Slovanský svět 04/2016

Mezinárodní konference v Makedonii

 

Ve dnech tradičního svátku slovanského písemnictví a kultury 23. až 25. května se konala ve starobylém makedonském městě Ohridu Mezinárodní konference «Tajemství slovanského písemnictví». Byla věnována 1 100. výročí úmrtí sv. Klimenta  Ochridského, znamenitého učedníka a následovatele svatých Cyrila a Metoděje.

 

Konference byla organizována z iniciativy předsedy Všeslovanského výboru Zdeňka Opatřila (ČR), který řídil vědecké zasedání. Hosty přijala Mezinárodní slovanská universita G.R. Děržavina (Makedonie) v čele s prof. Jordanem Gorčevem. Mezi účastníky byli také představitelé ČR, Bulharska, Makedonie, Polska, Ruska, Slovenska, Ukrajiny, mezi nimiž byli i členové předsednictva  «Všeslovanského výboru» a «Všeslovanského sněmu».

 

Vědci z různých zemí se sešli v historickém místě, aby uctili památku pravoslavných osvícenců, poklonili se nad ostatky sv. Klimenta a sv. Nauma, ale také aby pochopili význam cyrilice v minulých staletích a v dnešní době.

 

Konferenci zahájil představitel Mezinárodní slovanské university G. R. Děržavina Prof. Jordan Gorčev, který je členem předsednictva Všeslovanského výboru. Po odeznění tónů slovanské hymny „Hej, Slované“, přednesl pozdrav prezidenta Republiky Makedonie Dr. Ďorge Ivanova, který převzal nad konferencí záštitu. Účastníci poděkovali potleskem.

 

Vladyka Kryštof, emeritní Metropolita českých zemí a Slovenska, Arcibiskup pražský, (obč. jménem  Prof. ThDr. Radim Pulec, PhD.) ve své přednášce uctil památku svatého Klimenta a jeho učedníků, kteří položili základy pravoslavného života u balkánských Slovanů. Obhajobou kanonické čistoty východní církve vyvinuli  azbuku a  na jejím základě  i liturgickou, ale i světskou literaturu.

 

Jednou z nejvíce obsažných byla přednáška pravoslavného kněze Dmitrije Sidora, mitr. prot. ukrajinské pravoslavné církve (Moskevského patriarchátu), představeného Katedrálního chrámu Krista Spasitele v Užhorodě a předsedy Sejmu podkarpatských Rusínů. Ukázal hluboké spojení duchovních činů starců na hoře Afon a Velké Moravy a obrovský význam církevně-slovanského jazyka pro další formování pravoslavné civilizace v Evropě.

 

Profesor Mezinárodního slovanského institutu Pavel Tulajev (Rusko) hovořil o hlubokých kořenech indoevropských jazyků a o počátcích  předkřesťanského písemnictví. Rozvinutou lineární abecedu měli Thrakové, Illyrové, Veneti, Etruskové, Retové a další předkové Slovanů ještě před rozšířením latinky. Přijetí glagolice a cyrilice, založené na řeckém písmu v době pokřtění Rusi mělo  religiózně osvětový charakter, protože umožnilo vytvořit kanonickou pravoslavnou literaturu ve slovanském jazyce.

 

Obsáhlou přednášku o smyslu a významu hlaholice, která předcházela cyrilici, měl pruský badatel Tadeusz Mrozinsky z Polska. Po přezkoumání zdrojů  tohoto složitého tématu, vysvětlil metafyzický smysl hlaholice, spojené se zákony pohybu nebeských těles. Dlouhou dobu byla hlaholice používána u jižních Slovanů jako liturgický jazyk spolu s cyrilicí v běžném písemnictví, avšak  později byla vytěsněná latinkou.

 

O velkém významu cyrilice, pravoslavné bohoslužby a duchovní kultuře, hovořili také  Dr. Zdeněk Opatřil (Česká republika), Prof. Daniel Pavlovski (Makedonie) a Prof. Vasil Vasilev (Bulharsko). Na tomto pozadí, ostře kontrastovalo protikřesťanské vystoupení polského spisovatele a filozofa Dr.Marka Glogočovského z Krakova. Podrobil ironické kritice církevní dogmata a hovořil z pozice humanismu o současném umění  jeho krajanů.

