Výzva Všeslovanského svazu slovanskému světu ke Dni slovanského písemnictví a kultury - Den svatých Cyrila a Metoděje

Výzva Všeslovanského svazu slovanskému světu 

ke Dni slovanského písemnictví a kultury - Den svatých Cyrila a Metoděje

 

Drazí bratři a sestry, Slované!

    V hořkých dnech se setkáváme s tímto jasným jarním dnem paměti a rodného slova. Bratrské národy proti sobě pozvedly zbraně, krev a slzy se valí nezadržitelným proudem, hoří domy a kostely, neobdělává se slovanská orná půda, posetá smrtícím železem. Nad slovanskou zemí se do dáli nese sténání a skřípění zubů.

       Co to je? Jaká strašná posedlost? O co se mají Slované podělit? O rodné slovo? O Milost Boží danou nám shůry? O co se přou bratři, kteří jsou stejně požehnáni Bohem?

      Ne, to nebyla bratrská ruka, která zasela semena tohoto sváru. Není bratrským jedovatý šepot rozněcující zlobu a nikoliv domorodé ruce pilně nalévají olej do tohoto strašlivého bratrovražedného ohně.

        Tento oheň zapálily ty nepřátelské kmeny, které od pradávna útočí na Slovany a sní o tom, že se zmocní našich zemí a bohatství a zničí samotnou naši kulturu.

     Skutečným cílem inspirátorů tohoto boje jsou trosky celého našeho rozděleného všeslovanského domu. V tomto hrozném konfliktu, z něhož všichni vyjdeme potřísněni bratrskou krví, nejsou a ani nemohou být vítězové - žádný ze slovanských národů nemá a nebude mít lepší budoucnost, pokud plány, které nás přivedly k současnému velikému krveprolití jsou předurčeny k naplnění.

        Ale tato krev smývá mnohaleté lží a lichotky, ale jedna věc je zřejmá i tomu nejnepozornějšímu pohledu: pro světové parazity jsme všichni jen prostředkem k prodlužování jejich zhoubné existence, kvůli které bez sebemenších pochyb, jsou připraveni po Slovanech poslat do krvavé pece zbytek Evropy a v případě potřeby i celý svět.

       Ale ať si vzpomenou na osud Švédů u Poltavy, Francouzů u Borodina a Němců u Moskvy. Ruský voják je schopen dostat se do Londýna, nebylo by to poprvé, kdy by se projížděl po Paříži, nebo se podepisoval na Reichstagu. Slovanství je neporazitelné.

        Nechť jsou s námi v této těžké hodině velcí sjednotitelé a slovanští učitelé Cyril a Metoděj! Kéž nás Milosrdný Pán neopustí skrze jejich modlitby! Kéž pravda a bratrství zvítězí nad lží a spory!

       Mír a jednotu Slovanům! Nechť zavládne společný přátelský řád proti těm, kteří vnášejí rozpory mezi bratry, a kteří jsou dychtiví je všechny zabít, aby se zmocnili jejich domu a vyplenili jejich stohy.

       Mír a jednotu nám, drazí bratři a sestry Slované!

Mezinárodní slovanské sdružení „Všeslovanský svaz“

 

Обращение Всеславянского союза к славянскому миру

в День славянской письменности и культуры –

День святых Кирилла и Мефодия

 

Дорогие братья и сестры, славяне!

       В горькие дни мы встречаем этот светлый весенний день памяти и родного слова. Братские народы воздвигли оружие друг на друга, льются неостановимым потоком кровь и слезы, пылают дома с церквями, и славянская пашня не возделывается, усеянная смертоносным железом. Стон и скрежет зубовный разносятся далеко окрест над славянской стороной.

     Что это? Что за страшное наваждение? Что делить славянам? Родное слово? Данную нам свыше благодать Божию? Чем мериться братьям, одинаково благословленным Отцом?

      Но не братская рука посеяла семена плевел этой распри. Не братский ядовитый шепот распаляет злобу, и не родные руки усердно подливают масло в этот страшный братоубийственный костер.

     Разожгли этот костер те враждебные нам племены, что издревле ведут натиск на славян, мечтая захватить наши земли и богатства, уничтожить саму нашу культуру.

   Подлинная цель истинных вдохновителей этой схватки – руины всего нашего разделившегося в себе всеславянского дома. Нет и не может быть победителей в этом страшном конфликте, из которого все мы выйдем обагренными братской кровью – нет и не будет лучшего будущего ни для одного из славянских народов, если суждено исполниться планам, что привели к нынешней большой крови.

    Но кровь эта смывает многолетние ложь и лесть, и очевидным даже самому невнимательному взгляду становится одно: для всемирных паразитов все мы – лишь средство для продления их пагубного существования, ради которого они без малейших сомнений готовы вслед за славянами отправить в кровавую топку и всю остальную Европу, и, буде понадобится, весь мир.

       Но пусть помнят они судьбу шведов под Полтавой, французов на Бородино и немцев под Москвой. Русскому солдату по силам дойти до Лондона, ему не впервой гарцевать по Парижу и расписываться на Рейхстаге. Славянство – непобедимо.

       Да пребудут с нами в этот тяжкий час великие объединители и учители славянские Кирилл и Мефодий! Да не оставит нас по их молитвам всеблагой Господь! Да возобладают правда и братство над ложью и рознью!

     Мира и единства славянам! Общего согласного дружинного строя против тех, кто, ссоря братьев, жаждет умертвить их всех, дабы завладеть их домом и разграбить их скирды.

        Мира и единства нам, дорогие братья и сестры славяне!

 

МСОО «Всеславянский Союз»