Slovanský svět 05/2015

Mezinárodní slovanská konference a zasedání Všeslovanského výboru

Mezinárodní konferenci "Štúr a slovanstvo" uspořádalo v rámci svého tradičního cyklu SLAVICA FÓRUM největší slovanské občanské sdružení na Slovensku SLAVICA.
Konferenci zahájil a řídil PhDr. Tibor Žilka, CSc, který byl odborným garantem konference. Mgr. Marcel Martinkovič, PhD. přednesl přednášku na téma Slovanstvo v kontestu civilizačního dilematu v myšlení Ludovíta Štúra. Mgr. Milan Šupa se věnoval aktuálnosti odkazu Ludovíta Štúra. Zdeněk Opatřil nazval svoji přednášku - Ludovít Štúr - otec slovenského národa.
Přednášku uvádíme níže. Ostatní přednášky vyjdou ve sborníku. Miloš Zverina provedl rozbor díla Ludovíta Štúra Slovanstvo a svět budoucnosti. Mimo jiné řekl:


"Ľudovít Štúr sa zamýšľa nad nepriaznivou situáciou slovanstva a nad postavením západu. Taktiež sa venuje možnostiam oslobodenia sa slovanstva spod útlaku cudzích národov. Štúr nastoľuje nutnosť spojenia sa Slovanov a zvýšenia ich sebavedomia, aby sa predišlo ich podrobeniu sa iným národom. Štúrovo dielo Slovanstvo a svet budúcnosti je odkazom a závetom celej štúrovskej generácie nám všetkým. Všetkým bližším i vzdialenejším generáciám Slovákov. "


Toto téma je i dnes velmi aktuální.

Kniha byla vydaná u příležitosti 200. výročí narození Ludovíta Štúra a současně byla věnována XII. Všeslovanskému sněmu, který se konal ve dnech 21. - 24. května 2015 v Moskvě.

Předseda Všeslovanského výboru Zdeněk Opatřil společně s překladatelkou paní Helenou Tiškovou (Prešov) a herečkou paní Milkou Zimkovou (Prešov) se stali kmotry při slavnostním křtu této skvostné knihy.

Ľudovít Štúr – otec slovenského národa

 

JUDr. Zdeněk Opatřil, předseda Všeslovanského výboru,

přednáška na Fórum Slavica, Nitra 19.9.2015

 

Pravý Slovan sa nepustí do ničoho bez toho, aby neprosil o pomoc Boha a každé dielo zavŕši tým, že Bohu za jeho pomoc poďakuje.“1)

 

Vážení přátelé,

bratři a sestry, Slované!

 

To byla slova Ľudovíta Štúra. Mám pocit, že  v tomto směru něco dlužíme. Ale to je na každém z nás. Českomoravský slovanský svaz, jehož jsem čestným předsedou, má svého duchovního pastýře. Je jím Emeritní Metropolita Pravoslavné církve českých zemí a Slovenska a Arcibiskup pražský Prof. Kryštof. Toto spojení je velice užitečné a prospěšné.

 

Ľudovít Štúr – vědec - filozof, znalec lidového  umění, antiky, historik, jazykovědec, vlastenec, slavista, básník a politik, evangelik a člověk hluboce věřící v Boha. Kromě latinského jazyka  uměl maďarsky, německy, francouzsky, řecky, ze slovanských jazyků česky, polsky, srbochorvatsky,  rusky a aby toho nebylo málo, tak se ještě učil hebrejsky a anglicky. A k tomu ještě  spolu s Hurbanem a Hodžou vytvořili slovenský jazyk. Na to by většině z nás nestačily ani tři životy. Štúrovi na to Bůh vymezil pouhých 40 let. Neuvěřitelné. Hluboce se skloňme před památkou tak geniálního a velkého člověka, jakým byl Ľudovít Štúr. Slovák, který je chloubou celého slovanstva.  