 

Někteří účastníci konference prezentovali obecnější témata. Profesor Sergej Komkov (Rusko), věnoval dostatečnou pozornost problémům náboženské výchovy mladší generace, vytvoření pravoslavných škol, gymnázií a vyšších odborných škol. Jeho brilantní vystoupení doplnila Prof. Tatjana Skoblikova,  Ph.D. (Rusko), která se zabývá sportovní přípravou mládeže. Doc. Natalija Žukovskaja, kandidát historických věd,  vedoucí  katedry mezinárodních vztahů a politologie Tambovské státní university G.V.Děržavina (Rusko), hovořila o osobní zkušenosti s vlasteneckou výchovou studentů.

 

Filologové  si vyměnili zkušenosti z překladů slovanských jazyků, etnografové – z muzejní práce, podnikatelé – z oblasti cestovního ruchu a jiných komerčních aktivit.

 

V rámci programu mezinárodního setkání v hotelu „Sileks“, který zahrnoval 15 přednášek, se 25. května konalo zasedání předsednictva Všeslovanského výboru, který projednal aktuální organizační záležitosti a plány do budoucna. Předseda Zdeněk Opatřil předložil návrh na schválení nových symbolů organizace a informoval o práci na nových webových stránkách VSV, zřizování zastoupení a koordinačních středisek ve slovanských zemích a mezi diasporami. Vědecký tajemník „Všeslovanského svazu“ Pavel Tulajev informoval o přípravě „slovanského pochodu“, který se uskuteční v červnu a červenci 2016, a dále o mezinárodním kongresu v Moskvě, věnovaném 150. výročí slovanského sjezdu  v Rusku. Místopředseda Všeslovanského výboru  Sergej Komkov vyzval účastníky, aby byli více aktivní v oblasti informací a přednesl návrh rezoluce o závěrech konference v Ohridu, s důrazem na současné ideologické a politické problémy.

 

Účastníci konference mimo jiné úzkostlivě upozornili na skutečnost, že prosazovaná záměna cyrilice za latinku v moderních slovanských zemích přivede ke ztrátě pravoslavného vědomí a sekularizace vzdělání povede k záměně náboženských a rodinných hodnot liberální promiskuitou.

 

I přes absenci některých přihlášených účastníků, drobné technické problémy spojené s levnými lety, což si vše účastníci hradili z vlastních zdrojů, Mezinárodní konference v Makedonii byla plodná, měla dobrou intelektuální úroveň a proběhla v přátelské atmosféře.

 

Velké poděkování patří organizátorům konference v posvátném Ohridu a všem účastníkům konference.

Pavel Tulajev

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Pod názvem „Tajemství slovanského písemnictví“ se ve dnech 23. do 26. května 2016 konala v Ohridu (Makedonie), mezinárodní vědecká konference o slovanském písemnictví, kterou uspořádal Všeslovanský výbor ve spolupráci s Mezinárodní Slovanskou univerzitou „Gavrilo Romanoviče Děržavina“ ve Sveti Nikole (Makedonie). Záštitu nad mezinárodní konferencí převzal prezident republiky Makedonie Dr. Ďorge Ivanov.

 

Konference byla věnována 1100. výročí úmrtí svatého Klimenta Ohridského, jednoho ze zakladatelů slovanské abecedy (cyrilice) a proběhla v rámci oslav Dne slovanského písemnictví a kultury, spojeného se sv. Cyrilem a Metodějem - 24. května. Bylo to poprvé, kdy Všeslovanský výbor uspořádal svoji mezinárodní konferenci v Makedonii, ve  městě Ohridu – svatyni slovanského písemnictví a duchovnosti.

 

Na konferenci, jako lektoři vystoupili profesoři universit ze slovanských zemí:  Rusko,  Ukrajina, Polsko, Česká republika, Slovensko, Bulharsko a Makedonie - jako hostitelské země. Mimořádné pozornosti se těšily přednášky prof. R.Pulce (vladyky Kryštofa), prot. Dmitrije Sidora, prof. P.V.Tulajeva, prof. V.Vasileva, Tadeusze Mroziňského, prof. N. Žukovské a prof. D.Pavlovského, ale i dalších.   Přednášky byly obsahově velmi hodnotné a stanou se dalším pramenem slovanské vědy. Budou publikovány ve sborníku.

