Slovanský svět 06/2018

NÁZOR OBČANA - Nezávislý Magazín

HEJ, SLOVANIA ALEBO V ČESKEJ METROPOLE SA KONALI VŠESLOVANSKÉ NÁRODOPISNÉ SLÁVNOSTI SLOVANSKÁ PRAHA 2018

V PRAHE SA 7. – 9. JÚNA KONALI VŠESLOVANSKÉ NÁRODOPISNÉ SLÁVNOSTI „SLOVANSKÁ PRAHA 2018“, KTORÉ ZORGANIZOVAL VŠESLOVANSKÝ VÝBOR A SLOVANSKÝ VÝBOR A ČESKEJ REPUBLIKY.

 

 11 Jún 2018 / 14:29:30

 Na tomto podujatí sa zúčastnili predstavitelia slovanských štátov, odborníci, vedci, novinári, umelci a zástupcovia rôznych slovanských spolkov. Organizátori tohto trojdňového podujatia pre média prezradili, že zmyslom týchto všeslovanských slávností je posilnenie vlastenectva a slovanskej súdržnosti pripomenutím slávnych dejín, spoločných koreňov a tradícií a blízkosti kultúry slovanských národov. Označili to za príležitosť pripomenúť si obdivuhodný vzostup národnej obrody, ukázať etiku slovanských národov, ich tradície a súčasnosť.

Tieto slávnosti sa konali v Prahe pri príležitosti 220. narodenín Františka Palackého /1798/, vynikajúceho českého historika a politika, 170. výročia I. Všeslovanského zjazdu v Prahe v roku 1848, ktorého spoluorganizátorom bol aj Ludevít Štúr, 110. výročia III. Všeslovanského zjazdu v Prahe v roku 1908 a 20. výročia VII. Všeslovanského zjazdu, ktorý sa takisto konal v Prahe v roku 1998. Tieto udalosti ovplyvnili slovanské národy, niektoré z ktorých sa v priebehu posledných dvoch storočí oslobodili od cudzej nadvlády a dosiahli veľké úspechy. V tomto zmyslu si treba spomenúť, že práve boj proti fašizmu v období druhej svetovej vojny zjednotil slovanské národy. Aj v súčasnosti majú proti čomu bojovať a preto sa musia spájať.

Program slávností sa začal vo štvrtok popoludní položením vencov u pomníku Františka Palackého. Potom vence a kvety položili na Slovanskom ostrove k pamätnej tabuli Ľudovíta Štúra a k pomníku Boženy Němcovej. Spomienkové podujatia na Slovanskom ostrove boli zverené do rúk slovenskej delegácie, ktorá pripravila pri tejto príležitosti aj kultúrny program. Neskôr sa v hotelu Pyramída uskutočnilo spomienkové zhromaždenie pri príležitosti 20. výročia VII. Všeslovanského zjazdu.

Program prvého dňa ukončili v Krištáľovej sále Ruského strediska vedy a kultúry v Prahe, kde sa otvorili hneď tri výstavy: Srbské ikony – o tvorbe ikonopisca Bobana Veljkoviča, História Matice českej a Čaro slovenského ornamentu - autorskú výstavu Miloša Zverinu, predsedu slovenskej občianskej organizácie Slavica /Nitra/.

Počas prezentácie výstavy o histórii Matice českej za výbor tejto organizácie, ktorá pôsobí pri Spoločnosti Národného múzea, vystúpil PhDr. Pavel Muchka. Porozprával o histórii Matice českej, ktorá vznikla v roku 1831 z iniciatívy historika Františka Palackého a ďalších vlastencov. Títo ľudia sa zaslúžili o lepšie podmienky pre vydávanie kníh v českom jazyku a tým napomohli k povzneseniu českého jazyka do podoby, ktorú poznáme v súčasnosti.

Českým matičiarom sa podarilo vydať päťdielny Slovník česko-nemecký Josefa Jungmanna, Slovanské starožitnosti Pavla Josefa Šafařík a Palackého Dějiny národu českého v Čechách a na Morave. Ich činnosť neskôr ocenil i prvý československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Na výstave boli predstavené dobové knižné výtlačky českých vydavateľov.

