Slovanský svět 05/2019

 

 

Podle mezinárodního práva je genocida nepromlčitelný mezinárodní zločin a zároveň je i tím nejtěžším zločinem proti lidskosti.

    

Je dosti nepochopitelné, že do dnešního dne nemají Slované, kteří představují více než 350 miliónové celosvětové společenství, svůj památný den genocidy. Genocida byla v minulosti už přiznaná Arménům, Židům, Kambodžanům anebo Rwanďanům, ale Slovanům prozatím přiznaná nebyla. Přitom jen ve 20. století byli vyvražděny desítky miliónů Slovanů během dvou světových válek a běsnění protislovanských sil v samotných slovanských zemích. Nejvíce jich bylo systematicky vyvražděno v době druhé světové války, případně Velké vlastenecké války při realizaci nacistického Hlavního plánu pro Východ (Generalplan Ost). V této koncepci Adolfa Hitlera a nacistického hnutí šlo o získání životního prostoru (Lebensraumu) na úkor Slovanů a naplnění stoletého německého ideologického snu Tlaku na východ (Drang nach Osten). Uskutečnění tohoto plánu mělo za následek genocidu a etnické čistky Slovanů. Odhaduje se, že během uvedeného období bylo vyvražděno asi 30 miliónů Slovanů a zhruba o podobný počet se následkem této strašné války snížil počet obyvatelstva ve slovanských zemích.

Je nutno připomenout, že tento tlak na Slovany ze strany Západu probíhá nepřetržitě nejméně po dobu posledních tisíc roků. Ve středověku se tento nápor Západu šikovně maskoval tzv. šířením křesťanství a organizováním křížových výprav proti Slovanům Svatou římskou říší německého národa. Oběti tohoto „pokřesťanšťování“ už dnes těžko někdo spočítá, ale šlo o milióny zabitých Slovanů a jejich postupné vytlačování na východ (Drang nach Osten). Podobná situace panovala u jižních Slovanů, kde byla agresorem Osmanská říše a její genocidní politika vůči Slovanům. Pro úplnost je třeba ještě připomenout vojenské tažení 600 tisícové evropské armády vedené Napoleonem, která v červnu 1812 napadla Rusko.

Slovanské sdružení Slavica ze Slovenska v průběhu Všeslovanských národopisných slavností - Slovanská Praha 2018, které se konaly ve dnech 7. až 9. června 2018, podalo prostřednictvím svého předsedy návrh, aby datum 22.6. bylo uznáno jako Památný den genocidy Slovanů. Uvedený návrh byl jednohlasně přijat na společném plenárním zasedání třech mezinárodních slovanských organizací: Všeslovanského výboru se sídlem v Praze, Všeslovanského svazu se sídlem v Moskvě a Mezinárodní Slovanské rady se sídlem v Kyjevě. Tento návrh logicky navazoval na Usnesení XII. Slovanské rady O genocidě Slovanů, které bylo přijato 23. května 2015 v Moskvě. Dne 22. června 2018 slovanské sdružení Slavica zorganizovalo poprvé  veřejné shromáždění v Nitře (Park na Sihoti) u pamětního kamene Cest vítězství a Slovanské lípy, kde spolu s přítomnými účastníky si připomenuli tento Památný den genocidy Slovanů.

Vzhledem k výše uvedenému nebylo jednoduché vybrat vhodné datum památného dne, tak aby se s ním mohl ztotožnit co největší počet Slovanů. V době už vzpomínaného tisíciletí bylo proti Slovanům spácháno několik genocid. Ale ta největší a nejlépe zdokumentovaná je genocida, která se odehrála vůči Slovanům v době  Druhé světové války, případně v době  Velké vlastenecké války. V této válce bylo nejvíce zaznamenaných obětí právě u východních Slovanů (Rusové, Bělorusové a Ukrajinci). Jak všichni dobře víme, východní Slované byli napadnuti právě v den 22.6.1941 nacistickým Německem - operace (plán) Barbarossa. Kromě toho kolem dne letního slunovratu napadl též Napoleon Rusko a u jižních Slovanů se též v této době (Vidovdan – česky Vítův den) odehrálo více nepříjemných událostí. K úctě k miliónům obětí východních Slovanů je právě datum 22.6. nejvhodnějším dnem pro Památný den genocidy Slovanů.