 

Arabský cestovatel neznámého jména, který v 5. stol. cestoval po Evropě poznamenal:   „Slovania sú najmocnejší národ. Keby sa spojili, nebolo by na Zemi sily, ktorá by ich zastavila.“ Z toho lze dovodit, že nesvornost Slovanů nás provází snad po celou naši historií. I Ľudovít Štúr ve svém projevu v Ústavu v r. 1842 (viz. sborník: Slovania, bratia) říká, co je na nás Slovanech dobré, ale také, co je špatné.

My, Slované, máme v zásadě dobrou povahu, tj. „spevavosť, dobrosrdečnosť, uprímnosť, pracovitosť a nábožnosť “

A co je na nás špatné? Zejména nesvornost mezi lidmi. „Staletí trpíme  za viny nesvorných synů Svatoplukových.“  Štúr se obrací o pomoc k Bohu, ale ví, že začít musíme sami u sebe.

„Polituj nás Bože z nebe, ale politujme sami sebe upřimně a učiňme pokání.“

Mnohokrát jsme na svoji nesvornost doplatili, ale jsme nepoučitelní.

 

V Manifestu VII. Všeslovanského sjezdu v Praze v r. 1998 jsme provolali: Zastavme spory a šarvátky a najděme všeobecně přijatelný základ pro náš společný postup a nástup do 21. století jako doby bez válek a vojenských seskupení, s vůlí pozitivně měnit život všech národů a usilovat o spravedlivé místo na slunci pro všechny. Zajistit pro celé lidstvo v 21. století mír a důstojnou existenci.

 

Nestalo se nic. Bohužel v mezinárodním měřítku došlo doslova k tragédii – Srbsko, Ukrajina. Všichni víme, co mám na mysli. Bombardování bývalé Jugoslávie a ani Majdan nebyly a nejsou přáním či projevem vůle srbského a ani ukrajinského lidu. Je to dílo nám nepřátelských západních uskupení v čele s USA. I zde platí slova Ľ.Štúra, pronesená v jiné souvislosti:

 

„Každý, kto pácha bezprávie a tak sa snaží zachovať, sám nad sebou vyslovuje kliatbu.“ 2)

1) Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 168 n.

2) Sťažnosti a žaloby Slovanov v Uhorsku na protizákonné prechmaty Maďarov.

 In: ORMIS, J.V.: O reč a národ. Bratislava 1973, s. 541

Západ od dávných věků vyvíjí tlak na Slovany. To, že nás Václav Havel přesvědčoval, že je to komunistická propaganda, protože Západ se změnil, svědčilo minimálně o jeho naivitě. Pravda se  po rozpadu socialistického společenství a zejména po demontáži Sovětského svazu ukázala ve své nahotě. Rozdělením našich národů na evropsko-unijní a ty ostatní byl vytvořen právní i politický rámec pro to, „aby se nedej Bože Slované spojili“ a stali se onou silou, která by mohla Západ ohrožovat. Toto je uvažování Západu, který vždycky někoho ohrožoval. Nechápou, že my Slované, jsme jinou civilizací,  civilizací s mírumilovným myšlením a s touhou žít společně s ostatními slovanskými národy. Ľudovít Štúr i dnes k nám promlouvá:

„Hlboko si padol, rod môj, že rozkazy k mukám a k záhube Svojej sám vykonávaš, ktoré by iný odmrštil s nevôľou zvrchovanou. Podhodil si sa nohám šliapateľov Svojich a oni teraz rajtujú s potupou a s výskaním po Tebe.“3)

 

Dne 23. května 2015 jsme na XII.Všeslovanském sněmu v Moskvě přijali Memorandum slovanského sjednocení, v němž se praví:

 

„My, představitelé organizací pěstující slovanskou vzájemnost, skláníme se před moudrostí předků, jímž jsme povinováni a zavazujeme se ponechat své osobní ambice mimo společný slovanský zájem! Podejme si ruce, zapomeňme na nesvár, opřeme se o sebe, spolehněme se jeden na druhého a s pokorou v srdci a hrdou myslí pracujme na úkolech vyššího principu!“

 

A už se ozval nějaký Tibor Korečko z  Bratislavy, ale i několik  jednotlivců z Prahy, kteří Memorandum zpochybňují. Jsou to lidé, kteří o jednotě často formálně rádi mluví, ale jejich konání je opačné.