 

Kromě Mezinárodní konference – „Tajemství slovanského písemnictví“,  se konalo zasedání Všeslovanského výboru. Všeslovanský výbor je mezinárodní nevládní organizace, která je členem Mezinárodního svazu občanských sdružení „Všeslovanský svaz“. Usiluje o  slovanskou duchovní jednotu a vzájemnost. Byl založen 2. března 2011 se sídlem v České republice. Předsedou Všeslovanského výboru je dr. Zdeněk Opatřil, který je zároveň místopředsedou Všeslovanského svazu a čestným předsedou  Českomoravského slovanského svazu.

 

„Je velmi důležité, že se tato konference koná v posvátné zemi slovanského písemnictví a kultury“, řekl při příjezdu do Ohridu, předseda Všeslovanského výboru Zdeněk Opatřil. „Musím přiznat, že jsme s velkou pokorou a vzrušením vstoupili do této země slovanských zvěstovatelů víry sv. Cyrila a Metoděje, sv. Klimenta a sv. Nauma. Všechny slovanské národy mají povinnost vůči nim a budoucím generacím pečovat o bohatství slovanské kultury, především písemnictví a duchovnosti. Děkuji Bohu, že jsem se dožil toho, že se na tomto místě společně sešli zástupci slovanské vědy a organizátoři slovanského hnutí. Vykonali jsme hodně práce a všichni  sdílíme vědomí, že vědecké kruhy obohatí znalostmi občanskou veřejnost“, řekl na závěrečné večeři Zdeněk Opatřil.

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ

 

«Секреты славянской письменности» - под таким названием  в Охриде (Македония)   с  23 по 26 мая 2016 г. прошла международная научно-практическая прощла конференция о славянской письменности, организованная Всеславянским комитетом в сотрудничестве с Международным Славянским Университетом Гаврилы Романовича Державина в Свети Николе (Македония). Покровительство над  конференцией принял президент Республики Македония доктор Георге Иванов.

 

Конференция была посвящена 1100-летию со дня смерти святого Климента Охридского, одного из основателей славянской азбуки (кириллицы) и проводилась в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры - 24 мая. Всеславянский комитет впервые провел свою международную конференцию в Македонии, в г. Охриде - святыне славянской письменности и духовности.

 

На конференции выступили преподаватели - профессора славянских вузов России, Украины, Польши, Чехии, Словакии, Болгарии и Македонии - в качестве принимающей страны. Особый интерес  вызвали лекции проф. Р. Пулеца (владыки Христофора), прот. Дмитрия Сидора, проф. П. В. Тулаева, проф.В. Василева, Тадэуша Мрозиньского, проф. Н. Жуковской и проф. Д. Павловского,  и других. Содержание их было ценным,  они станут новым источником славянской науки. Они будут опубликованы в сборнике материалов конференции.

 

В рамках этой встречи  состоялось заседание Всеславянского комитета. Всеславянский комитет - международная неправительственная организация, которая является членом Международного славянского союза общественных организаций «Всеславянский Союз». ВСК стремится создать славянское духовное единство и взаимность. Он был основан 2 марта 2011 с местонахождением в Чешской Республике. Председатель Всенславянского комитета - Зденек Опатршил, который также является заместителем председателя Всеславянского союза и почетным председателем Чешско-Моравского Славянского Союза.

 

«Очень важно, что эта конференция проходит на священной земле славянской письменности и культуры», - сказал по прибытии в Охрид председатель Всеславянского комитета Зденек Опатршил. «Я должен признать, что мы с большим  волнением приехали в эту страну славянских равноапостольных святых Кирилла и Мефодия, св. Климента и св. Наума. Все славянские народы имеют долг перед ними и перед будущими поколениями, чтобы заботиться о богатстве славянской культуры, особенно письменности и духовности. Благодарю Бога, что я дожил того, что в этом месте собрались представители славянской науки и организаторы славянского движения. Мы провели большую работу, и мы все надеемся, что ученые будут обогащать сознание общественности», - сказал на заключительном ужине Зденек Опатршил.

 

 

СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ

 

Под името "ТАЈНИ НА СЛОВЕНСКАТА ПИСМЕНОСТ", во Охрид, од 23ти до 26ми мај, 2016та, ќе се одржи Сесловенска меѓународна научна коференција на славјанската писменост, во организација на Сеславјански Комитет, а во соработка со Меѓународниот Славјански Универзитет "Гаврило Романович Державин", Свети Николе. Покровител на Сесловенската меѓународна конференција 2016та, е Претседателот на Република Македонија д-р Ѓорѓе Иванов.