Jako symbol Památného dne genocidy Slovanů sdružení Slavica na zmíněných Všeslovanských národopisných slavnostech navrhlo Hvězdu Rodu. Jedná se o osmicípou hvězdu, starý symbol vnitřní síly a moudrosti, který poukazuje na nekonečno vesmíru a harmonii člověka se světem. Je též symbolem Slovanských rodů, na které směrovala už upomínaná genocidní tažení. Barevné provedení k tomuto účelu je Hvězda Rodu v červené barvě umístěná na bílém, šedém nebo černém podkladě. Uvedený symbol je vhodné doplnit nápisem velkými písmeny GENOCIDA SLOVANŮ nebo Památný den GENOCIDY SLOVANŮ. Pietní vzpomínková setkání by se měla organizovat na významných místech pro Slovany, jako jsou například památníky na oběti válek, při památných stromech (lípa, dub), hájích, skalách a jiných přírodních útvarech. V průběhu těchto setkání by bylo vhodné zasadit památný strom, lípu nebo dub a připomenout účastníkům zde uvedené informace.

V souvislosti s výše uvedeným doporučujeme

 • Zapojit do připomínání si Památného dne genocidy Slovanů co nejvíc občanských spolků a jednotlivců ve Slovanských zemích a žádat je o písemnou podporu uvedeného návrhu.
 • Přenést uvedenou problematiku do parlamentů jednotlivých Slovanských států a poté  na půdu mezinárodních organizací včetně OSN.
 • Protože Slované utrpěli v posledních světových válkách největší ztráty, měli by dostat všechny dosud uznané restituce a válečné reparace.
 • Parlamenty slovanských zemí by měly na legislativní úrovni systematizovat problém genocidy Slovanů, zejména v první a druhé světové válce.
 • Založit muzea genocidy Slovanů, ve kterých se budou shromažďovat materiály a fakta o cílené destrukci civilistů a vojenských sil.

Slavme slavně slávu Slávů slavných

V Nitře dne 9.5.2019

Miloš ZVERINA

generální tajemník Všeslovanského výboru

Hvězda Rodu 

   

 

Podľa medzinárodného práva je genocída nepremlčateľný medzinárodný zločin a zároveň je aj tým najťažším zločinom proti ľudskosti.

 

Je dosť nepochopiteľné, že do dnešného dňa nemajú Slovania, vyše 350 miliónové celosvetové spoločenstvo, svoj pamätný deň genocídy. Genocída bola v minulosti už uznaná Arménom, Židom, Kambodžanom alebo Rwanďanom, no Slovanom zatiaľ priznaná nebola. Pritom len v 20. storočí boli vyvraždené desiatky miliónov Slovanov počas dvoch svetových vojen a besnenia protislovanských síl v samotných slovanských krajinách. Najviac ich bolo systematicky vyvraždených počas druhej svetovej vojny, prípadne Veľkej vlasteneckej vojny pri realizácii nacistického Hlavného plánu pre Východ (Generalplan Ost). V tejto koncepcii Adolfa Hitlera a nacistického hnutia išlo o získanie životného priestoru (Lebensraumu) na úkor Slovanov a naplnenie stáročného nemeckého ideologického sna Náporu na východ (Drang nach Osten). Vykonávanie tohto plánu malo za následok genocídu a etnické čistky Slovanov. Odhaduje sa, že počas uvedeného obdobia bolo vyvraždených asi 30 miliónov Slovanov a zhruba o podobný počet sa znížilo obyvateľstvo v slovanských krajinách následkom tejto strašnej vojny.