 

Ano, do slovanského hnutí přišli noví lidé. Většina z nich jsou lidé vzdělaní se srdcem na pravém místě, kteří odvádějí velký kus práce. Ale objevili se i takoví, z nichž mnozí do něj vnesli svoji namyšlenost, osobní zájmy, nenávist a rozkol. Jakoby Ľudovít Štúr žil dnes mezi námi, protože i dnes nám říká:

 

„Obyčajne to býva tak, že tí, ktorí sú namyslení, väčšinou sú aj obmedzení: usilujú sa takto zakryť svoju hlúposť, no človek vedomý si svojej sily a dôstojnosti uteká pred pochvalou davu.“ 4)

 

Bohužel se nic od doby Ľudovíta Štúra nezměnilo. My, kteří jsme srdcem oddáni myšlence slovanské vzájemnosti a pro její naplnění vynakládáme obrovské úsilí, jsme sráženi, zesměšňováni a mnohdy i hanobeni těmi, komu je slovanství cizí nebo se za něj jen skrývají  a zejména těmi, kteří slouží zájmům sil protislovanských. Stmelující prvky sounáležitosti k naší škodě nejsou ve většině slovanských zemí pěstovány, ale spíš odsuzovány. Rovněž vše, čeho jsme si vážili v době  minulé, je nyní vystaveno zesměšnění a parodii. To pak vede k podceňování a ztrátě národní hrdosti, která je pro existenci každého národa nepostradatelná. Národ zbavený vřelého vztahu k sobě, zbavený sebevědomí, zbavený své minulosti a svých hrdinů je předurčen ke svému zániku.

 

Vážení přátelé, jsem veteránem slovanského hnutí. Působím v něm už 20 roků. A mohu vám sdělit stejně, jako Ľudovít Štúr v listu Michailu Petroviči Pogodinovi: Myšlienka Slovanská bola mi od prvej mladosti hviezdou, ona ma zahrievala, obživovala a na veky živiť bude...“5)

 

 

3) Starý a nový vek Slovákov. Bratislava 1994, s. 59

4) Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 125

5) list M. P. Pogodinovi z 31. 10. 1846. In: Listy Ľudovíta Štúra I. - III. Zost. J. Ambruš. Bratislava 1956, zv. 2, list č. 250, s. 149

Ľ. Štúr o slovanské historii

 

Zajímavé jsou přednášky Ľudovíta Štúra o historii Slovanů. Na rozdíl od Šafaříka, který převzal spíše německý, ale i dnes dominující názor, že Slované osídlili Evropu až v 5. století, Štúr vyslovil odvážný názor, že Slované byli v Evropě ještě před narozením Ježíše Krista.

 

Štúr se pravděpodobně opíral o studium Převorské kultury (Przeworská kultura) z doby železné, existující od 2. století př. n. l. do počátku 5. století v dnešním centrálním a jižním Polsku. Ta se později rozšířila na východní Slovensko a Podkarpatskou Rus. Na konci 5. století převorská kultura přerostla v kulturu s keramikou pražského typu. V některých vědeckých kruzích se má zato, že převorská kultura je kulturou slovanskou.

 

 

 

Ľ. Štúr: Slovanská ľudová slovesnosť

 

Dnes někteří teoretikové v oblasti lidové kultury začínají tvrdit, že lidová kultura je to, co nás - Slovany rozděluje, že naše lidové umění je nesourodé.  Rád bych je odkázal na dílo Ľudovíta Štúra „Slovanská ľudová slovesnosť“. Štúr si prostudoval slovanské národní písně sebrané F.L.Čelakovským. Dospívá k poznání, že všechny slovanské národy jsou propojeny s přírodou, která se s nimi raduje, trpí a umírá.

