho oslavu rozšířili do Středočeského kraje. Je politování hodné, že po II. Českomoravském slovanském sjezdu v r. 2014 se na tento významný den znovu zapomnělo.

Snahou Všeslovanského výboru je, aby se tento svátek postupně slavil ve všech slovanských zemích a stal se svátkem všeslovanským. Přejeme si, aby se rozšiřoval okruh těch, kteří mezi ostatními slovanskými národy šíří lásku, přátelství, porozumění a spolupráci.

Ve slovanských zemích jsou lidé s různými politickými a náboženskými názory, ale v jedné věci by měli být jednotní: slovanské národy jsou bratrské, nehledě na mnohé rodinné rozpory musejí k sobě chovat vzájemnou úctu. 

Je smutné, že se v Čechách a v Polsku šíří protislovanské a zejména protiruské nálady, podporované dobře placenými desinformátory v nejrůznějších, ale žel i ve státních mediích. Tito písálkové si zřejmě ani neuvědomují, že podřezávají nohy židli, na které sedí a kopou hrob nejen ostatním spoluobčanům, ale i sobě. Zřejmě jim jde o to, abychom my, Slované zmizeli ze zemského povrchu a  stali se  hnojivem pro německou půdu, jako se to stalo s národy „Slávie“ a ostatními polabskými Slovany.

Věříme, že skuteční vlastenci a stoupenci slovanské myšlenky dají jasně najevo rozsévačům xenofobie, lží, pomluv, zla a nenávisti, že s nimi žádná slušná slovanská společnost nepočítá.

   25 июня - День дружбы и единства славянских народов

В 1941 году на антифашистской славянской конференции в Питтсбурге, США, 25 июня был объявлен «Днем дружбы и единства славянских народов». С 1969 года этот праздник торжественно отмечается на границе Беларуси, России и Украины. Лишь 40 лет спустя, в 2009 году его начали праздновать в Нитре (Словакия). Только в следующем году Чешско-Моравский славянский союз представил этот славянский праздник на Моравско-словацкой границе в Попове-над-Вларжи. С 2011 года он также упоминается в Усти-на-Лабе  - на Международном фестивале авторской песни. А с 2012 года его стали праздновать в Средней Чехии. Прискорбно, что после II. Чешско-Моравского Славянского Съезда в 2014 году этот важный день был снова забыт.

Цель Всеславянского комитета - постепенно распространять празднование этого дня в славянских странах с тем, чтобы он стал всеславянским праздником. Мы прилагаем все усилия к тому, чтобы круг тех, кто распространяет любовь, дружбу, понимание и сотрудничество среди других славянских народов, расширялся.

В славянских странах есть люди с разными политическими и религиозными взглядами, но в одном мы должны быть едины: славянские народы являются братьями, и, несмотря на все семейные распри, должны уважительно относиться друг к другу.

Печально, что антиславянские и особенно антироссийские настроения распространяются в Чешской Республике и Польше при поддержке высокооплачиваемых дезинформаторов в различных, но, к сожалению, также в государственных СМИ. Эти «журналисты», вероятно, даже не осознают, что режут ножки стула, на котором они сидят, и копают могилу не только для своих сограждан, но и для себя. Видимо, они хотят, чтобы мы, славяне, исчезли с поверхности земли и стали удобрением для немецкой почвы, как это произошло с народами Славии и полабских славян.

Мы верим, что истинные патриоты и последователи славянской идеи дадут понять сеятелям ксенофобии, лжи, клеветы, зла и ненависти, что ни одно достойное славянское общество не принимает их во внимание.

 

 1 140 let od mučednické smrti sv. Dobroslavy Moravské

Ikonopisec: Jana Baudišová: sv.Dobroslava Moravská a Aragonská

Každý rok 25. června se v Aragonské Jace a Yebře de Basa koná «Festa Santa Orosia», tedy «Slavnost sv. Dobroslavy, princezny Moravské a královny Aragonské». (Pozn. Podrobnosti o sv. Dobroslavě jsou uvedeny v časopise Slovanský svět č. 6 z r. 2019.) Záměr uspořádat pouť Čechů a především Moravanů do Jacy a uctít památku moravské princezny překazila pandemie koronaviru. Moravané uctívají památku své svaté princezny «Jízdou králů», která připomíná honosný průvod, který doprovázel mladičkou Dobroslavu, dceru Bělochorvatského knížete Mojslava a schovanku českého knížete Bořivoje a jeho manželky kněžny sv. Ludmily, ze sídla Velkomoravského krále Svatopluka I.Velikého, na dlouhé cestě do Španělska, která pro ni a její doprovod smutně skončila.

Z historických pramenů je nám známo, že čeští a moravští poutníci se poklonili svaté Dobroslavě naposledy v 15. století. Proto uspořádat pouť ke sv. Dobroslavě je velký dluh, který k ní máme. Je třeba poděkovat ruským pravoslavným věřícím, kteří si našli čas, když už to Češi a ani Moravané nedokázali, a uspořádali v r. 2011 pouť do Yebry i Jacy a památku své slovanské sestry sv. Dobroslavy Moravské uctili.

Záznam z pouti zde: 

https://orthodoxspain.livejournal.com/116106.html

 Svatá Dobroslavo - oroduj, pros, přimlouvej se za nás.

 

1140 лет со дня мученической смерти св. Доброславы Моравской

Каждый год 25 июня в испанском поселении Хака и Йебра-де-Баса проходит Festa Santa Orosia, т.е. Праздник св. Доброславы, принцессы Великой Моравии и королевы Арагонии. (прим. Подробнее в журнале Slovanský svět № 6 с 2019 года). Намерение организовать паломничество чехов и особенно мораван в Хаку и почтить память моравской принцессы было сорвано пандемией коронавируса. Мораване поклоняются памяти своей святой принцессы Доброславы Конной выездкой королей - реконструкцией великолепной процессии, сопровождающей юную Доброславу, дочь князя белых хорват Мойслава и приемную дочь чешского князя Борживоя и его жены княжны св. Людмилы, из резиденции короля Великой Моравии Сватоплука I. Великого в далекую Испанию, которая закончилась печально для нее и ее сопровождающих.

Из исторических источников известно, что чешские и моравские паломники поклонялись святой Доброславе в последний раз в ХV веке. Поэтому организовать паломничество к св. Доброславе - большой долг перед ней. Достойны благодарности русские православные верующие, которые, в отличие от чехов и мораван, нашли время и в 2011 году организовали паломничество в Йебру и Хаку в память о своей славянской сестре св. Доброславе Моравской.

Видеозапись о паломничестве здесь:

https://orthodoxspain.livejournal.com/116106.html

Святая Доброслава – моли Бога о нас !