Výstavu Čaro slovenského ornamentu prezentovali, pochopiteľne, zástupcovia Slovenska. V úvode odzneli tradičné tóny slovenskej fujary, ktorú je, mimochodom, UNESCO zapísalo do zoznamu Majstrovských diel ústneho a nehmotného dedičstva ľudstva. K prítomným prihovoril predseda nitrianskej občianskej organizácie Slavica Miloš Zverina, autor výstavy Čaro slovenského ornamentu. Výstava prezentovala prácu majstra slovenského ľudového ornamentu Štefana Kostelničáka a Staroslovenskú symboliku doplnenú o autorské fotografie Miloša Zverinu, v ktorých predstavil vzácne miesta slovensko-slovanského sveta.

Výstava Srbské ikony bola pokračovaním série podujatí prezentujúcich srbské ikony, ktoré sa konali, napríklad, aj v Bratislave alebo Paríži. Tieto ikony budú v Ruskom stredisku vedy a kultúry v Prahe vystavené do konca tohto týždňa.

Hlavná časť piatkového programu sa tiež uskutočnila v priestoroch Ruského strediska vedy a kultúry v Prahe. Vystúpili mnohí známi odborníci, historici, vedci, predstavitelia slovanských organizácií: Zdeněk Opatřil (predseda Všeslovanského výboru), Jan Minář (predseda Slovanského výboru v ČR), Sergej Nikolajevič Baburin (predseda Medzinárodnej slovanskej rady, Moskva) a iní.

Za slovenskú delegáciu vystúpil predseda občianskeho združenia Slavica Miloš Zverina s návrhom ustanoviť 22. jún ako pamätný deň genocídy Slovanov, čo potom aj toto plenárne zasadnutie prijalo a odhlasovalo. Ďalším vystupujúcim zo Slovenska, bol šéfredaktor časopisu Zem a Vek Tibor Rostas, ktorý sa venoval problematike médií.

Po ich vystúpeniach sa rozbehli diskusie delegátov a hostí: s emeritným Metropolitom Kryštofom, zástupcami Celosvetového antifašistického výboru v zastúpení prezidenta Ivana Semjonoviča Jacenka, s členmi Európskeho fóru mieru a pod. Najlepším aktivistom slovanského hnutia udelili medaily Františka Palackého. Za slovenskú delegáciu dostal toto ocenenie predseda o.z. Slavica Miloš Zverina. Následne delegáti schválili text dokumentu Manifest slovanským národom „Za slovanskú jednotu, priateľstvo a mier s inými národmi“.

Piatkové akcie vyvrcholili večerným koncertom vo Veľkej sále Ruského strediska vedy a kultúry v Prahe. Zazneli árie z opery Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetanu, vystúpili súbory z Česka, Poľska (Jedliniok), Ruska (Novoseľje) a pevecký sbor Hlasy Bulharska.

 

V sobotu sa uskutočnili rokovania slovanských organizácií. Na slávnostnom zasadnutí sa stretli predstavitelia Všeslovanského výboru, Všeslovanského zväzu. Slovenská delegácia patrila medzi najpočetnejšie a jej najmladší účastník mal 16 rokov. Delegáciu tvorili zástupcovia občianskeho združenia Slavica z Nitry, Združenia slovanskej vzájomnosti, Spolku slovenských spisovateľov a Matice slovenskej.

Образовалась новая традиция

Всеславянские этнографические торжества

«СЛАВЯНСКАЯ ПРАГА-2018»

С 7 по 9 июня 2018 года в Праге состоялись этнографические торжества «Славянская Прага-2018». Сотни носителей и приверженцеа идеи славянской дружбы, сотрудничества и единства приехали в Прагу, чтобы вспомнить важные славянские юбилеи:

- 220 лет со дня рождения Франтишека Палацкого

- 170 лет  I. Всеславянского съезда, который состоялся в Праге в дворце  

  Жофин

- 110 лет  III. Всеславянского съезда, который состоялся в Праге

- 20 лет  VII. Всеславянского съезда, который состоялся в Праге в отеле

   «Пирамида».

Организаторами этого международного мероприятия были Международная неправительственная организация Всеславянский комитет и Славянский комитет Чешской Республики.

