Slovanský svět 01/2017

 

ПАМЯТИ ПОЭТА

             20 января перестало биться сердце замечательного черногорского поэта, члена Союза писателей СССР и России с 1964 года , активиста международного славянского движения с 1998 г. - Йоле Станишича.

 

            Йоле Станишич родился 6 мая 1929 года в черногорском селе Виничи вблизи города Даниловграда и известного во всём православном мире скального монастыря «Острог». В годы фашисткой оккупации, вместе со старшими братьями, помогал югославским партизанам бороться с ненавистными захватчиками, восторженно встречал советских воинов, освободивших его родную землю от коричневой чумы осенью 1944 года.

 

С 1961 года Й. Станишич жил в России. Он окончил факультет журналистики Ленинградского факультета, аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию, 35 лет проработал в Институте русской литературы РАН (Пушкинский дом).

 

Всю сознательную жизнь он писал яркие и страстные гражданственные стихи на родном языке, борясь с силами мрака, и, как выразился в одном из своих стихотворений: «победил мировое зло – утопил в капле чернил». Его стихи переводили на русский язык выдающиеся поэты: М. Дудин, А. Гитович, В. Рождественский, В. Соснора, С. Ботвинник, В. Кузнецов и другие. Книги Й. Станишича выходили массовыми тиражами в самых авторитетных издательствах: «Советский писатель», «Советская Россия», «Лениздат», «Современник». Доктор филологических наук А. Базилевский включил большую подборку стихов Йоле Станишича в «Антологию сербской поэзии» и выпустил в 2012 году в московском издательстве «Вахазар» его поэтический сборник «Голый остров – дно ада».

 

Йоле был  инициатором и координатором Международного общественного трибунала по преступлениям НАТО в Югославии. Заседания трибунала прошли в Белграде, Москве, Киеве, Софии, Берлине и Нью-Йорке, разоблачая в глазах прогрессивной общественности зловещие акции западных политиков и вояк против многострадальных славянских народов Балкан.

Йоле Станишич участвовал в VII. Всеславянском съезде в Праге в 1998 г., в VIII. Всеславянском съезде в Москве в 2001 г., в IX. Всеславянском съезде в Минске в.2005 г., в X. Всеславянском съезде в Киеве и в XII. Всеславянском соборе в Москве в 2015 г.

Мы рассчитывали на его участие в Юбилейном Славянском съезде в этом году в Москве. Международное славянское движение в лице  Йоле Станишича теряет надежного сторонника идеи славянской взаимности.

 

 

Památce básníka

  1. ledna 2017 utichlo srdce vynikajícího černohorského básníka, který byl od r. 1964 členem Svazu spisovatelů SSSR a Ruska a od r. 1998 aktivistou  mezinárodního slovanského hnutí - Jole Stanišiče (rusky Йоле Станишич, srbsky Jоле Станишић ).

           Jole Stanišič se narodil  6. května 1929 v černohorské vesnici Viniči nedaleko města Danilovgrad a v celém pravoslavném světě známého skalního monastýru  «Ostrog». V letech fašistické okupace, společně se staršími bratry, pomáhal jugoslávským partyzánům bojovat s nenáviděnými uchvatiteli, s nadšením vítal sovětské vojáky, kteří na podzim r. 1944 osvobodili jeho rodnou zemi od hnědého moru.

Od r. 1961 J. Stanišič žil v Rusku. Absolvoval fakultu žurnalistiky  Leningradské státní university, obhájil i kandidátskou disertaci, 35 let pracoval v Ústavu ruské literatury Ruské akademie věd (Dům Puškina).

V celém svém aktivním životě, psal výrazné a vášnivé vlastenecké básně ve svém rodném jazyce, bojoval proti silám temnoty, a  jak to vyjádřil v jedné ze svých básní: „zvítězil nad světovým zlem - utopil ho v kapce inkoustu“. Jeho verše překládali do ruštiny vynikající básníci: М. Dudin, А. Gitovič, V. Rožděstvěnskij, V. Sosnora, S. Botvinnik,  V. Kuzněcov a další. Knihy J.Stanišiče vycházely v masových vydáních v nejprestižnějších vydavatelstvích: «Sovětský spisovatel», «Sovětské Rusko», «Lenizdat», «Sovremennik». Doktor filozofických věd А. Bazilevskij zařadil velký výběr veršů Jole Stanišiče do «Antologie srbské poezie» a v r. 2012 vydal v moskevském nakladatelství  «Vachazar» jeho poetický sborník «Holý ostrov – dno pekla».

Jole byl iniciátorem a koordinátorem  Mezinárodního společenského tribunálu proti zločinům NATO v Jugoslávii. Zasedání tribunálu, která se konala v Bělehradě, Moskvě, Kijevě, Sofii, Berlíně a v New Yorku, změnila pohled pokrokové veřejnosti na  zlověstné činy západních politiků, kteří způsobili obrovská utrpení slovanským národům na Balkáně.

Jole Stanišič se zúčastnil VII. Všeslovanského sjezdu v Praze v r. 1998, VII. Všeslovanského sjezdu v Moskvě v r.2001, IX.Všeslovanského sjezdu v Minsku v r.2005, X.Všeslovanského sjezdu v Kyjevě a XII. Všeslovanského sněmu v Moskvě v r. 2015.

Počítali jsme s jeho účastí i na letošním Jubilejním slovanském sjezdu v Moskvě. Mezinárodní slovanské hnutí ztrácí v osobě Jole Stanišiče velkého stoupence myšlenky slovanské vzájemnosti.