Посветена на денот на сесловенските просветители Кирил и Методиј, 24ти мај, а во чест на одбележување на 1100 години од упокојувањето на Свети Климент Охридски, еден од основоположниците на словенската писменост, Сесловенскиот Комитет за прв пат одржува меѓународна конференција во Македонија, во Охрид – градот светилиште на словенската писменост и духовност.

На конференцијата, како предавачи ќе земат учество професори по славистика и Богословија од Русија, Украина, Полска, Чешка, Словачка, Бугарија и Македонија - како земја домаќин.

Покрај главната тема која е носител на името на оваа мегународната конференција - Тајни на словенската писменост, во рамките на конференцијата ќе се одржи седница на Сесловенскиот Комитет.

Сесловенскиот Комитет е меѓународна невладина организација, член на Сесловенскиот Сојуз

– светско движење на славјанските народи за духовно единство и взаемност. Основана е во 2011та година со седиште во Република Чешка. Претседател на Сесловенскиот Комитет е д-р. Зденек Опатрил, кој е воедно и заменик-претседател на Сеславјанската асоцијација и почесен претседател на Чешко-моравската словенската унија.

"За нас е од исклучително значење што оваа конференција ќе ја одржиме во светата земја на словенската писменост и духовност", рече на пристигнувањето во Охрид престедателот на Сесловенскиот Комитет, д-р Зденек Опатрил, додавајќи". Морам да споделам дека со посебна чест и возбуда стапнуваме на оваа земја на сесловенските просветители Светите Кирил и Методиј и Свети Климент. Како славјански народи имаме обврска кон нив и кон идните генерации да ги чуваме и негуваме спецификите и богатствата на славјанската култура, а тука е пред се писменоста и духовноста. Овие денови не чека многу работа и сите се радуваме на сознанијата што ќе ги споделиме, а кои од научните кругови ќе ги збогатат и сознанијата на јавноста.

 

 

Rezoluce

Mezinárodní slovanské konference

«Tajemství slovanského písemnictví»

Ohrid, Republika Makedonie

23.-26. května 2016

 

My - zástupci vědecké komunity, představitelé společenských slovanských organizací a hnutí, představitelé pravoslavné církve, shromáždění na Mezinárodní slovanské konferenci «Tajemství slovanské literatury» v Ohridu (Republika Makedonie), vyjadřujeme hluboké znepokojení nad situací kolem slovanského světa, která se vytváří v posledních letech.

 

Konference se koná v den památný pro všechny Slovany - před 1100 lety v klášteře na jezeře Ohrid, zemřel největší slovanský spolupracovník sv. Kliment Ochridský. V těchto dnech celý slovanský svět oslavuje památku velkých slovanských věrozvěstů sv.Cyrila a sv.Metoděje. Proto v průběhu konference, bylo posouzeno mnoho aspektů života a činnosti slovanského světa: jeho historie, tradice, kultura, písemnost a náboženská duchovní praxe.

 

Všichni účastníci vyjádřili hluboké znepokojení nad jevy, které dnes ohrožují celý slovanský svět. A především se jedná o to, že určité síly na Západě se aktivně snaží zvrátit historii Slovanů, představovat je jako nevzdělané Barbary, kteří neznali a kteří neměli do «západní civilizace» vlastní písemnictví  a kulturu. V Evropě byla rozšířena za aktivní úlohy amerických «poradců» a «odborníků» teorie a praxe «multikulturalismu» - to znamená vytvoření jakéhosi «tavícího kotle», v němž se smísí všechny národní tradice, jazyky, kultury, zvyky a náboženství.

 

Taková politika, podle účastníků konference, má katastrofální důsledky nejen pro zástupce slovanského světa, ale také zástupce všech národů Evropy. A proto odsuzujeme «multikulturalismus» ve všech jeho projevech, bez ohledu na to, pod jakými nádhernými slogany se skrývá. Každý národ má právo na zachování svého jazyka, své národní kultury, své historie, své identity a svých tradic.