Идея организовать «Славянскую Прагу» родилась в 2008-м году, а ее автором  и главным организатором стал Зденек Опатршил, нынешний председатель Всеславянского комитета.  В этом году в Содружестве славянских народов Славянская Прага уже закрепилась как новая традиция.

Цель Всеславянских этнографических торжеств - снова показать людям близость культур славянских народов и их общие корни. Пробудить в них любовь к родине и чувство гордости за принадлежность к великой славянской семье. Таким образом, постепенно освобождать гражданина Чешской Республики и других малых славянских государств от «комплекса небольшой нации, которая горбится перед всем чужим». В отличии от целенаправленной идеологии и пропаганды бездушного западного псевдохудожественного творчества, полного насилия, убийства, войны и мафии, Славянская Прага старается поставить настоящие ценности славянской культуры, которые внесли огромный вклад в общественную жизнь в Европе и во всем мире.

Одной из целей Всеславянских этнографических торжеств является стремление вернуть чешскому и другим славянским народам гордость за свою историю, ценности национальной и народной культуры, созданные поколениями на протяжении веков.

В ходе подготовки  небольшая группа русских провокаторов пыталась превратить Этнографические торжества  в политическое мероприятие, направленное против интересов славянских стран, и прежде всего Российской Федерации. Это нанесло ущерб Всеславянскому комитету. Нам ныне придется очистить имя Всеславянского комитета и убедить общественность в том, что наша концепция заложена на культурно-просветительской работе, а не на политике, и ни в коем случае на политике, несущей следы уголовной деятельности, как напр., измена родине.

 

Мемориальные акты

В четверг 7 июня во второй половине дня состоялись мемориальные акты.

Участники возложили цветы у памятника Франтишека Палацкого. С докладом выступил Ян Минарж, председатель Славянского комитета ЧР. Потом все отправились на Славянский остров в Дворец Жофин. Сотрудник агентства НКЛ г-н Делонг провел с участниками Славянской Праги экскурсию по дворцу и расказал много интересного о его истории и современном назначении. Мультиинструменталист Драгош Далош  выступил на сцене большого зала. Свой маленький концерт он посвятил памяти Людовита Штура, участника Славянского съезда 1848 г. Участники возложили цветы у мемориальной доски Л.Штура и к скульптуре Божены Немцовой.

Мультиинструменталист Драгош Далош и председатель Славицы из Нитры Милош Здерина

пред мемориальной доской Дюдовита Штура на Славянском острове в Праге

С докладом о Людовите Штуре выступил Милош Зверина, генеральный секретарь ВСК. Перед памятником Б.Немцовой выступил председатель ВСК Зденек Опатршил.  Третьим местом стала гостиница Пирамида, в которой проходил в 1998 г. Седьмой Всеславянский съезд. К мемориальной доске возложили цветы Ян Минарж, председатель Славянского комитета ЧР и Зденек Опатршил, председатель Всеславянского комитета. С докладом выступил один из тогдашних организаторов съезда Зденек Опатршил. Его выступление - в приложении.

 

Председатель Славянского комитета ЧР Ян Минарж и предселатель Всеславянского комитета Зденек Опатршил возложили цветы к мемориальной доске 7-му Всеславянскому съезду у входа в гостиницу Пирамида

Под славянской липой, которая выросла до 10 метров,  были исполнены гимны, и дети Терезка и Зденек Буш из г. Либерец, спели патриотические песни и прочли стихи.

 

Три вернисажа выставок

Участники переместились в Российский центр науки и культуры, в котором открылись три выставки. В фойе РЦНК открыл выставку «Об истории Матицы чешской» Д-р Павел Мухка, зам. председателя Матицы. Это было впервые от возрождения славянского движения в ЧР, когда Матица чешская приняла активное участие в Славянской Праге.

Один из панелей выставки Матицы чешской

В галерее РЦНК открылась выставка  ОО СЛАВИЦА из г. Нитра в Словакии. Выставку под названием «Волшебный словацкий орнамент» открыл председатель Славицы Милош Зверина.

В заключение участники перешли в Хрустальный зал, в котором  председатель Объединения сербов в Чешской Республике св. Сава в Праге Бранка Кубешова представила иконописца Бобана Великовича, который открыл выставку своих икон.