Tu treba pripomenúť, že tento nápor na Slovanov zo strany západu prebieha nepretržite najmenej počas posledných tisíc rokov. V stredoveku sa tento nápor západu šikovne maskoval tzv. šírením kresťanstva a organizovaním krížových výprav proti Slovanom Svätou rímskou ríšou nemeckého národa. Obete tohto "pokresťančovania" už dnes ťažko niekto spočíta, ale išlo o milióny zabitých Slovanov a ich postupné vytláčanie na východ (Drang nach Osten). Podobná situácia panovala u južných Slovanov, kde bola agresorom Osmanská ríša a jej genocídna politika voči Slovanom. Pre úplnosť treba ešte spomenúť vojenské ťaženie 600 tisícovej európskej armády vedenej Napoleonom, ktorá v júni 1812 napadla Rusko.

Slovanské združenie Slavica zo Slovenska počas Všeslovanskej národopisnej slávnosti - Slovanská Praha 2018, ktorá sa konala v dňoch 7. až 9. júna 2018, podalo prostredníctvom svojho predsedu návrh, aby bol dátum 22.6. uznaný ako Pamätný deň genocídy Slovanov. Uvedený návrh bol jednohlasne prijatý na spoločnom plenárnom zasadnutí troch medzinárodných slovanských organizácií: Všeslovanského výboru so sídlom v Prahe, Všeslovanského zväzu so sídlom v Moskve a Medzinárodnej Slovanskej rady so sídlom v Kyjeve. Tento návrh logicky nadväzoval na Uznesenie XII. Slovanskej rady O genocíde Slovanov, ktoré bolo prijaté 23. mája 2015 v Moskve. 22. júna 2018 slovanské združenie Slavica zorganizovalo prvý krát verejné zhromaždenie v Nitre (Park na Sihoti) pri pamätnom kameni Ciest víťazstva a slovanskej lipe, kde spolu s prítomnými účastníkmi si pripomenuli tento Pamätný deň genocídy Slovanov.

Vzhľadom na vyššie uvedené nebolo jednoduché vybrať vhodný dátum pamätného dňa, tak aby sa s ním mohol stotožniť čo najväčší počet Slovanov. Počas už spomínaného tisícročia bolo proti Slovanom spáchaných niekoľko genocíd. No tá najväčšia a najlepšie zdokumentovaná je genocída, ktorá sa odohrala voči Slovanom počas Druhej svetovej vojny, prípadne počas Veľkej vlasteneckej vojny. V tejto vojne bolo najviac zaznamenaných obetí práve u východných Slovanov (Rusi, Bielorusi a Ukrajinci). Ako všetci dobre vieme východní Slovania boli napadnutí práve v deň 22.6.1941 nacistickým Nemeckom - operácia (plán) Barbarossa. Okrem toho okolo dňa letného slnovratu napadol aj Napoleon Rusko a u južných Slovanov sa tiež v tomto čase (Vidovdan) odohralo viac nepríjemných udalostí. K úcte k miliónom obetí východných Slovanov je práve dátum 22.6. najvhodnejším dňom na Pamätný deň genocídy Slovanov.

Ako symbol Pamätného dňa genocídy Slovanov združenie Slavica na spomínanej Všeslovanskej národopisnej slávnosti navrhla Hviezdu Roda(u). Ide o osemcípu hviezdu, starý symbol vnútornej sily a múdrosti, ktorý poukazuje na nekonečno vesmíru a harmóniu človeka so svetom. Je aj symbolom Slovanských rodov, na ktoré smerovali už spomínané genocídne ťaženia. Farebné prevedenie na tento účel je Hviezda Roda v červenej farbe umiestnená na bielom, šedom alebo čiernom podklade. Uvedený symbol je vhodné doplniť nápisom veľkými písmenami GENOCÍDA SLOVANOV alebo Pamätný deň GENOCÍDY SLOVANOV. Pietne spomienkové stretnutia by sa mali organizovať na významných miestach pre Slovanov ako sú napríklad pamätníky na obete vojen, pri pamätných stromoch (lipa, dub), hájoch, skalách a iných prírodných útvaroch. Počas týchto stretnutí je vhodné zasadiť pamätný strom, lipu alebo dub a pripomenúť účastníkom tu uvedené informácie.

