Slovanský svět 10/2019

Za ruským textem následuje článek v jazyce českém

- - -

Россиян очаровал фольклор Южной Моравии

В Москве состоялся

XIII Международный общественно-культурный форум

«Живая традиция»

 

Форум прошол с 7 по 10 ноября 2019 года в Москве и, был посвящён 30-летию «Российского фольклорного союза», Дню народного единства и празднику Казанской иконы Божией Матери. Организатором было Правление общероссийской общественной организации «Российский фольклорный союз». Форум «Живая традиция» произошол при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации и Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова.

XIII Международный общественно-культурный форум «Живая традиция» открыл свою работу 5 ноября 2019 года. В пресс-конференции приняли участие: ансамбль старинной музыки «Узорика», во главе с руководителем Варварой Котовой, Тамара Пуртова - директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, Сергей Старостин - председатель «Российского фольклорного союза»,  Борис Березовский- пианист, заслуженный артист Российской Федерации,  Ольга Ключникова - заместитель председателя «Российского фольклорного союза»,   Тина Кузнецова - российская певица и композитор,  протоиерей Александр Кузин, Бржетислав и Йитка Осичкови – фолклористы и певцы из Южной Моравии (Чехия), Зденек Опатршил – председатель Всеславянского комитета. Вела пресс-конференцию Лидия Сычёва.

  

Съёмка Ильи Игнатьева

 Видеозапись: https://www.youtube.com/watch?v=CJj0LfLHqr4

В этом году на форум приехали фольклорные коллективы и специалисты по традиционной культуре из разных регионов страны, в том числе детские коллективы - победители конкурса «Наследники традиций». Мероприятия проходили в центре дизайна Аrtplay, Центральном Доме журналистов, а форум завершился гала-концертом участников в ДК МИСиС 10 ноября.

В Форуме приняли участие фолклористы из

50 региогов России

9   стран

25.000 зрителей

30.000 выступающих из: Москвы и Московской области, Санкт Петербурга, Новороссийска, Вологды, Перми, Нижнего Новгорода, Воронежи, Белгородской области, Волгоградской области, Республики Саха  – Якутия, Алтайского края, Красноярского края и  Чешской Республики.

Моравский фольклорный дуэт Бржетислав и Йитка Осичка очаровал русских фольклористов. Бржетислава обрадовало, когда все в зале встали и спели для него песню «Многая лета». Председатель «Русского фольклорного объединения» Сергей Старостин поздравил Бржетислава Осичку с 56-летием и вручил ему подарок. Зденек Опатршил, председатель Всеславянского комитета, также поздравил Бржетислава с его днем рождения.

Йитка и Бржетислав Осичкови в "Живой традиции" в Москве 8 ноября 2019 г.

Съёмка: Зденек Опатршил

 

См. здесь: http://folklore.ru/


Rusy okouzlil folklor Jižní Moravy

V Moskvě se konalo

XIII. Mezinárodní kulturní fórum «Živá tradice»

 

Fórum se konalo od 7. do 10. listopadu 2019 v Moskvě a bylo věnováno 30. výročí založení «Ruského folklorního svazu», Dni národní jednoty a svátku  Kazaňské ikony Bohorodičky. Organizátorem bylo Vedení všeruské společenské organizace  «Ruský folklorní svaz». Fórum «Živá tradice» se konalo za podpory Vlády Moskvy, Ministerstva kultury Ruské federace a Státního Ruského Domu lidové tvořivosti V.D.Polenova.

XIII. Mezinárodní kulturní fórum «Živá tradice» bylo zahájeno 5. listopadu 2019 tiskovou konferencí. Zúčastnili se jí: soubor staré hudby «Uzorika», vedený Barbarou Kotovou, Tamara Purtova – ředitelka  Státního Ruského Domu lidové tvořivosti V.D.Polenova, Sergej Starostin – předseda «Ruského folklorního svazu», Boris Berezovskij- pianista, zasloužilý umělec Ruské federace, Olga Ključnikova – místopředsedkyně  «Ruského folklorního svazu»,   Tina Kuzněcova – ruská zpěvačka a skladatelka, protoijerej Alexandr Kuzin, Břetislav a Jitka Osičkovi – folkloristé a zpěváci z Jižní Moravy  (Česká republika) a Zdeněk Opatřil – předseda Všeslovanského výboru. Tiskovou konferenci řídila Lidija Syčeva.

 

 Foto: Ilja Ignatěv

 Videozáznam: https://www.youtube.com/watch?v=CJj0LfLHqr4


V letošním roce na Fórum přijely folklorní kolektivy a specialisté  v oboru tradiční kultury z různých regiónů Ruska, včetně dětských kolektivů – vítězů soutěže  «Dědicové tradic». Akce probíhaly v centru designu Аrtplay, Ústředním domě novinářů a Fórum byl ukončen galakoncertem účastníků v Domě kultury Moskevského institutu ocelářů 10. listopadu.

Fóra se zúčastnili folkloristé z:

50 regionů Ruska

9 zemí

25.000 diváků

а  30.000 vystupujících z:

Moskvy a Moskevské oblasti, Sankt Petěrburku, Novorossijska, Vologdy, Permu, Nižního Novgorodu, Voroněže, Belgorodské oblasti, Volgogradské oblasti, Republiky Sacha – Jakutsko, Altajského kraje, Krasnojarského kraje a ČR.

Moravské folklorní duo manželé Břetislav a Jitka Osičkovi okouzlilo ruské folkloristy. Břetislava potěšilo, když všichni v sále povstali a zazpívali mu „Mnogaja leta“. Předseda «Ruského folklorního svazu» Sergej Starostin poblahopřál Břestislavu Osičkovi k jeho 56 narozeninám a předal mu dárek. Oslavenci poblahopřál i  předseda Všeslovanského výboru Zdeněk Opatřil.  

Jitka a Břetislav Osičkovi vystoupili v "Živé tradici" v Moskvě 8. listopadu 2019

Foto: Zdeněk Opatřil

Videozáznam:  http://folklore.ru/

 

Fotogalerie