O nás

Všeslovanský výbor je mezinárodní nevládní organizací založenou 14. listopadu 2010 v Kyjevě a registrovanou v Praze. Ve své práci navazuje na záslužnou činnost Všeslovanského výboru, založeného v roce 1941 v Moskvě. Koordinuje činnost národních slovanských organizací. Svou účastí v řadě mezinárodních jednání plní důležitou funkci při sjednocování slovanských národů. Přispívá k  prohlubování národního a slovanského vědomí.

Nejvyšším orgánem Všeslovanského výboru je Všeslovanský sněm, který volí předsednictvo z řad zástupců slovanských zemí a kontrolní komisi. Vedení Všeslovanského výboru tvoří: předseda, tři místopředsedové podle slovanských větví (jižní, východní a západní) a generální tajemník. Struktura je obdobná jako i jiných mezinárodních humanitárních organizací.

Všeslovanský výbor podporuje:

a)   spolupráci a solidaritu všech slovanských národů;

b)   moderní formy slovanské mezinárodní komunikace s využitím informačních technologií а internetu;

c)   národní, všeslovanské humánní myšlenky a hodnoty, uchování materiálních a duchovních výdobytků všech slovanských národů a vytváření historických projektů;

d)   aktivní účast na klidném a spravedlivém řešení sporů ve slovanských mezinárodních vztazích;

e)   výměny informací o vnitřních a mezietnických procesech v různých oblastech života slovanských národů ;

f )   hospodářskou a kulturní spolupráci mezi slovanskými národy a státy. 

V mezinárodním slovanském hnutí byla vytvořena následující dělba práce.

  • Všeslovanský svaz v Moskvě (dříve «sněm») koordinuje činnost mezinárodních slovanských organizací.
  • Všeslovanský výbor v Praze koordinuje činnost národních slovanských organizací.
  • Mezinárodní slovanský sovět v Kyjevě je politickým centrem mezinárodního slovanského hnutí.

Tyto organizace jsou spolu personálně propojeny.

Všeslovanský výbor vystupuje na ochranu:

a)  zájmů malých slovanských národů a etnických skupin a  napomáhá  udržení a dalšímu rozvoji jejich kultury a hospodářství, jejich životního a etnického prostředí;

b)  práv slovanských národnostních menšin;

c)  demokracie a lidských práv a svobod v zemích, ve kterých žijí slovanské národy a slovanské etnické skupiny. Všeslovanský výbor spolupracuje s ostatními mezinárodními, národními a náboženskými organizacemi, které podporují zachování a rozvoj historických tradic, jazyků a kultur slovanských národů.
 

ПРО НАС

В международном славянском движении было создано следующее разделение задач:        

- Всеславянский союз в  Москве (ранее «Собор») координирует деятельность  

  международных славянских специализированых организаций.

- Всеславянский комитет в Праге координирует деятельность национальных  

  славянских организаций.

- Международный Славянский Совет в Киеве является политическим центром    

   международного славянского движения.

   Эти организации взаимосвязаны.

 

Всеславянский комитет

Всеславянский комитет является международной неправительственной организацией, созданной 14 ноября 2010 г. в г. Киеве и зарегистрированной в Праге. В своей работе он продолжает достойную деятельность Всеславянского комитета, основанного в 1941 г. в Москве. Координирует деятельность национальных славянских организаций. Участвуя в ряде международных встреч, он играет важную роль в объединении славянских народов. Это способствует углублению национального и славянского сознания.

Высшим органом Всеславянского комитета является Всеславянский собор, который избирает президиум от представителей славянских стран и контрольную комиссию. Руководство Всеславянского комитета состоит из председателя, трех заместителей, согласно славянским веткам (южные, восточные и западные) и генерального секретаря. Эта структура аналогична с другими международными гуманитарными организациями.

Всеславянский комитет  поддерживает: 

(а) сотрудничество и солидарность всех славянских народов;

б)  современные формы славянской международной коммуникации с использованием      информационных технологий и интернета;

в)  национальные, всеславянские гуманные мысли и ценности, сохранение материальных и      духовных достижений всех славянских народов и создание исторических проектов;

г)  активное участие в мирном и справедливом урегулировании споров в славянских международных отношения;

д)  обмен информацией о внутренних и межэтнических процессах в различных областях      жизни славянских народов;

е)  экономическое и культурное сотрудничество между славянскими народами и      государствами.

Всеславянский комитет  действует для защиты:

а)  интересов малых славянских наций и этнических групп и помогает поддерживать  развитие их культуры и экономики, их жизни и этнической обстановки;

б)  права славянских национальных меньшинств;в)  демократии и прав и свобод человека в странах, где живут славянские народы и     славянские этнические группы.

Всеславянский комитет сотрудничает с другими международными, национальными и религиозными организациями, которые поддерживают сохранение и развитие исторических традиций, языков и культур славянских народов.

 

 

 

 

 Vznik a poslání Všeslovanského výboru

Stanovy VSV

Dokumenty VSV

Symboly VSV

Akce 2014