V súvislosti s vyššie uvedeným odporúčame

 • Zapojiť do pripomínania si Pamätného dňa genocídy Slovanov čo najviac občianskych organizácií a jednotlivcov v Slovanských krajinách a žiadať ich o písomnú podporu uvedeného návrhu.
 • Preniesť uvedenú problematiku do parlamentov jednotlivých Slovanských krajín a neskôr na pôdu medzinárodných organizácií vrátane OSN.
 • Keďže Slovania utrpeli v posledných svetových vojnách najväčšie straty, mali by dostať všetky doteraz uznané reštitúcie a vojnové reparácie.
 • Parlamenty slovanských krajín musia na legislatívnej úrovni systematizovať problém genocídy Slovanov, najmä v prvej a druhej svetovej vojne.
 • Vytvoriť múzeá genocídy Slovanov, v ktorých sa budú zbierať materiály a fakty o cielenej deštrukcii civilistov a vojenských síl.

Slávme slávne slávu Slávov slávnych

V Nitre dňa 9.5.2019
Miloš ZVERINA

generálny tajomník Všeslovanského výboru

 

 

Геноцид, в соответствии с международным правом, является одним из самых звучных  международных преступлений и вместе с тем и самым тяжелым преступлением против человечности.

Совершенно непонятно, почему до сегодняшнего дня славяне, более, чем 350-миллионное мировое сообщество, не имеют своего памятного дня геноцида. Геноцид в прошлом признали в отношении армян, евреев, камбоджийцев или руандцев, но в отношении славян пока не признали. Притом только в 20 столетии убили десятки миллионов славян во время двух мировых войн и разгула антиславянских сил в самих же славянских странах. Более всего их систематически убивали во время Второй мировой войны или Великой Отечественной войны, во время реализации нацистского Генерального плана „Восток“ (GeneralplanOst).

В этой концепции Адольфа Гитлера и нацистского движения главной целью было завоевание жизненного пространства  (Lebensraum) за счет славян и исполнение столетней немецкой идеологической мечты Похода на Восток (Drang nach Osten). Выполнение этого плана должно было вылиться в геноцид и этнические чистки славян. Существуют предположения, что в это время убили примерно 30 миллионов славян и приблизительно на столько же уменьшилось количество жителей в славянских странах в результате этой страшной войны.

Здесь необходимо напомнить, что это наступление на славян со стороны Запада продолжается безостановочно минимально в течение последней тысячи лет.  В средние  века это наступление Запада ловко маскировалась под так называемое  распространение христианства и организацию крестовых походов против славян Святой римской империей немецкого народа. Жертвы этой „христианизации“ сегодня вряд ли кто-нибудь сможет сосчитать, но без сомнения тогда убили миллионы славян и постепенно их вытеснили на восток (Drang nach Osten).

То же самое случилось и с южными славянами, когда в роли агресоров выступила Османская империя, проводившая геноцидную политику в отношении славян. Для полноты картины необходимо вспомнить и о военной кампании 600-тысячной европейской армии под предводительством Наполеона, которая в июне 1812 года напала на Россию.

Славянское общество Славица из Словакии во время Всеславянских народных празднеств – Славянская Прага 2018, которые состоялись 7 - 9 июня 2018 года, в лице своего председателя выдвинуло предложение о том, чтобы дата 22 июня была признана, как Памятный день геноциды славян. Это предложение было единогласно принято на совместном пленарном заседании трех международных славянских организаций:  Всеславянского комитета со штаб-квартирой в Праге, Всеславянского комитета со штаб-квартирой в Москве и Международного славянского совета со штаб-квартирой в Киеве.

Это предложение было логическим продолжением Постановления XII. Славянского совета „О геноциде славян,“ которое приняли 23 мая 2015 года в Москве. 22 июня 2018 года славянское объединение Славица организовало первую общественную сходку в Нитре (Парк в Сиготи) возле памятного камня Дорог Победы и славянской липы, где вместе с присутствующими представителями общественности и жителями города и окрестных сел торжественно отметили Памятный день геноцида славян.