 

Выставки были участниками оценены и украшали все мороприятия, проходившие  в рамках Славянской Праги.

 

Международный славянский собор

 

Прошло 10 лет от последнего международного славянского собора, который проходил в Праге.  Приехали делегации из всех славянских стран, кроме Словении. В последний день отменила  свое участие делегация Боснии и Герцеговины. 

В пятницу 8 июня в Большом зале РЦНК заняли места: депутат Европейского Парламента Яромир Кохличек, депутат Парламента ЧР и зам.председателя КПЧМ Станислав Гроспич, губернатор области Усти на Лабе  Ольдржих Бубеничек, Почетный Митрополит Православной церкви чешский земель и Словакии  Христофор, первый и единственный человек в мире, переплывший  Байкал,  словак Ян Новак, первый чех,  достигший северный полюс  Мирослав Якеш,  первая чешская гражданка достигшая сверный полюс Татьяна Сизова, чешский ученый и полярник Станислав Фишер, бывшие депутаты Парламента ЧР, члены Славянского парламентского союза Вацлав Экснер и Милада Халикова. В зале были представители патриотических объединений, национальных меньшинств, славянских организаций почти всех славянских стран, ученые, писатели, работники культуры, политики, военнослужашие. предстаители православной церкви и общественные деятели.

Члены президиума Ян Минарж, Вацлав Экснер, Зденек Опатршил и Сергей Бабурин

Ровно в 10 часов прозвучал гимн Чешской Республики и славянский гимн «Хей, славяне!».

Собор открыл представитель главного организатора Зденек Опатршил.

Участники собора минутой молчания почтили память делегатов 7-го Всеславянского съезда, которые  ушли из жизни.

Руководителем собора стал ветеран международного славянского движения, бывший депутат Парламента ЧР, зам. предселателя Славянского парламентского союза доктор Вацлав Экснер.

У Вацлава Экснера была трудная задача, вызванная недостатком времени.

Проект Славянской Праги разработаный Зденеком Опатршилом был рассчитан на то, что торжества будут проходить четыре дня - с 7 по 10 июня. По просьбе соорганизатора - Славянского комитета ЧР -  количество дней было сокращено до трех. Никто из членов оргкомитета не мог предположить, что в соборе захочет выступить 41 участников. Руководящий собором Вацлав Экснер сразу объявил, что выступление не должно быть более 7 минут. Только Ивану Семеновичу Яценко оно было  продлено до 10 мин., поскольу он выступал от имени трех международных организаций. Благодаря большому опыту Вацлава Экснера выступило 37 участников. Всех участников попросили прислать свои доклады в электронном виде для публикации в сборнике или на интернете.

Были прочитаны приветствия :

Президента Чешской Республики Милоша Земана. Президент Милош Земан в своем письме, адресованном Зденеку Опатршилу пишет: «Славянство и идею славянской взаимности я понимаю прежде всего как идею историко-культурную, а не как политическую или геополитическую. Поскольку от идеи славянской взаимности я не отказываюсь, я буду рад получить информацию об итогах Международного славянского собора.  Желаю вам, чтобы Этнографические торжества «Славянская Прага-2018» стали для участников радостной и продуктивной встречей.»

Понимание славянской взаимности президентом ЧР идентично с концепцией славянской работы, проводимой Зденеком Опатршилом.

Приветствие председателя Всеславянского союза Олега Анатольевича Платонова зачитал Павел Владимирович Тулаев.

Председатель Матицы Лужицко-сербской Юрий Лущански послал всем участникам братский привет и пожелал удачи в проведении мероприятия.

Президент Европейского форума мира Гельмут Семмельман извинился за личное отсутствие и далее пишет:  «Мы очень заинтересованы поддерживать с Вами и в будущем контакт, всё-таки  есть у нас с Вами  многие общие интересы и позиции. 

 

Вацлав Экснер поприветствовал делегацию Европейского форума мира во главе с его президентом-координатором профессором Иваном Семеновичем Яценко.

                                       

В адрес Всеславянского комитета поступили поздравления и от отделных лиц, активистов международного славянского движения, которые не смогли приехать.

            

               С докладами выступили также Сергей Бабурин и Зденек Опатршил