Dr.Miloševič:Houstonský projekt

 

Dr. Zoran Miloševič

 

Dr. Zoran Milošević, vědecký poradce. Je předsedou vědecké rady Institutu pro politologická studia. Je předsedou Celosrbského slovanského hnutí.

 

Dr Zoran Milošević, naučni savetnik. Predsednik je Naučnog veća u Institutu za političke studije. Predsednik je Svesrpskog slovenskog pokreta.

 

Др. Зоран Милошевич, научный консультант. Он является председателем научного совета Института политических исследований. Он является председателем Общесербского славянского движения.

 

Za českým textem je článek v ruském jazyce.

За чешским текстом следует  статья на русском языке,

 

Houstonský projekt likvidace Slovanů

Dnes sice není Hitler, ale balkánským Srbům berou území, tak potřebná pro jejich rozvoj a pozdvižení (v Chorvatsku, v Bosně a Hercegovině i v samotném Srbsku připraveném o Kosovo a Metochii a rovněž v Černé Hoře), a nedovolí národu se sjednotit. Terčem však nejsou jen jižní Slované. Co třeba Lužičtí Srbové? A co Ukrajinci? A jak žijí Rusové v bývalých sovětských republikách? Jistě, otázek je mnoho, a odpovědi na ně bolestně chybí. A samotné téma vztahů mezi Západem a Slovany se jen zřídka a nanejvýš stydlivě nastoluje na internetových portálech, zatímco velká média je zcela obcházejí.

Proto studie «Západ proti Slovanům» od arménského autora Vazgena L. Avagjana, pokračovatele novosibirské ekonomicko-sociální školy, způsobila rozruch připomínající výbuch bomby. Tuto studii poblikovaly mnohé ruské internetové zdroje. Tvrdí se v ní, že boj Západu proti Slovanům je do očí bijící. V tomto boji se uplatňují metody, vyzkoušené už v dobách likvidace Indiánů v Americe. Přitom Západ, likvidující Slovany už má v hledáčku další kandidáty na likvidaci – Řeky a Armény. Ti přijdou na řadu samozřejmě až po tom, co se vypořádají se Slovany.

Jak vysvětlit tu skutečnost, že 21. května 2017 kyjevská vláda zablokovala tranzit nákladů do Podněstří, a to bez souhlasu  Moldavska a Rumunska? Kyjev to učinil na objednávku Bruselu. Podněstří, to je slovanská enkláva, jejíž obyvatelé se principiálně považují za Ukrajince. «Ukrajinský nacionalismus» rovněž podniká všechno pro to, aby ukrajinští občané, to jest Slované, opustili břehy Dněstru, a aby toto území připadlo Rumunsku, opět jak to požaduje Brusel.

Vztah Kyjeva k Podněstří odhaluje pravou tvář kyjevské chunty, mezi jejíž úkoly patří nejen zničení «Ruské říše», ale i — a to se stává čímdál zřejmějším — zničení všech Slovanů. Kdyby totiž mezi Ukrajinou a Ruskem, to jest mezi Slovany navzájem, vypukla opravdová válka, prospěch by z toho měl opět Západ.

Zničení Makedonie

Jestliže se podíváme na Balkán, uvidíme, že sdělovací prostředky Evropské unie každým coulem potvrzují připravenost Bruselu zničit malinkou balkánskou zemi – Makedonii. Brusel je připraven předhodit Makedonii Albáncům, přesně jak to předtím udělal s Kosovem a Metochií, když tyto sebral Srbům, rovněž Slovanům. Z projevů politiků, analytiků a zástupců inteligence je zřejmé, že Albánci hodlají «poalbanizovat» všechny Makedonce a uchvátit jejich zemi. To učiní konec Makedonie, kterou známe, jakož i všem Slovanům v této oblasti. Něco takového se stane velkou ranou jak pro Srby, tak i pro Řeky, neboť jejich styky budou kontrolovat nepravoslavní Albánci. Řekové se dostanou do téměř úplného obklíčení, a jediné, co jim zůstane, budou «zadní dvířka» v podobě Bulharska. Jistě, požadavek Západu (USA a Evropské unie), aby «makedonský parlament rezolucí odsoudil genocidu albánského národa» v Makedonii v letech 1912 až 1956, je pobuřující. Ale to ještě není všechno. Jak píší Washington Times, «západní společenství bude otevřeně požadovat odevzdání moci opozici, bez ohledu na to, že albánská frakce připouští etnické čistky mezi Slovany, kteří nezatouží se albanizovat».