Из-за приведенных выше причин было нелегко выбрать подходящую дату памятного дня – такую, с которой бы отождествилось как можно большее количество славян. В течение последнего тысячелетия против славян совершили сразу несколько геноцидов. Но тем самым большим и более всего задокументированным является геноцид, который применили в отношении славян во время Второй мировой войны или Великой Отечественной войны. В этой войне самые большие жертвы зарегистровали именно среди восточных славян (русские, белорусы, украинцы).

Мы все хорошо знаем, что на восточных славян именно 22 июня 1941 напала нацистская Германия – Операция (План) Барбаросса. Кроме этого, приблизительно в день летнего солнцеворота и Наполеон также напал на Россию, а на территории, где живут южные славяне, в то время (Видовдан) произошло много неприятных событий. Для преклонения перед миллионами жертв восточных славян именно дата 22 июня является самым подходящим днем для Памятного дня геноцида славян.

Как символ Памятного дня геноцида славян, объединение Славица во время выше упоминавшихся Всеславянских народных торжеств предложило Звезду Рода. Это восьмиконечная звезда, старый символ внутренней силы и мудрости, который указывает на бесконечность космоса и гармонию человека с миром. Он же является и символом Славянских родов, против которых были направлены выше упоминавшиеся геноцидные походы. В этом предназначении Звезда Рода выполнена красным цветом и находится на белом, сером или черном фоне.

Данный символ хорошо было бы дополнить надписью большими буквами „ГЕНОЦИД СЛАВЯН“ или „Памятный день ГЕНОЦИДА СЛАВЯН“. Благоговейные памятные встречи следует организовать на имеющих значение для славян местах, как, например, памятники жертвам войн, памятные деревья (липа, дуб), рощи, скалы и иные природные образования. Во время этих встреч было бы желательно посадить памятное дерево, липу или дуб и напомнить участникам встречи приведенные выше информации.

В связи с выше приведенным предлагаем

 • Привлечь к отмечанию Памятного дня геноцида славян как можно больше общественных организаций и отдельных лиц в славянских странах и предложить им, чтобы письменно подтвердили свою поддержку данного предложения.
 • Продвинуть данную проблематику в парламенты отдельных славянских стран и позже на сцену международных организаций, в том числе и ООН.
 • Поскольку славяне во время последних мировых войн понесли самые большие жертвы, им должны вернуть все имущество, в рамках признанной до сегодняшнего дня  реституции, и осуществить военные репарации.
 • Парламенты славянских стран должны на законодательном уровне систематизировать проблему геноцида славян, главное, во время Первой и Второй мировых войн.
 • Создать музеи геноцида славян, в которых будут собирать материалы и факты о целенаправленном уничтожении гражданских лиц и военных сил.

Славим славно славу Славов славных.

В Нитре, дня 9.5.2019
Милош Зверина

генеральный секретарь Всеславянского комитета

 

 

Genocid Slavena

Po medjunarodnom pravu je genocid nezastarjevajući medjunarodni zločin a ujedno i najteži zločin protiv čovječnosti. Dosta je neshvatljivo da do dana današnjeg Slaveni, zajednica koja broji preko 350 milijuna ljudi u cijelom svijetu, nema Dan sjećanja na svoj genocid.

U prošlosti je priznato da je genocid izvršen nad Armenima, Židovima, Kambodžanima, Ruandjanima, ali genocid Slavena nije priznat. A samo u tijeku XX stoljeća su pobijene desetke milijuna Slavena u dva svjetska rata i bješnjenju protuslavenskih sila u slavenskim državama. Najviše sistematski pobijenih je bilo u Drugom svjetskom ratu, odnosno Velikom domovinskom ratu, prilikom ostvarenja nacističkog Glavnog plana za Istok (Generalplan Ost). Ovaj koncept Adolfa Hitlera i nacističkog pokreta trebao je ostvariti životni prostor (Lebensraum) na uštrb Slavena i stogodišnji njemački ideološki san Pohoda na Istok (Drang nach Osten). Izvršenje ovog plana imalo je za posljedicu genocid i etničko čišćenje Slavena. Procjenjuje se da je u navedenom razdoblju pobijeno oko 30 milijuna Slavena, a za još otprilike sličan broj je opao broj stanovnika slavenskih zemalja kao posljedica ovog strahovitog rata.