 

Ale v první řadě jazyka. Protože jazyk, slovesnost a písemnictví jsou základem vzájemného porozumění mezi lidmi, a tvoří duši národa. A my se úzkostlivě obáváme snah nahradit  cyrilici latinkou, neboť tím budou Slované zbaveni své pravoslavné slovanské identity.

V průběhu konference bylo konstatováno, že i přes určité rozdíly, jazyky všech slovanských národů mají společný začátek, společné kořeny, společný původ. A v mnoha ohledech se stali praotci tohoto stali největší světci, kteří žili a kázali ve slovanském světě. K těm, nepochybně patří sv. Cyril a Metoděj a svatý Kliment Ochridský, jehož ostatky jsou uloženy v katedrálním chrámu sv. Klimenta a sv. Panteleimona v Ohridu. Účastníci konference prodiskutovali  mnoho vědeckých argumentů, které prokazují existenci prvků písemnictví starých Slovanů a jejich předků: Venédů, Ilyrů, Thráků a jiných národů dlouho před křesťanskou érou.

 

Účastníci konference jsou toho názoru, že nejdůležitějším úkolem dneška je oživení slovanského pravoslavného vzdělání a výchovy mladé generace ve všech zemích slovanského světa. Vznik a rozvoj slovanských škol a gymnázií, v nichž by se studovala historie, kultura, tradice a  slovanské jazyky. A také  základy pravoslaví, bez kterých není možné plně pochopit duchovní podstatu slovanského bytí.

Účastníci konference vyjádřili vřelé poděkování prezidentu Republiky Makedonie Dr. Ďorge Ivanovovi za pozornost, kterou věnoval této konferenci a za osobní pozdrav, který na její adresu zaslal. Dále vyslovují přesvědčení, že i vedoucí představitelé ostatních slovanských zemí budou věnovat pozornost a poskytovat podporu slovanskému hnutí. Neboť pouze spolehnutí se na vlastní zdravé síly pomůže slovanskému světu zabránit tragickým následkům, které  dnes na sobě pociťuje západní Evropa.

 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se účastníci konference dohodli:

 

 • Pokračovat ve všech zemích ve zkoumání a studiu vlastností slovanského písemnictví,  historie, kultury a tradic.
 • Pomoci organizovat sítě slovanských škol a gymnázií, s možností hlubšího studia nejlepších slovanských tradic mladší generací. Včetně «Škol slovanského písemnictví», v nichž se bude  hlouběji studovat  slovanské písemnictví.
 • Pokračovat ve vydávání knih a článků o historii vzniku a vývoji slovanského písemnictví.
 • Pořádat ve svých zemích  semináře a «kulaté stoly» s vysvětlováním reálného ohrožení slovanského světa politikou dnes aktivně v  Evropě prosazovaného «multikulturalismu».
 • Maximálně navázat kontakty s představiteli místních pravoslavných církví za účelem využití jejich duchovního potenciálu při vysvětlování obyvatelstvu duchovních základů Slovanů.
 • Aktivně se společně s «Všeslovanským svazem» a «Všeslovanským výborem»  zúčastnit přípravy a průběhu výročního jubilejního Slovanského sněmu v Moskvě v roce 2017.
 • Pokračovat v zapojování mládeže do slovanského hnutí. Zajistit v roce 2017 účast mladých lidí ze slovanských zemí na akcích pořádaných v Bulharsku v souvislosti s vyhlášením Varny hlavním městem mládeže Evropy.
 • Pomoci organizovat školní výlety a zájezdy mládeže ze slovanských zemí do Bulharska. Seznámit je s kulturou, historií a pamětíhodnostmi této slovanské země, spojenými s nejlepšími pravoslavnými tradicemi.

 

Schváleno jednomyslně.

 

Резолюция

Международной славянской конференции

«Секреты славянской письменности»

гор. Охрид, Республика Македония

23-26 мая 2016 г.

 

Мы – представители научного сообщества, лидеры общественных славянских организаций и движений, представители православной церкви, собравшиеся на Международную славянскую конференцию «Секреты славянской письменности» в городе Охрид (Республика Македония), выражаем глубокую озабоченность ситуацией, сложившейся вокруг Славянского мира в последние года.