Vyvstává zde otázka: jestliže Západ zabíjel Rusy a Srby pod pláštíkem obvinění, že jsou to — «imperialisté a kolonizátoři», tak proč teď chce likvidovat Makedonce, kteří se už dávno (nejprve v roce 1945 a potom znovu v roce 1993) zřekli své srbské identity a přijali umělou identitu makedonskou? Což Makedonci nesplnili zcela všechna přání Západu? Teď vzniká požadavek, aby sami sebe zničili, v nejtrpčím smyslu toho slova. Buď se z Makedonců stanou Albánci, nebo jejich Makedonie prostě zanikne.

Podobná metoda byla uplatněna vůči Srbům v Republice Srbská Krajina a v Kosovu a Metochii. Srbové, kteří se nechtěli stát Chorvaty nebo Albánci, byli vyhnáni. (To, že je vyháněli slovanští Jidášové – Chorvaté – je slabá útěcha.)

 

Jak zatočit s Rusy a Srby

Ale Chorvaté, pravda, se radují předčasně. Myslí si, že když se bratříčkují se Západem a jsou členy NATO, je nechají na pokoji. Až se na Západě vynoří dilema, koho podpořit, jestli islamisty nebo Chorvaty, Chorvaté budou hozeni přes palubu, a Západ se postaví na stranu wahabistů. Vzpomeňme si na republiku Herceg-Bosna, kterou Chorvaté vytvořili v Bosně a Hercegovině. Během války v Bosně a Hercegovině, přesněji v letech 1992-1993, islamisté likvidovali římsko-katolické Chorvaty se stejnou zuřivostí, jako pravoslavné Srby. A čím to skončilo? Sebelikvidací Herceg-Bosny na příkaz Západu a Vatikánu, jak zdůrazňuje Avagjan.

V současnosti jsou Chorvaté, kteří žijí v Bosně a Hercegovině, nespokojeni se svým postavením ve Federaci, ale Západ jim už nepomůže. Mouřeníni splnili, co se od nich čekalo, a tak můžou zmizet, a Západ pro ně nevyroní ani slzičku. Nevyroní, protože zamlčuje, že během druhé světové války nacisté uskutečňovali genocidu slovanských národů, především Rusů a Srbů. Západ až do nebe rozdmychává Holokaust (který podle údajů OSN spočíval ve zničení třetiny všech Židů) a současně opomíjí, že byl zabit stejný podíl Rusů. A dodejme, že i Srbů. Таkže množství zabitých Slovanů je vyšší, než počet zabitých Židů. Západ ovšem Holokaust ruského a srbského národa neuznává. Proč?

Kdepak se nacházejí muzea ruského a srbského Holokaustu? Jak se Západ staví k Jasenovaci? Kde jsou kompenzace za tolik utrpení a obětí? Místo toho, aby Západ vyjádřil úctu slovanským obětem (Rusů a Srbů), zabývá se raději falzifikací dějin. Ve většině zemí, které ovládá Západ, si mládež myslí, že Evropu od nacismu osvobodili Američané. To si myslí dokonce i v Bulharsku. To vše Západ činí proto, aby oběti obvinil z rozpoutání dvou světových válek, a (desetkrát) bagatelizoval zásluhy Slovanů v boji proti nacismu. Pointa je zřejmá: genocida byla jen jedna, a monopol na ni patří Židům.

Na Západě dochází ke konfliktům, do nichž jsou zapleteni Židé, a přece není snaha je vyhubit. Slované však – to je něco úplně jiného. Konflikty nejsou, protože existuje konsenzus, který se bez námahy čte v politické souvislosti s Rusy, Srby, Ukrajinci. Právě s ním souvisí popírání genocidy páchané proti Rusům a Srbům. Konsenzus existující na Západě ohledně Slovanů, předpokládá jejich vyhubení. Jakýkoliv odpor z jejich strany, boj za existenci a upevnění národní identity a státnosti toho nebo onoho slovanského národa Západ odsuzuje a potírá v samém zárodku. Zde je nutno připomenout, že západní takzvaní vědci prosazují etymologii slova «Slovan» od slova «otrok». Ale nejde o bezplatného pracujícího, téměř až zvířete, ale o člověka bez vůle, podčlověka, otroka jako takového. To přivedlo některé ruské autory k závěru, že Západ znovu rozpoutal válku proti Slovanům. Ale ani jeden politik ve slovanském světě o tom nehovoří, dokonce ani v Rusku a v Srbsku, kterému v současnosti hrozí největší nebezpečí.

