Slovanský svět 06/2015

Všeslovanskému výboru je 5 let

Před 5 roky, 14.listopadu 2010 byl v hlavním městě Ukrajiny Kyjevě založen Všeslovanský výbor. Podnět k jeho dal X.Všeslovanský sjezd, který 13. listopadu rozhodl o přemístění tehdejšího Mezinárodního slovanského výboru z  kolébky mezinárodního slovanského hnutí Prahy do Kyjeva. S cílem napravit toto rozhodnutí, které ignorovalo historické tradice, se okamžitě sešel Mezinárodní svaz společenských organizací Všeslovanský sněm, který provedl změnu svých Stanov a na jejich základě založil Všeslovanský výbor, který se stal českou právnickou osobou se sídlem v Praze. Tím bylo v průběhu 24 hodin vráceno sídlo mezinárodního slovanského hnutí tam, kam historicky patří, tj. do Prahy. 

Všeslovanský výbor se stal pokračovatelem Všeslovanského výboru, založeného 5. října 1941 na shromáždění představitelů slovanských národů, žijících v SSSR, který byl významnou mezinárodní společenskou organizací v boji proti fašismu ve slovanských zemích. 

Mezinárodní slovanský výbor uspořádal slovanské konference, semináře, folklorní festivaly, prosazuje obnovování národních tradic, pracuje na obnovení slavistiky. Koordinuje činnost slovanských národních organizací. Svou účastí v řadě mezinárodních jednání plní důležitou funkci při sjednocování slovanských národů. Přispívá k  prohlubování národního a slovanského vědomí.

XII. Všeslovanský sněm, který se konal v květnu t.r. zvolil nové předsednictvo Všeslovanského výboru, jehož členy se stali vědci, spisovatelé, sportovci, politikové, podnikatelé, ale především vlastenci a mnohaletí propagátoři myšlenky slovanské vzájemnosti. Všeslovanský výbor má svá zastoupení ve všech slovanských zemích.

 

Всеславянскому комитету 5 лет

 

Пять лет назад, 14 ноября 2010 г.  в столице Украины Киеве  был создан   Всеславянский комитет. Импульс к этому дал  X Всеславянский съезд, который  13 ноября принял решение о переселении тогдашнего Международного славянского комитета из колыбели международного славянского движения Праги в Киев. С целью исправить ошибочное решение, которое противоречит  историческим традициям, срочно собрался Международный союзобщественных организаций Всеславянский собор. который принял изменения в своем Уставе и на их основании создал Всеславянский комитет, который стал чешским юридическим лицом со штаб-квартирой в Праге.Таким образом в течении 24 часов штаб-квартира международногославянского движения вернулась в свою историческую колыбель  Прагу.

Всеславянский комитет стал продолжателем дела Всеславянского комитета, созданного 5  октября 1941 г. на учредительном собрании представителей славянских народов, проживавших в СССР, который как международная   обществанная организация  сыграл большую роль в борьбе с фашизмом в славянских странах.

ВСК организует славянские конференции, фольклорные фестивали, прилагает усилия к возрождению народных традиций, стремится возобновить славистику. Он  координирует деятельность славянских национальных организаций. Своим участием в международных мероприятиях он выполняет незаменимую роль в объединении славянских народов. ВСК способствует углублению патриотизма и славянского сознания.

XII Всеславянский собор в мае этого года избрал новых членов Президиума ВСК, среди которых ученые, писатели, спортсмены, политики,  предприниматели, но прежде всего патриоты и многолетние носители идеи славянской взаимности. У ВСК есть свои представительства во всех славянских странах.