 

„Skala, milá skala, čo si neplakala?

Keď som sa s mým milým rozlučovať mala.“

 

Po prostudování srbských národních písní sebraných Vukem Stefanem Karadžičem se Štúr udivuje nad podobností srbských, slovenských a rusínských, ale i dalších slovanských  písní. Štúr v této své podrobné a precizní práci doložil propojenost a podobnost lidové slovesnosti slovanských národů. Dokládá tím naši příbuznost a přirozenou sounáležitost.

 

 

Ľudovít Štúr – otec slovenského národa

 

Každý slovanský národ, je nositelem  kulturního kódu, který se utvářel po mnoho generací a který analyzovaly, popsaly, zkultivovaly a dále rozvinuly osobnosti s mimořádným a šlechetným duchem, geniálním myšlením, milující svůj národ a ostatní národy slovanské. K takovým osobnostem patří  bezesporu Ľudovít Štúr, člověk, který dal svému slovenskému národu jazyk. Muž, který daruje někomu jazyk, má právo být nazýván jeho otcem. Ľudovít Štúr  má pro Slováky stejný význam, jako Josef Jungmann pro Čechy nebo Andrej Duchnovič pro Rusíny. Osobnost Ľudovíta Štúra daleko převýšila národní rámec. Já si dovoluji říct, že velikost Štúra se dá směle přirovnat k velikosti ruského básníka, prozaika a dramatika, zakladatele novodobé ruské literatury Alexandra Sergejeviče Puškina, který rozvinul bohatou slovní zásobu ruského jazyka, jakou se může pochlubit málokterý jazyk na světě, a zasloužil se o to, že ruský jazyk se stal jedním z nejkrásnějších slovanských jazyků. Ľudovít Štúr  právem patří na piedestal vůdčích osobností slovanského hnutí, které reprezentují nositelé takových jmen, jako je Josef Dobrovský, František Palacký, Ján Kollár, Pavel Jozef Šafařík, Adam Mickiewicz, Taras Ševčenko, Lev Nikolajevič Tolstoj, Ivan Vazov, Vuk Stefanovič Karadžič, Nikola I. Petrović-Njegoš a mnoho dalších.

 

„V kmeni našom musíme byť Slovania, v národe našom ľudia: to je slávne, požehnané, to je vysoké určenie naše slovanské.“ 6)

 

6) Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí. Na vydanie pripravil H. Bartek. Turčiansky S. Martin 1943, s. 45

Boj za obranu národního jazyka

 

Ľudovít Štúr  společně s Jozefem Miloslavem Hurbanem a Michalem Miloslavem Hodžou  rozpracovali středoslovenské nářečí, stanovili gramatiku i pravidla, jinými slovy kodifikovali spisovný slovenský jazyk.  Nutno říct, že výsledkem jejich úsilí byl skvost, na který mohou být Slováci právem hrdi. To však byl pouze základní předpoklad dalšího mnohaletého zápasu o uznání nejen jazyka slovenského, ale i slovenského národa. O půl století později ještě ani T.G.Masaryk, skvělý filozof a  první prezident Československé republiky zcela nepochopil učení Štúra a setrvával na pozici čechoslovakismu  a slovenštiny jako nářečí. Toto mu mnozí Slováci mají za zlé. Já se však u vás za Masaryka přimlouvám. Vždyť on sám se cítil být Čechoslovákem, protože takto byl vychován. V životě společnosti jsou jevy, které k uzrání potřebují podmínky a čas. Mnozí Slováci argumentují tím, že teprve za 2. světové války byl uznán slovenský jazyk a národ. Ano, ale nezapomínejme, s jakým záměrem. Ke skutečnému uznání Štúrova díla, tedy  slovenského jazyka a existence slovenského národa došlo až po 2. světové válce, tedy téměř po sto letech od úmrtí Štúra, kdy už všem bylo jasné, že teorie čechoslovakismu, kterou sdílel i druhý prezident Edvard Beneš, byla neudržitelná.