Od Harvardu k Houstonu

Jevgenij Magda píše, že Západ chce komplexně zlikvidovat slovanský svět, a za tím účelem rozpoutává v Evropě války. Magda uvádí, že začátkem 80. let minulého století sovětský KGB narazil na existenci takzvaného Harvardského projektu. Jednalo se o plán Anglosasů na zničení Slovanů, především Rusů a Srbů, a sice prostřednictvím rozložení SSSR a zničení sociálního systému vybudovaného komunistickou stranou. Ve třetí části Harvardského projektu (Závěru) je řeč o zničení postsovětského Ruska a uloupení jeho bohatství. Ale to ještě není všechno. Po Harvardském projektu se objevil Houstonský projekt, orientovaný výlučně na Rusko. Západ plánoval rozdrobit Rusko na nevelké státečky. Otevřeně se při tom říká, že Sibiř by připadla pod kontrolu USA, severozápad Ruska pod kontrolu Německa, jih a Povolží pod kontrolu Turecka a Dálný východ pod kontrolu Japonska.

 

Zvláštní pozornost se v Houstonském projektu věnovala Slovanům, přesněji jejich úplnému vyhubení, nezávisle na národnosti. Jednalo se o doslovné zničení 300 milionů Slovanů prostřednictvím rozpoutávání bratrovražedných válek podobných těm, které zuřily na území bývalé Jugoslávie. Zde je citát z Harvardského projektu: «Ukrajinci se budou domnívat, že tím, že válčí proti Rusku, bojují za svou nezávislost, a že nakonec dosáhnou svobodu. Fakticky se ale dostanou do naprosté závislosti na nás. Stejně tak Rusové. Všechno se bude provádět pod pláštíkem získání suverenity, boje za vlastní zájmy a národní ideály. My však žádné ze stran nedovolíme dosažení sebeurčení na základě národních  hodnot a tradic. V této válce se budou slovanští hlupáci vzájemně oslabovat, a posilovat nás.» Dále autoři píší: «Dobře víme, že nacionalismus upevňuje národ a posiluje ho. Internacionalistická hesla zastarala a nepřinášejí plody. Nahradíme je všeobecně lidskými hodnotami, což je totéž. Nedovolíme ani nacionalismus, ani rozvoj národních hnutí, která by se chtěla zbavit našeho diktátu. Zničíme je, jak už jsme to udělali v Jugoslávii, v Srbsku, v Iráku…»

V uvedených projektech se o Slovanech hovoří jako o nepokorných, a speciálně se vyzdvihují Rusové, Bělorusové, Ukrajinci a Srbové. Kromě války jako prostředku na zničení Slovanů, především Rusů, přijdou k uplatnění i klimatické zbraně. Pomocí nich donutí Slovany se stěhovat a mísit se s jinými národy, to jest udělat kříž za vlastní existencí.

  

Kulturní válka USA proti Rusku

 

Spory o kulturní válce mezi USA a Ruskem a o jejích důsledcích vzplanuly po tom, co výzkumné středisko Pew zveřejnilo výsledky ankety provedené od června 2015 do června 2016. Podle slov Roda Druera se ukázalo, že drtivá většina pravoslavných národů vidí na Západě nejen hrozbu v ekonomické oblasti a v otázkách vlastní identity, ale i v oblasti bezpečnosti a hodnot. Lidé se rovněž domnívají, že Západ ohrožuje jejich existenci.