Ovdje treba reći, da taj pohod Zapada protiv Slavena traje neprestano bar posljednjih tisuću godina. U srednjem vijeku ga je Zapad maskirao paravanom takozvanog širenja kršćanstva, dok je Sveto rimsko carstvo njemačkog naroda organiziralo križarske pohode protiv Slavena. Broj žrtava ove "kristijanizacije" danas nitko ne može prebrojiti, ali vjerojatno se radi o milijunima ubijenih Slavena, dok su preživjeli postupno pogurani na istok (Drang nach Osten). Slična situacija vladala je i kod južnih Slavena, gdje je agresor bilo Osmanlijsko carstvo i njegova genocidna politika prema Slavenima. Ne treba zaboraviti ni pohod europske vojske od 600 tisuća vojnika pod vodjstvom Napoleona, koji je 1812. napao Rusiju.

Slavenska udruga Slavica iz Slovačke je na Sveslavenskom narodopisnom slavlju - Slavenski Prag 2018, koje se održavalo od 7. do 9. lipnja 2018., predložilo preko svog predsjednika, da se datum 22. 6. usvoji kao Dan sjećanja na genocid Slavena. Ovaj prijedlog bio je jednoglasno usvojen na plenarnoj sjednici triju medjunarodnih slavenskih organizacija: Sveslavenskog odbora sa sjedištem u Pragu, Sveslavenskog saveza iz Moskve i Medjunarodnog Slavenskog savjeta iz Kijeva. Ovaj prijedlog logično je proizišao iz Zaključka XII. Slavenskog savjeta O genocidu Slavena, koji je usvojen 23. svibnja 2015. u Moskvi. A 22. lipnja 2018. slavenska udrugaSlavica je prvi put organizirala javni skup u Njitri  (Park na Sihoći) kraj spomen-kamena Ceste pobjede i slavenske lipe, koja je tamo posadjena, kako bi sa nazočnima obilježila ovaj Dan sjećanja na genocid Slavena.

Obzirom na gore navedeno, nije bilo jednostavno izabrati odgovarajući datum za Dan sjćanja koji bi odgovarao najvećem broju Slavena. U prošlom mileniju izvršeno je nekoliko genocida nad Slavenima. Ali onaj najveći i najbolje dokumentiran je genocid nad Slavenima za vrijeme Drugog svjetskog rata, odnosno Velikog domovinskog rata. U tom ratu bilo je najviše zabilježenih žrtava upravo kod istočnih Slavena (Rusi, Bjelorusi i Ukrajinci). Kao što svi dobro znamo, istočni Slaveni su napadnuti upravo dana 22.6.1941. od strane nacističke Njemačke (operacija ili plan Barbarossa). Osim toga, baš tih dana oko sunovrata je Napoleon napao Rusiju, a kod južnih Slavena se dogodilo više neugodnih dogadjaja (Vidovdan). Iz poštovanja prema milijunima žrtava iz redova istočnih Slavena je najprikladniji datum za Dan sjećanja na genocid Slavena upravo 22. 6.

Kao simbol Dana sjećanja na genocid Slavena udruga Slavica je na spomenutoj Sveslavenskoj narodopisnoj slavi predložila Zvijezdu Roda. Radi se o osmokrakoj zvijezdi, starom simbolu unutarnje sile i mudrosti, koji predstavlja beskraj svemira i harmoniju čovjeka i svijeta. To je i simbol Slavenskih rodova, protiv kojih su se vodili spomenuti genocidni pohodi. Stoga je izabrana crvena Zvijezda Roda na bijeloj, sivoj ili crnoj podlozi. Prikladno je dopuniti ovaj simbol natpisom velikim tiskanim slovima GENOCID SLAVENA ili Dan sjećanja na GENOCID SLAVENA. Manifestacije za Dan sjećanja treba održavati na mjestima bitnim za Slavene, kao što su spomenici žrtava rata ili spomen-stabla (lipa, hrast), šumice, stijene i drugi prirodni oblici. Na ovim skupovima bi bilo prikladno posaditi spomen-stablo i podsjetiti učesnike na navedene informacije o genocidu Slavena.