Bez jazyka není národ národem. Po zániku jazyka národ umírá. Proto výzvou dnešní doby je postavit se na obranu svého národního jazyka. Do slovanských jazyků pronikají amerikanismy. Pokud se jedná o některé technické termíny, asi k tomu výhrady mít nebudeme, ale podívejte se kolem sebe. Proč musíme být „in“, když můžeme „jít s dobou“?  Proč musíme být „ready“, když můžeme být „připraveni“. A tak bych mohl pokračovat. Tímto fenoménem jsou zasaženy bohužel všechny slovanské jazyky. Braňme čistotu národního jazyka!

 

Kam máme směřovat?

 

Dnes křtíme knihu Slovanstvo a  svet budúcnosti, která byla vydána společností Nitrava a na jejímž vydání má zásluhu především  občanské združenie Slavica a zejména její předseda a generální tajemník Všeslovanského výboru pan Miloš Zverina. Kniha je věnována 200. výročí narození Ľudovíta Štúra, ale také XII. Všeslovanskému sněmu, který se konal v Moskvě  21. – 24. května 2015. Dovolte mi, abych panu Miloši Zverinovi za tento velkolepý čin co nejsrdečněji poděkoval.

 

Svoji přednášku bych rád ukončil citátem z kapitoly VIII. této knihy nazvané: Jediná správna cesta pre Slovanov – pripojenie sa k Rusku –prirodzenému centru.  „Priznajme otvorene, či by azda všetky naše národnostné snahy mali nejaký zmysel a  význam bez Ruska, pri nesmiernej nenávisti cudzincov k nám? Im zme už raz podľahli a znovu si chcú rozdělovat moc nad nami!“ 7)

 

Já k tomu jen dodávám. Nenechejme se zmást protiruskou propagandou, šířenou medii v zájmu našich nepřátel. Nepodléhejme ji! Může to mít pro nás fatální důsledky. Rusko nikdy našim nepřítelem nebylo a není. Sami jsme se na našem Sněmu v Moskvě o tom znovu přesvědčili. Rusko je pro nás, ostatní slovanské národy oporou. Bez něj budou malé slovanské národy ztraceny. Čím dříve to naši lidé pochopí, tím lépe.

 

 

7) Slovanstvo a svet budúcnosti. Nitra 2015, s. 167

 

ZASEDÁNÍ PŘEDSEDNICTVA  VŠESLOVANSKÉHO VÝBORU

 

Poprvé od svého zvolení se 18. října 2015 v Nitře sešlo předsednictvo Všeslovanského výboru. Dohodlo se na způsobu rozšíření závěrů XII. Všeslovanského sněmu, který se stal významným mezníkem v Mezinárodním slovanském hnutí.

Dále se zabývalo přípravou dvou Mezinárodních konferencí:

"Vztah vlastenecké a internacionální výchovy dospívajícího pokolení"

"Tajemství slovanského písemnictví, která se bude konat na Ochridu v Makedonii"

Dalšími tématy byla příprava výuky slavistiky a postup prací na třídílné slovanské encyklopedii.

Byl schválen projekt nových webových stránek Všeslovanského výboru a jmenována redakční rada.

Předsednictvo VSV navrhlo předsednictvu Všeslovanského sněmu, aby jmenovalo společného stálého zástupce v Evropském fóru míru.