Kromě toho anketa ukázala, že dokonce i mezi římsko-katolickými Slovany jsou intelektuálové, kteří sdílejí výše uvedené názory pravoslavných. Například Ryszard Legutko, polský římsko-katolický filozof, se domnívá, že Západ uskutečňuje «kulturní imperialismus, který nelze ukrýt ani před vlastním společenstvím, třebaže dochází k pokusům o jeho skrytí». Nejnápadnějším rozdílem mezi pravoslavnými a tímto filozofem a západními křesťany spočívá v tom, že se pravoslavní nedomnívají, že správným sociálním modelem je liberální individualismus.

Nepřijetí západních liberálních myšlenek a hodnot (práv homosexuálů a jiných práv menšin) v pravoslavných zemích neznamená nesnášenlivost, jak to na Západě interpretují. Jde pouze o jiný názor na člověka, církev a společnost. Pravoslavní, což je velmi zajímavé, na rozdíl od Západu nezničili žádnou menšinu. A válku Západu proti jejich tradicím, vedenou pod praporem světového liberalismu, pravoslavní právem považují za agresi, třebaže mnozí západní představitelé vysvětlují svoje činy bojem proti netoleranci.

Pro západního člověka je kulturní imperialismus stavem duše a normálním sociálním jevem, který západní člověk omlouvá, třebaže při tom dělá strategickou chybu. Západní člověk se nezamýšlí nad tím, jak ostatní jeho imperialismus přijímají, konstatuje Druer.

 

Zoran Miloševič

Zdroj: http://inosmi.ru/politic/20170613/239569476.html

 

Хьюстонский проект для истребления славян

 

Первые планы по истреблению всех славян приписывают нацистской Германии, точнее, Гитлеру. Однако недавно сербский колумнист Предраг Миличевич опубликовал в России книгу «Шесть агрессий Запада против южных славян в ХХ веке», в которой ясно отражено желание Запада полностью истребить славян на Балканах. Так существует ли план по уничтожению славянских народов? Что говорят факты?

Зоран Милошевич (Зоран Милошевић)

Сегодня нет Гитлера, но у балканских сербов отбирают территории, столь необходимые им для развития и подъема (в Хорватии, Боснии и Герцеговине, самой Сербии, лишенной Косово и Метохии, а также в Черногории), и не дают народам объединиться. Мишень — не только южные славяне. Что происходит с лужицкими сербами? А с украинцами? Как живут русские в бывших советских республиках? Конечно, вопросов много, а ответов на них крайне мало. И на самом деле тема взаимоотношений между Западом и славянами лишь изредка стыдливо поднимается на интернет-порталах, но крупные СМИ обходят ее стороной.


Поэтому исследование «Запад против славян» армянского автора Вазгена Л. Авагяна, последователя новосибирской экономико-социальной школы, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Это исследование опубликовали многие российские интернет-ресурсы, и в нем говорится, что борьба Запада со славянами очевидна. В этой борьбе применяются методы, уже опробованные во времена истребления индейцев в Америке. При этом Запад, уничтожающий славян, уже примеривается к грекам и армянам как следующим кандидатам на истребление. Разумеется, их очередь настанет после того, как со славянами будет покончено.


Как объяснить тот факт, что 21 мая 2017 года киевское правительство заблокировало транзит грузов в Приднестровье без согласия Молдавии и Румынии? Киев сделал это по требованию Брюсселя. Приднестровье — это славянский анклав, жители которого считают себя в основном украинцами. «Украинский национализм» также делает все, чтобы граждане Украины, то есть славяне, покинули берега Днестра, и чтобы эта территория досталась Румынии, как того опять-таки требует Брюссель.


Отношение Киева к Приднестровью обнажает настоящее лицо киевской хунты, в задачи которой входит не только уничтожение «Российской империи», но и — это становится все очевиднее — всех славян. Поскольку если бы между Украиной и Россией началась настоящая война, то есть конфликт славян между собой, пользу для себя извлек бы снова Запад.

