Slovanský svět 08/2022

ZEMŘELA ZOE KLUSÁKOVÁ-SVOBODOVÁ

 Se zármutkem v srdci oznamujeme, že nás v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách navždy opustila Prof. Ing. Zoe Klusáková-Svobodová, CSc., spisovatelka a pedagožka, dcera arm. generála Ludvíka Svobody. Bylo jí 97 let.

Zoe Klusáková-Svobodová (* 4. prosince 1925 Užhorod –  † 12. prosince 2022) byla česká pedagožka, spisovatelka, překladatelka a ekonomka, dcera arm. generála Ludvíka Svobody, prezidenta ČSSR 1968–1975, manželka diplomata a dlouholetého ministra kultury ČSR Milana Klusáka.

Narodila se v Užhorodě 4. prosince 1925 štkpt. Ludvíku Svobodovi a jeho manželce Ireně, rozené Stratilové, jako druhé dítě. Vyrůstala spolu se starším bratrem Miroslavem, který se narodil 15. května 1924. Studium na reálném gymnáziu musela na tři roky přerušit (listopad 1941 až květen 1945) kvůli pronásledování gestapem. Se svou matkou unikly zatčení a skrývaly se na různých místech Moravy – nejdéle (1943–1945) v obci Džbánice (nedaleko Moravského Krumlova). Bratr Miroslav a několik dalších členů rodiny bylo popraveno, většina přímých příbuzných byla vězněna v koncentračních táborech. Odmaturovala až po válce v roce 1945 na gymnáziu v Kroměříži.

Vysokou školu obchodní při ČVUT zakončila v roce 1949. V Sovětském svazu absolvovala na Moskevském státním ekonomickém institutu dva ročníky směru plánování a posléze po studiu aspirantury na katedře politické ekonomie na témže institutu, obhájila v únoru 1954 kandidátskou disertaci. Pracovala krátce na ČVUT a potom na VŠE na katedrách politické ekonomie. V roce 1955 byla jmenována docentkou, v r. 1955–59, vykonávala funkci proděkanky na první fakultě VŠE.

Při svém pobytu v Ženevě (1959–62, kde byla se svým manželem, delegátem ČSSR při OSN) se zaměřila na problematiku zemědělství v zemích EHS.

Po dvouletém pobytu v New Yorku (1967–68), kde její manžel působil jako velvyslanec, stálý delegát ČSSR při OSN, opět přednášela témata politické ekonomie na Vysoké škole ekonomické. V roce 1973 byla jmenována profesorkou v oboru politické ekonomie. Současně přešla na Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde přednášela politickou ekonomii a světovou ekonomiku.

Po roce 1984 odešla do důchodu, a začala se věnovat historickým otázkám. Připravila k vydání druhý díl pamětí svého otce Ludvíka Svobody Cestami života II a druhé vydání prvního dílu Cestami života I. Sepsala životopis Ludvíka Svobody a připravila k vydání jeho Deník z doby válečné a svou vzpomínkovou knihu O tom, co bylo. Ve Společnosti Ludvíka Svobody o. s., kterou založili spolubojovníci Ludvíka Svobody, byla čestnou předsedkyní.

Čest její památce!

 Vzpomínky zůstanou

 

Křest knihy Osud generála v Rajhradě 2.června 2009

Paní profesorka Klusáková Svobodová považovala za svou čest být kmotrou knihy Zdeňka Opatřila Osud generála, pojednávající o gen. Maximu Kozyrovi, který zahynul v Rajhradě u Brna 23. dubna 1945 při Bratislavsko-Brněnské operaci. Vzpomínala na to, že její otec gen. Ludvík Svoboda se v průběhu bojů na Ukrajině  s  gen. Kozyrem setkal. Do Rajhradu  přijela doprovázena dcerou Luďou a knihu pokřtila společně s rajhradským rodákem a brněnským historikem Prof. PhDr. Vojtěchem Žampachem, CSc. (*19. června 1929 - † 14.října 2019). (Pozn.: její dcera, historička Prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc, (* 1950– † 2020)).

Zleva: Petr Žižka, moderátor večera, Zdeněk Opatřil, autor knihy, Vojtěch Žampach a Zoe Klusáková, kmotři knihy a František Ondráček starosta města Rajhradu.

 Poslední schůzka s paní profesorkou Klusákovou

Paní profesorka Klusáková se zajímala o slovanské hnutí. V listopadu 2021 jí předseda Všeslovanského výboru přišel poblahopřát k nadcházejícím 96. narozeninám a představil paní profesorce třídílnou Slovanskou encyklopedii, která právě vyšla v Moskvě tiskem. Paní profesorka věnovala Slovanské knihovně v Moskvě  několik svých knih o jejím otci Ludvíku Svobodovi.

 

Zdeněk Opatřil představuje prof. Zoe Klusákové Slovanskou encyklopedii.

 

Předseda Všeslovanského výboru Zdeněk Opatřil zaslal vnukovi zemřelé Miroslavu Klusákovi soustrastný dopis.