Конференция проходит в памятные для всех славян дни – 1100-лет назад в монастыре на озере Охрид скончался величайший славянский сподвижник и святой Климент. В эти же дни весь Славянский мир празднует память великих славянских просветителей равноапостольных Кирилла и Мефодия. Поэтому в процессе конференции были обсуждены многие аспекты жизни и деятельности Славянского мира: его история, традиции, культура, письменность, религиозная духовная практика.

Все участники конференции высказали глубокую озабоченность теми явлениями, которые происходят сегодня вокруг Славянского мира. И, в первую очередь, тем, что некие силы на Западе активно пытаются извратить историю славянства, представив славян темными варварами, не знавшими и не имевшими до «западной цивилизации» своей письменности и культуры. Широкое распространение, с подачи американских «советников» и «экспертов», в Европе получила теория и практика «мультикультурализма» - то есть, создания некоего «плавильного котла» в котором бы перемешались все национальные традиции, языки, культуры, обычаи, религии.

Подобного рода политика, по мнению участников конференции, имеет пагубные последствия не только для представителей Славянского мира, но и для представителей всех народов Европы. И поэтому мы осуждаем «мультикультурализм» в любых его проявлениях, под какими бы красивыми лозунгами он ни скрывался. Каждый народ имеет право на сохранение своего языка, своей национальной культуры, своей истории, своей самобытности, своих традиций.

Но, в первую очередь, - языка. Ибо, язык, словесность, письменность являются основой взаимопонимания внутри народа и составляют душу самого народа. И мы с тревогой обращаем внимание на то, что замена кириллического письма латиницей лишает славян их православного самосознания.

В ходе конференции установлено, что, не смотря на ряд различий, язык всех славянских народов имеет единое начало, единые корни, единые истоки. И во многом родоначальниками этого стали величайшие святые праведники, жившие и проповедовавшие в Славянском мире. К таковым, несомненно, относятся равноапостольные Кирилл и Мефодий и святой Климент, чьи мощи покоятся в кафедральном храме св. св. Климента и Пантелеймона в г. Охрид. При этом участники конференции обсудили многочисленные научные аргументы, подтверждающие существование элементов письменности у древних славян и их предков: венедов, иллирийцев, фракийцев и других народов задолго до христианской эры.

Участники конференции считают, что важнейшей задачей сегодня является возрождение славянского православного образования и воспитания подрастающего поколения во всех странах Славянского мира. Создание и развитие славянских школ и гимназий, в которых бы изучалась история, культура, традиции и язык славян. А также – основы православия, без которых невозможно полностью осмыслить духовную сущность славянского бытия.

Участники конференции выражают особую признательность Президенту Республики Македонии Георгию Иванову за то внимание, которое он оказал данной конференции, направив в ее адрес свое особое приветствие. И выражают уверенность в том, что и руководители других славянских стран будут оказывать внимание и поддержку славянскому движению. Ибо, лишь опора на его здоровые силы поможет избежать Славянскому миру трагических последствий, которые испытывают на себе сегодня представители Западной Европы.

В связи с выше изложенным, участники конференции постановили:

 • Продолжить во всех странах исследования по изучению особенностей славянской письменности, истории, культуры, традиций.
 • Помочь в организации сети славянских школ и гимназий для более глубокого изучения подрастающим поколением лучших традиций славянства. В том числе – «Школ славянской письменности», в которых более углубленно изучать особенности славянской письменности.
 • Продолжить издание книг и статей по истории возникновения и развития славянской письменности.
 • Организовать в своих странах семинары и «круглые столы» с разъяснением того, какую реальную опасность для Славянского мира представляет политика активно внедряемого сегодня в Европе «мультикультурализма».
 • Максимально наладить контакты с представителями поместных православных церквей с целью использования их духовного потенциала в разъяснении населению духовных основ славянства.
 • Принять активное участие совместно с «Международным Славянским Союзом» и «Всеславянским Комитетом» в подготовке и проведении юбилейного Славянского Собора в Москве в 2017 году.
 • Продолжить привлечение в славянское движение молодежи. Организовать в 2017 г. участие молодежи из славянских стран в мероприятиях, организованных в Болгарии в связи с объявлением г. Варна столицей молодежи Европы.
 • Помочь в организации экскурсий учащихся школ и молодежи славянских стран в Болгарию. Представить им культуру, историю и достопримечательности этой славянской страны, связанные с лучшими православными традициями.

 

 

Принято единогласно