Уничтожение Македонии


Если мы обратимся к Балканам, то увидим, что СМИ Евросоюза всячески подтверждают готовность Брюсселя и европейских столиц уничтожить одно маленькое балканское государство — Македонию. Брюссель готов отдать Македонию албанцам, как прежде сделал с Косово и Метохией, забрав их у сербов, тоже славян. Из заявлений политиков, аналитиков и представителей интеллигенции ясно, что албанцы хотят «албанизировать» всех македонцев и полностью захватить их государство. Это положит конец существованию той Македонии, которую мы знаем, да и вообще славянам в этом регионе. Подобное станет большим ударом для сербов и греков, потому что сообщение между ними будут контролировать неправославные албанцы. Греки окажутся почти в полном окружении, и единственное, что у них останется, это «лазейка» в виде Болгарии. Конечно, желание Запада (США и Европейского Союза), требующего, чтобы «македонский парламент осудил в своей резолюции геноцид албанского народа» в Македонии в период с 1912 по 1956 годы», возмутительно. Но и это еще не все. Как пишет Washington Times, «западное общество будет открыто добиваться передачи власти оппозиции, несмотря на то, что албанская фракция допускает этнические чистки среди славян, которые не захотят „албанизироваться"».


И здесь встает вопрос: если Запад убивал русских и сербов под предлогом, что они — «империалисты и колонизаторы», то почему теперь он хочет истребить македонцев, которые уже давно (в 1945 году, а затем в 1993-м) отреклись от своей сербской идентичности и приняли искусственную македонскую идентичность. Разве македонцы не выполнили полностью все желания Запада? Теперь возникло желание, чтобы они сами себя ликвидировали в самом жутком смысле этого слова. Македонцы должны стать албанцами, или их в Македонии просто не будет.


Похожий метод применялся к сербам в Республике Сербской Краине и в Косово и Метохии. Сербы, которые не пожелали становиться хорватами или албанцами, были изгнаны. (То, что изгоняли их славянские иуды — хорваты — слабое утешение.)

 

Как покончить с русскими и сербами


Но хорваты, конечно, зря радуются. Они думают, что дружат с Западом, и раз они члены НАТО, их оставят в покое. Когда на Западе встанет вопрос, кого поддерживать — исламистов или хорватов, последних предадут и встанут на сторону ваххабитов. Вспомните республику Герцег-Босну, которую хорваты создали в Боснии и Герцеговине. Во время войны в БиГ, точнее в 1992-1993 годах, исламисты истребляли римско-католических хорватов с тем же рвением, что и православных сербов. Чем все закончилось? Самоликвидацией Герцег-Босны по принуждению Запада и Ватикана, как подчеркивает Авагян.


Сейчас хорваты, проживающие в Боснии и Герцеговине, недовольны своим положением в Федерации, но Запад им уже не поможет. Иуды сделали свое дело и теперь могут исчезнуть, а Запад не проронит по ним ни одной слезы. Не проронит, потому что замалчивает, что во время Второй мировой войны нацисты совершили геноцид славянских народов, прежде всего — русских и сербов. Запад до небес раздувает Холокост (он заключается в уничтожении трети всех евреев, по данным ООН), но в то же время не вспоминает о том, что было убито столько же русских. А мы добавим — и сербов. Так что количество погибших славян превышает число убитых евреев. Однако Запад не признает Холокоста русского и сербского народов. Почему?


Где музеи русского и сербского Холокоста? Как Запад относится к Ясеновацу? Где компенсации за столько страданий и жертв? Вместо того, чтобы выражать почтение к жертвам славян (русских и сербов), Запад занимается фальсификацией истории. В большинстве стран, подконтрольных Западу, молодежь думает, что это американцы освободили Европу от нацизма. Так думают даже в Болгарии. Все это Запад делает для того, чтобы обвинить жертвы в развязывании двух мировых войн и преуменьшить заслуги славян в борьбе с нацизмом (в десять раз). Идея ясна: геноцид был один, и монополия на него принадлежит евреям.


На Западе есть конфликты, связанные с евреями, но нет желания их истребить. Совсем другое дело — славяне. Конфликтов нет, потому что существует консенсус, который без труда читается в политическом отношении к русским, сербам, украинцам. Именно с ним связано отрицание геноцида, совершенного против русских и сербов. Существующий на Западе консенсус в вопросе славян предполагает их истребление. Любое сопротивление с их стороны, борьба за существование и укрепление национальной идентичности и государства того или иного славянского народа Запад осуждает и пресекает на корню. Тут стоит напомнить, что западные «ученые» возвели этимологию слова «славянин» к слову «раб». Но речь не о бесплатном работнике, почти животном, а о безвольном человеке, недочеловеке, рабе по своей сути. Это заставило некоторых российских авторов прийти к выводу, что Запад вновь начал войну против славян. Но ни один политик в славянском мире об этом не говорит — даже в России и Сербии, которой сейчас угрожает самая большая опасность.