Preporuke

 • Uključiti u spomen-svečanost za Dan sjećanja na genocid Slavena što više udruga i pojedinaca u slavenskim zemljama i zahtijevati od njih pismenu podršku navedenog prijedloga.
 • Prenijeti navedenu problematiku u parlamente slavenskih država, a kasnije i u medjunarodne organizacije, uključujući UN.
 • Pošto su u posljednjim svjetskim ratovima najveće gubitke pretrpjeli Slaveni, trebali bi dobiti sve dosad priznate restitucije i otštete.
 • Parlamenti slavenskih zemalja moraju na zakonskom nivou sistematizirati problem genocida Slavena, osobito u Prvom i Drugom svjetskom ratu.
 • Otvoriti muzeje genocida Slavena koji će skupljati materijale i činjenice o ciljanom uništenju civila i vojnih snaga.

Slavimo slavno slavu Slavâ slavnih

U Njitri dne 9.5.2019
Miloš ZVERINA

Generalni sekretar Sveslavjanskog komiteta

 

 

Pamätník Ľudovíta Štúra sa v Štúrove stane realitou po viac ako troch rokoch. Matica slovenská ho pod záštitou predsedu vlády SR Petra Pellegriniho a starostky obce Uhrovec Zuzany Máčekovej odhalí na slávnostnom podujatí na dunajskom nábreží Námestia slobody 12. mája 2019. Aktuálne prebiehajú dokončovacie práce na jeho osadenie.

„Myšlienka osadenia Štúrovho pamätníka je v Štúrove prítomná už viac ako dve desaťročia. Úcta k osobnostiam vlastných dejín je prirodzeným prejavom každého kultúrneho a historického národa, čoho vyjadrením bude aj tento pamätník. V Matici slovenskej si zároveň želáme, aby verejnosť vnímala Ľudovíta Štúra v Štúrove aj ako symbol zmierenia a spolužitia všetkých občanov Slovenskej republiky. Veď Štúr sa zastával širokých más obyvateľstva bývalého Uhorska a pre Slovákov požadoval národnostné práva. Chcel v zásade len to, čo je dnes pre všetkých občanov Slovenska prirodzenou súčasťou ich demokratických práv,“ vysvetlil predseda MS Marián Gešper.

Osadenie Štúrovho pamätníka pripravujú matičiari z Miestneho odboru MS v Štúrove. „Slováci sú pevnou súčasťou mesta Štúrovo, tvoria takmer 29 % obyvateľstva a ich percentuálne zastúpenie stúpa. V najstarších dejinách mesta nachádzame aj stopy našich predkov. Ľudovít Štúr do Štúrova patrí, reprezentuje domáce slovenské obyvateľstvo, jeho dejiny, kultúru a hrdosť na Slovensko, ako aj 71-ročnú tradíciu novodobého pomenovania mesta,“ dodala Margaréta Vyšná z Miestneho odboru MS v Štúrove s tým, že v slobode a demokracii má každý občan právo na rozvíjanie vlastnej kultúry a pripomínanie si významných národných osobností.

Program podujatia sa začne o 13.00 h na Námestí slobody v Štúrove kultúrnym programom, slávnostná časť odhalenia pamätníka bude pokračovať o 14.30 h. Štúrovskí matičiari pozvali odhaliť bustu Ľudovíta Štúra predsedu MS Mariána Gešpera spoločne s predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim a starostkou obce Uhrovec Zuzanou Máčekovou, ktorí prevzali nad podujatím záštitu.