* * *

Dne 10. prosince 2022 si v Moskvě připomněli osvoboditele Bulharska ze staletého osmanského jha

Dne 10. prosince 2022, v den oslav Znamenské ikony Matky Boží, se v kapli-památníku Hrdinů od Plevna v Moskvě konala panychida (pietní akt) za ruské a bulharské vojáky, kterou sloužil vikář Jeho Svatosti Patriarchy Moskevského a Všeruského Konstantin, biskup Zarajskij. Ceremoniálu se zúčastnili zástupci Velvyslanectví Bulharské republiky, Bulharské diaspory, sdružení „ASOCIACE A ROZVOJ BULHARSKÉ KULTURY“, další státní a veřejní činitelé, kozáci a mládež. Stejně jako zástupci sítě prodejen bulharských potravinových výrobků a kosmetiky „Bulharský svět“.

 

 

Památné datum vojenské historie Ruska. V tento den roku 1877 dobyly ruské jednotky tureckou pevnost Pleven.

RUSOVÉ PŘICHÁZEJÍ NEZIŠTNĚ JAKO BRATŘI

Z Výzvy Bulharského ústředního výboru k bulharskému lidu

Bratři! Hordy tureckých nestvůr utopily náš protest v krvi a provedly ta neslýchaná zvěrstva, pro která neexistuje žádné ospravedlnění, zvěrstva, která otřásla celým světem. Naše vesnice byly vypáleny: matky, naši milovaní, děti zneuctěné a bez lítosti zabity; kněží ukřižováni; chrámy Boží byly poskvrněny a pole byla poseta nevinnými krvavými oběťmi. Celý rok jsme nesli mučednický kříž, ale uprostřed nepopsatelného útlaku a utrpení zářila naděje, která nás posilovala. Naděje, která nás ani na okamžik neopustila, byla to velká pravoslavná Rus.

Bratři! Ne nadarmo jsme čekali na její mocnou podporu, uplynul rok, přichází a žádá odplatu za krev mučedníků.

Brzy u nás zazáří vítězné ruské prapory a pod jejich stínem budou položeny počátky naší lepší budoucnosti.

Rusové přicházejí nezištně, jako bratři, pomáhat, aby nyní učinili totéž, co dříve, kdy osvobodili Řeky, Rumuny a Srby.

Bulhaři! Všichni jednotně přivítáme bratry osvoboditele a pomůžeme ruské armádě...

 

10 декабря 2022 года в Москве помянули освободителей Болгарии от многовекового Османского Ига

10 декабря 2022 года, в день празднования Знаменской иконы Божией Матери, в часовне-памятнике Героям Плевны в Москве по русским и болгарским воинам была отслужена панихида, которую возглавил викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Константин, епископ Зарайский. В церемонии принимали участие представители посольства Республики Болгария, Болгарской диаспоры, Ассоциации «АССОЦИАЦИЯ И РАЗВИТИЕ БОЛГАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ», других государственных и общественных деятелей, казачества и молодёжи. А так же представителя сети магазинов болгарских продуктов и косметики „Мир Болгарии“.

Памятная дата военной истории России. В этот день в 1877 году русские войска взяли турецкую крепость Плевна

 

РУССКИЕ ИДУТ БЕСКОРЫСТНО, КАК БРАТЬЯ

Из воззвания Болгарского Центрального Комитета к болгарскому народу

Братья! Полчища турецких извергов утопили протест наш в крови и произвели те неслыханные зверства, которым нет оправдания, зверства, потрясшие весь свет. Села наши оказались сожжены: матери, любимые, дети обесчещены и вырезаны без жалости; священники распяты на крестах; храмы божьи осквернены, и невинными окровавленными жертвами устланы были поля. Целый год несли мы мученический крест, но средь неописуемых утеснений и страданий теплилась надежда, укреплявшая нас. Надеждой, которая ни на минуту не оставляла нас, была великая православная Русь.

Братья! Не напрасно ждали мы ее мощную поддержку, минул год, идет она и спрашивает отчета за кровь мучеников.

Скоро зареют победоносные русские стяги у нас в отечестве, и под их сенью положены будут начатки лучшего будущего.

Русские идут бескорыстно, как братья, на помощь, свершить сейчас то же, что ранее сделали для освобождения греков, румын, сербов.

Болгары! Встретим все как один братьев-освободителей и посодействуем русской армии…

 * * *

Výstava Slovanský svět v Gomelu

 

Dne 2. prosince 2022 v Gomelské státní Universitě F. Skoriny se uskutečnila vernisáž výtvarné výstavy „Slovanský svět“, jakož i dialogová platforma „Slovanský svět v 21. století, problémy a perspektivy“.

 

Akci pořádalo občanské sdružení „Propagace mládeže“, občanské sdružení „Běloruský slovanský výbor“, Gomelská regionální organizace Svazu spisovatelů Běloruské republiky, občanské sdružení „Belaja Rus“.

 

Na zahájení výstavy s uvítacím projevem a také na dialogové platformě vystoupil předseda Běloruského slovanského výboru S.I. Kosťan.

 

Выставка Славянский мир в Гомеле

 

2 декабря 2022 года в Гомельском государственном университете им. Ф. Скорины состоялось открытие артвыставки "Славянский мир", а так же диалоговая площадка "Славянский мир в XXI веке, проблемы и перспективы".

 

Мероприятие организовано общественным объединением "Продвижение молодёжи", общественным объединением "Белорусский славянский комитет", Гомельской областной организацией Союза писателей Республики Беларусь, общественным объединением "Белая русь".

 

На открытии выставки с приветственным словом и на диалоговой площадке выступил Председатель Белорусского славянского комитета С.И. Костян.