Slovanský svět 03/2022

Čeští odborníci vysoce ocenili Poselství prezidenta Kazachstánu

 

Na Velvyslanectví Kazachstánu v ČR se 7. dubna 2022 uskutečnil kulatý stůl za účasti senátora Parlamentu ČR, „Klubu přátel Kazachstánu“, zástupců Všeslovanského výboru, odvětví kultury, školství médií a české veřejnosti, na kterém bylo posouzeno Poselství prezidenta K. K. Tokajeva: „Nový Kazachstán: cesta obnovy a modernizace“.

 

Kazašští diplomaté seznámili účastníky akce s reformami k modernizaci politického systému země a zdůraznili, že současný program politických reforem symbolizuje začátek nové etapy v politickém vývoji Republiky Kazachstán, uvádí server Caravan.kz s odkazem na Velvyslanectví Republiky Kazachstán v ČR.

 

Čeští odborníci projevili velký zájem o nový politický program, který je pokračováním kurzu k další demokratizaci Kazachstánu. Zejména poslanec Senátu PČR Jaroslav Doubrava ve svém projevu poznamenal: „Úkoly stanovené v Proslovu vypadají velmi významně, pokud jde o jejich rozsah a ambice, jsem si více než jistý, že lid Kazachstánu bude schopen dosáhnout všech cílů stanovených v Poselství. Nejdůležitější je přítomnost potřebné politické vůle a jako senátora českého parlamentu mě určitě bude zajímat kazašská zkušenost z realizace Poselství, které je zajímavé a odvážné Jsem přesvědčen, že v budoucnu si Kazachstán udrží vysoký ekonomický růst, a to i přes pokračující krizi v globální ekonomice.

Svetozár Plesnik, generální ředitel českého vydavatelství „České novinky“, ve svém projevu poznamenal: „Poselství prezidenta Tokajeva lze nazvat historickým, protože je zcela věnováno politickým reformám, cíle jsou smělé, jsem si jist, že prezident Tokajev je odhodlán je tvůrčím způsobem realizovat. Vybudovaný systém politické modernizace přispívání k vytváření konstruktivního dialogu a vytváří podmínky pro lepší realizaci mnoha socioekonomických úkolů.“

Na snímku: zleva Zdeněk Opatřil, předseda Všeslovanského výboru a Azamat Absalykov, 1. tajemník Velvyslanectví Kazachstánu v ČR.

Za Všeslovanský výbor se jednání zúčastnili: předseda Zdeněk Opatřil a  místopředseda Zdeněk Dragoun.

 

Na závěr akce proběhla konstruktivní výměna názorů na hlavní ustanovení Poselství prezidenta Republiky Kazachstán.

 

Чешские эксперты высоко оценили Послание Президента Казахстана

В Посольстве Казахстана в Чехии состоялся круглый стол с участием сенатора Парламента ЧР, «Клуба друзей Казахстана», представителей Всеславянского комитета, чешской общественности из числа представителей культуры, образования, средств массовой информации и , на котором было обсуждено Послание Президента К.К.Токаева: «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».

 

Казахстанские дипломаты подробно ознакомили участников мероприятия c реформами по модернизации политической системы страны, подчеркнув, что нынешняя программа политических реформ символизирует начало нового этапа в политическом развитии РК, сообщает Caravan.kz со ссылкой на Посольство РК в Чехии. 

 

Чешские эксперты проявили большой интерес к новой политической программе, которая является продолжением курса на дальнейшую демократизацию Казахстана. В частности, депутат Сената Парламента Я.Доубрава в своем выступлении отметил: «Поставленные в Послании задачи выглядят очень значимыми с точки зрения их масштабности и амбициозности, я более чем уверен, что казахстанский народ сможет достичь всех поставленных в рамках Послания целей. Самое главное – наличие необходимой политической воли и меня, как депутата чешского парламента, безусловно, интересует казахстанский опыт, интересный и смелый. Я убежден, что в будущем Казахстан сохранит свой высокий экономический рост, несмотря на сохраняющийся кризис в мировой экономике».

В своем выступлении генеральный директор чешского издания «Пражские новости» Светозар Плесник отметил: «Послание Президента Токаева можно назвать историческим, поскольку полностью посвящено политическим реформам, задачи стоят смелые, я уверен, что Президент Токаев решительным образом настроен на их реализацию. Выстроенная система политической модернизации способствует созданию конструктивного диалога и создает условия для более качественного выполнения многих социально-экономических задач».

От имени Всеславянского комитета приняли участие: председатель ВСК Зденек Опатршил и заместитель председателя ВСК Зденек Драгоун.

В заключение мероприятия состоялся конструктивный обмен мнениями по основным положениям Послания Президента РК.

 

Чех сарапшылары Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жолдауын жоғары бағалады

 

Қазақстан Елшілігінде Парламент Сенаты депутаттарының, чех жұртшылығының, мәдениет, білім беру және бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері қатарындағы «Қазақстан достары клубының» қатысуымен дөңгелек үстел өтті, Президент Қ.К. Тоқаевтың «Жаңа Қазақстан: жаңару және жаңғыру жолы» атты жолдауы талқыланды.