Předsednictvo s uspokojením přijalo informaci, že ve Varšavě byla po dvou letech ukončena druhá a poslední etapa registrace Mezinárodní nevládní organizace "Západoslovanský svaz". Zástupcům ČR, Polska a Slovenska bylo uloženo, aby urychleně připravilli návrhy na doplnění členů předsednictva. Předsednictvo ZSS se sejde ještě tento rok.
Předsednictvo VSV delegovalo dva členy do organizačního výboru Mezinárodního kongresu, který bude věnován 150. výročí konání Všeslovanského sněmu v Moskvě. Členům předsednictva VSV bylo uloženo, aby z národních archivů získali  informace  o účasti národní delegace na Všeslovanském sněmu v Moskvě v r.  1867 a zaslali je historikovi Mezinárodního slovanského hnutí N.I. Kikeševovi. Českomoravský slovanský svaz již tento úkol splnil.
V souvislosti s nepříznivou mezinárodní politickou situací vzniklou v důsledku rozsáhlé imigrace ze zemí Blízkého Východu do Evropy, která se dotýká i slovanských zemí, předsednictvo VSV vydalo DEKLARACI, která je uvedena níže.
Předsednictvo VSV se zabývalo situací v mezinárodním slovanském hnutí, kdy do něj začala pronikat nesmyslná prohlášení nekompetentních osob a jakési skupiny zmatených představitelů některých slovanských organizací vydávají zbytečné akty. Předsednictvo VSV k tomu přijalo KOMUNIKÉ, které je uvedeno níže.
 

DEKLARACE

My, členové Mezinárodní nevládní organizace  «Všeslovanský výbor» a účastníci Fóra «SLAVICA», věnovaného 200. výročí narození velkéhoslovanského činitele Ľudovíta Štúra (Slovensko, Nitra, 18. září 2015) jsme velmi znepokojeni situací, která se dnes vytvořila v Evropě jako  celku, a zejména ve slovanských zemích.V důsledku činnosti mezinárodních destruktivních sil nastal v Evropě obrovský příliv migrantů ze zemí Blízkého Východu.My se nestavíme proti solidaritě a milosrdenství k těmto lidem, ale jejich výskyt v Evropě a zvláště ve slovanských zemích, může přivést ke katastrofickým důsledkům. Tito lidé sebou přinášejí pro Slovany cizí kulturu, tradice, ideologii a  víru. Vzhledem k jejich obrovskému počtu nebudou schopni se integrovat do evropského sociálního prostoru, což vyvolá nesmírné množství sociálních konfliktů. Obracíme se k představitelům zemí, které aktivně řeší přijetí uvedených migrantů, aby vzali do úvahy náš postoj.Mezinárodní slovanské hnutí nepřipustí zničení našich kulturních, etnických a duchovních tradic!


ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Мы, члены Международной неправительственной организации «Всеславянский комитет»и участники Форума «СЛАВИЦА», посвященного 200-летию со дня рождения великого славянского деятеля Людовита Штура (Словакия, г. Нитра, 18 сентября 2015 г.), весьма озабочены ситуацией, которая сложилась сегодня в Европе в целом и в славянских странах в частности.

В результате действия международных деструктивных сил в Европу хлынула  огромная волна мигрантов  из стран Ближнего Востока. Мы не против солидарности и милосердия к этим людям, но их появление в Европе, особенно в славянских странах, может привести к катастрофическим последствиям. Эти люди несут с собой чуждую славянам культуру, традиции, идеологию и веру. В связи с их огромным количеством  они не будут способны интегрироваться в европейское социальное пространство, что непременно породит огромное количество социальных конфликтов. Просим руководителей стран, решивших активно принять данных мигрантов, учесть нашу позицию.

Международное славянское движение не допустит разрушения своих культурных, этнических и духовных традиций!

KOMUNIKÉ

Na adresu Všeslovanského výboru a jeho některých členů neustále přicházejí komuniké a prohlášení některých skupin představitelů jednotlivých slovanských organizací, které se domáhají výlučné exkluzivní úlohy ve vedení mezinárodního slovanského hnutí.

