RUSKO a EVROPA

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

 

Autoři, kteří píší o Evropě, většinou mají na mysli jen západní část kontinentu. Ale zeměpisná určení nelze redukovat, i Evropa má svůj východ. Příčiny oné redukce a záměny části za celek jsou zčásti historické, způsobila je minulost. Někdy však jsou to příčiny politické, vyvolané přítomnými politickými postoji a zájmy „zde a nyní“.

číst dál...


 

Autor fotografie: Masarykova ZŠ Zemědělská

Metamorfózy slavismu

Judr. Zdeněk Opatřil 

Z gnoseologického hlediska slavismus, nebo-li slovanství vidíme v následujících proměnách, tak jak se na něm odrážela měnící se mezinárodně politická situace:

  1. Panslavismus
  2. Austroslavismus
  3. Neoslavismus
  4. Euroslavismus

číst dál...

 

Метаморфозы славизма

Д-р. Зденек Опатршил, председатель Всеславянского комитета.

С гносеологической точки зрения славизм видится в следующих метаморфозах,

итак, как это отражало меняющуюся международную политическую ситуацию:

  1. Панславизм
  2. Австрославизм
  3. Неославизм
  4. Еврославизм

читать далее ...

Кошицкая государственная программа (5 апреля 1945 г.) не устарела и сегодня

Д-р. Зденек Опатршил, председатель Всеславянского комитета.

Программа первого чехословацкого правительства после Второй мировой войны была подготовлена на основе предложений московского руководства Коммунистической партии Чехословакии и объявлена 5 апреля 1945 года в Кошице.

Вторая мировая война пока не закончилась, в Протекторате Богемии и Моравии еще сопротивлялись фашисты, гибли наши граждане. Победа Красной Армии и, следовательно, славян уже была близка. Чехословацкое правительство в изгнании готовилось к приходу к власти. Президент Бенеш, эмигрировавший в Лондон, возвращался на родину через Москву. В самом восточном городе республики, освобожденном от фашистов, чехословацкое правительство в изгнании собралось на своем первом заседании, чтобы подготовить конституционные основы строительства государства и правительственную программу.

читать далее ...

Košický vládní program (5.4. 1945) inspirující i dnes

JUDr. Zdeněk Opatřil, předseda Všeslovanského výboru.

Programový dokument první vlády ČSR po 2. světové válce byl vypracován na základě návrhů moskevského vedení KSČ a vyhlášen 5. 4. 1945 v Košicích.

Ještě 2. světová válka nekončila, v Protektorátu Čechy a Morava řádili fašisté, umírali naši občané. Vítězství Rudé armády a tím i Slovanů už bylo na dosah ruky. Československá exilová vláda se připravovala k převzetí moci. Prezident Beneš, který emigroval do Londýna, se do své vlasti vracel přes Moskvu. V nejvýchodnějším městě  republiky, osvobozeném od fašistů se sešla československá exilová vláda na svém prvním zasedání, aby připravila ústavní rámec budování státu a program vlády. 

číst dál... 

Эдвард Бенеш и его славянская политика
Д-р. Зденек Опатршил, председатель Всеславянского комитета.

С 1938 года нацисты постепенно начали готовить и реализовывать планы покорения и ликвидации народов Восточной Европы. Чехи стали первыми. Уже в 1939 году в нацистских кругах речь шла о выселении чехов на восток.

читать далее ...

Edvard Beneš a  jeho slovanská politika

JUDr. Zdeněk Opatřil, předseda Všeslovanského výboru.

 Od roku 1938 začali nacisté postupně připravovat a uskutečňovat plány na podmanění a likvidaci národů „východní“ Evropy. První přišli na řadu Češi. Již v roce 1939 se v nacistických kruzích jednalo o vystěhování Čechů „na východ“.

 

číst dál...

 

 

Pokrok, Overtonovo okno, Babylonská věž

Petr Sak, Lubomír Brožek

Současná doba se vyznačuje mimo jiné pokleslým jazykem vyjadřování. Přesnost vyjádření již nelze očekávat ani u akademiků. Tato situace je jednak projevem živelného úpadku uživatelů českého jazyka, jednak systematické snahy o obsahovou rekonstrukcí pojmů.  Kodifikovaný obsah pojmu ve slovní zásobě češtiny je nahrazen jiným obsahem. Toto zmatení pojmů brání vědomé a přesné komunikaci, která by byla odrazem skutečnosti. Vzniká tak orwellovský newspeak, v němž je společnost zakletá jak Sněhurka v ledovém království.

 

číst dál...

 

 

Обращение Всеславяского комитета

 

Всеславянский комитет - международное неправительственное объединение, основной целью которого является, в частности, сотрудничество, распространение информации и взаимопомощь славянских и патриотических организаций, славянских народов, развитие и обновление народных традиций, культур, обычаев, морали и других ценностей, их защита формами и методами, соответствующими нормам международного и национального права.


читать дальше... 

Výzva Všeslovanského výboru

Všeslovanský výbor je mezinárodním nevládním spolkem, jehož hlavním cílem je mimo jiné spolupráce, veřejné šíření informací a vzájemná pomoc slovanských a vlasteneckých organizací, slovanských národů, rozvíjení a obnovování lidových tradic, kultur, zvyků, morálky a dalších hodnot, jejich ochrana formami a metodami, které odpovídají normám mezinárodního a vnitrostátního práva.

 

číst dál... 

 V.Vondruška: O vlastenectví a vlastizradě

 
Od mládí mi vštěpovali úctu k našim předkům a lásku k této zemi. Učil jsem se národní dějiny a českou literaturu, navštěvoval jsem památky spjaté s českou minulostí, chodíval do divadla, kde zněla čeština, navštěvoval folklorní festivaly, kde ožívaly tradice mých předků. Jásal jsem jako malé dítě, když naši sportovci vítězili, na stožár stoupala česká vlajka a zněla hymna, která opěvuje naši nádhernou a požehnanou zem.

číst dál...
 
А. Н. Закатов: «Русский Мир» и Всероссийское цивилизационное пространство

С середины 1990-х годов в общественно-политическом лексиконе на постсоветском пространстве вновь зазвучало подзабытое в эпоху коммунистического режима словосочетание «Русский Мир». 


 
 
Vývoj událostí kolem nás staví často lidi před nesrozumitelné rébusy. Lidé jim buď přisuzují jiné příčiny a význam, nebo jim nerozumějí, často odmítají o nich blíže uvažovat. Odmítají je pak jako takové, vyjadřují se k nim často dosti vulgárním způsobem, příp. s obecným konstatováním, že „politika je svinstvo“. Stačí se podívat na sociální sítě.
 
Celý článek čtěte ZDE