От Гарварда до Хьюстона


Евгений Магда пишет, что Запад хочет полностью уничтожить славянский мир, и для этого разжигает в Европе войны. Магда напоминает, что в начале 80-х годов прошлого века советский КГБ узнал о «Гарвардском проекте». Это был план англосаксов по уничтожению славян, прежде всего русских и сербов, посредством развала СССР и социальной системы, созданной Коммунистической партией. В третьем томе «Гарвардского проекта» («Окончании») говорится об уничтожении постсоветской России и разграблении ее богатств. Но и это еще не все. После «Гарвардского проекта» появился «Хьюстонский проект», нацеленный исключительно на Россию. Запад планировал раздробить ее на мелкие государства. При этом там открыто говорится о том, что Сибирь контролировали бы США, северо-запад России — Германия, юг и Поволжье — Турция, а Дальний Восток — Япония.


Особое внимание в «Хьюстонском проекте» уделялось славянам, точнее, их полному истреблению вне зависимости от национальности. Речь шла о буквальном уничтожении 300 миллионов славян с помощью разжигания междоусобных войн, подобных тем, которые шли на территории бывшей Югославии. Цитата из «Хьюстонского проекта»: «Украинцы будут думать, что, воюя с Россией, они борются за свою независимость, что в итоге получат свободу, но на самом деле попадут в полную зависимость от нас. То же будет и с русскими. Все будет делаться под предлогом обретения суверенитета, борьбы за свои интересы и национальные идеалы. Однако мы не позволим ни одной из сторон самоопределения на основе национальных ценностей и традиций. В этой войне славянские дураки будут ослаблять себя и укреплять нас». Далее авторы пишут: «Мы хорошо знаем, что национализм укрепляет нацию, делая ее сильнее. Интернациональные лозунги устарели и не приносят плодов. Мы заменим их на общечеловеческие ценности, что то же самое. Мы не допустим ни национализма, ни развития национальных движений, которые хотели бы освободиться от нашего диктата. Мы разрушим их, как уже сделали это в Югославии, Сербии, Ираке…»


В упомянутых проектах славян называют непокорными и отдельно выделяют русских, белорусов, украинцев и сербов. Помимо войны как средства для уничтожения славян, прежде всего, русских, будет применяться и климатическое оружие. С его помощью славян заставят переселяться и смешиваться с другими народами, а значит, поставить крест на собственном существовании.

 

Культурная война США с Россией


Споры о культурной войне между США и Россией и ее последствиях разгорелись после того, как исследовательский центр Pew обнародовал результаты опроса, проведенного в период с июня 2015 года по июнь 2016-го. По словам Рода Дрэра, выяснилось, что подавляющее большинство представителей православных народов видят в Западе угрозу не только в экономической сфере и в вопросе собственной идентичности, но и в сфере безопасности и ценностей. Люди также считают, что Запад угрожает их существованию.


Кроме того, опрос показал, что даже среди римско-католических славян есть интеллектуалы, которые разделяют описанные выше взгляды православных. К примеру, Ришард Легутко, польский римско-католический философ, считает, что Запад насаждает «культурный империализм, который не может скрыть даже от собственной общественности, хотя и предпринимает такие попытки». Самое яркое отличие православных от этого философа и западных христиан в том, что православные не считают, что правильный социальный образец — это либеральный индивидуализм.


Неприятие западных либеральных идей и ценностей (прав гомосексуалистов и других прав меньшинств) в православных государствах не означает нетерпимости, как это преподносят на Западе. Дело в другом взгляде на человека, церковь и общество. Православные, что очень интересно, не истребили ни одного меньшинства, в отличие от Запада. А войну Запада с их традициями под знаменем мирового либерализма православные по праву считают агрессией, хотя многие западные представители объясняют свои поступки борьбой с нетолерантностью.


Для западного человека культурный империализм — это состояние души и нормальное социальное явление, которое он оправдывает, хотя совершает при этом стратегическую ошибку. Западный человек не задумывается над тем, как другие воспринимают его империализм, отмечает Дрэр.