V souvislosti s tím vyslovujeme k tomu svůj postoj:

- nikdo, nikomu a nikdy nedával žádná exkluzivní práva ve vedení mezinárodního slovanského hnutí;

- každá slovanská organizace má právo přijímat vlastní  rozhodnutí na zasedáních orgánů určených jejich Stanovami;

- «Všeslovanský svaz» i «Všeslovanský výbor» v souladu s ústní dohodou učiněnou v Minsku dne 1. března 2014 respektují skutečnost, že podle  Stanov Mezinárodního slovanského sovětu je tento politický orgán mezinárodníhoslovanského hnutí svolavatelem «Všeslovanských sjezdů»;

- všechny národní slovanské organizace prakticky vyvíjejí činnost ve  stejném  směru a konzultují si svá rozhodnutí s jinými organizacemi;

- historicky se vytvořila praxe, že všechny otázky součinnosti národních  slovanských  organizací  se projednávají na Všeslovanském sněmu. Všeslovanský sněm není vrcholovým orgánem, avšak plní funkci hlavního  koordinátora v mezinárodním slovanském hnutí.Všeslovanský sněm je svoláván řádně jednou za pět let, může být svolán  z iniciativy řady národních slovanských organizací, v případě vzniku  mimořádné a  naléhavé situace;

- v  souladu se Stanovami «Všeslovanského svazu», koordinujícího činnost  profesních mezinárodních slovanských organizací a «Všeslovanského  výboru», koordinujícího činnost národních slovanských organizací, jsou obě  tyto mezinárodní slovanské organizace svolavateli «Všeslovanských sněmů»;- «Všeslovanský svaz» i «Všeslovanský výbor» považují spolupráci  s «Mezinárodním slovanským sovětem»,a se všemi slovanskými organizacemi  za základní předpoklad obrany proti tlakům mezinárodních destruktivních sil,  které bohužel nacházejí své přisluhovače i ve slovanských  zemích.

Nitra, 18. září 2015

КОММЮНИКЕ

В адрес Международной неправительственной организации «Всеславянский Комитет» и некоторых его членов постоянно поступают «коммюнике» и заявления некоторых групп руководителей отделных славянских организаций, которыепретендуют на свою исключительную эксклюзивную роль в руководстве международным славянским движением.

В связи с этим мы выражаем свою позицию:

- никто, никому и никогда не давал никаких эксклюзивных прав в руководстве  международным славянским движением;

- каждая славянская организация имеет право на принятие самостоятельных  решений на заседаниях органов указанных в их Уставах;

- «Всеславянский Союз» и МНО «Всеславянский Комитет» руководствуются   

договоренностью от 1 марта 2014 г., достигнутой в Минске,  и  признают факт   того, что, в соответствии с Уставом Международного Славянского Совета, этот  политический орган международного славянского движения является инициатором созыва «Всеславянских  съездов» ;- все славянские национальные организации действуют в одном  направлении и

согласовывают свои решения с другими организациями;

- исторически сложилось так, что все вопросы взаимодействия  национальных

славянских организаций решаются на «Всеславянском  Соборе», который не  является верховным органом, но  выполняет функции главного координатора

в международном славянском движении. «Всеславянский Собор» созывается регулярно  раз в пять лет, или может быть созван по инициативе ряда национальных славянских организаций, в случае возникновения  экстраординарной ситуации.

- в соответствии с Уставами «Всеславянского Союза», координирующего  деятельность профессиональных международных славянских организаций,и  «Всеславянского Комитета», координирующего  деятельность национальных славянских организаций, обе эти международные славянские организации  являются инициаторами созыва «Всеславянских Соборов»;

- «Всеславянский Союз  и «Всеславянский  Комитет» считают сотрудничество

с «Международным Славянским Советом»,  и со всеми славянскимиорганизациями  основной предпосылкой защиты от разрушительных давлений  международных деструктивных сил, которые, к сожалению, находят своих  приспешников и в славянских странах.

Нитра, 18 сентября 2015 г.