Slovanský svět 11/2019

Za textem v ruském jazyce následuje český text.

За тексом на русском языке находится чешский текст.

 

О Святой Доброславе Моравской

 

В среду 11 декабря 2019 года, председатель Международной неправительственной организации «Всеславянский комитет» Зденек Опатршил передал Архиепископу пражскому и чешских земель Михаилу Дандару предложение ввести св. Доброславу Моравскую в список Моравских Святых Православной Церкви.

Представители обоих учреждений с удовлетворением отметили, что это предложение встретило поддержку Моравских патриотических объединений и православных верующих, особенно в Моравии. Они также обсудили возможность написания иконы этой, в Чехии несправедливо забытой, Божей мученицы и моравской святой, изготовление иконных флагов, а также проведение паломничества в испанский город Хака, где хранятся мощи святой Доброславы.

Было решено, что в ближайшие дни начнет свою работу общий оргкомитет, в который президиум Всеславянского комитета уже в сентябре с.г. назначил своих представителей.

 

O svaté Dobroslavě Moravské

Ve středu 11. prosince 2019 předal předseda Mezinárodní nevládní organizace „Všeslovanský výbor“ Zdeněk Opatřil  Jeho Vysokopřeosvícenosti Arcibiskupovi pražskému a českých zemí Michalu Dandárovi návrh na uvedení sv. Dobroslavy Moravské do seznamu moravských svatých Pravoslavné církve.

Představitelé obou institucí s  potěšením konstatovali, že návrh se setkal s podporou moravských vlasteneckých spolků a pravoslavných věřících zejména na Moravě. Projednali i možnosti napsání ikony této u nás neprávem zapomenuté Boží mučednice a moravské světice, ikonických praporů, jakož i Pouti do španělského města Jaca, kde jsou ostatky svaté Dobroslavy uloženy.

Bylo dohodnuto, ze v nejbližších dnech zahájí svou práci organizační výbor, do nějž předsednictvo Všeslovanského výboru jmenovalo v září letošního roku své zástupce. 

 

*    *     *

В среду 11 декадря 2019 г. вечером в возрасте 58 лет внезапно скончался известный петербургский автор-исполнитель, один из ярких представителей ленинградской исполнительской традиции в авторской песне

 

Валерий ЧЕЧЕТ


Родился и вырос в Ленинграде.

Валерий Чечет принимал участие в работе жюри многих фестивалей авторской песни.

Он был постоянным членом жюри Международного фестиваля авторской песни «За туманом» имени Ю. Кукина, проходящего в Чехии с 2011 года, фестиваля «На Соловецких островах».

Валерий являлся постоянным приглашенным гостем пражского фестиваля бардовской классики «Возьмемся за руки, друзья», который проводит «Бард-клуб Прага», также как и фестиваль «За туманом» имени Ю. Кукина.

В рамках этих и других фестивалей всегда проходил сольные концерты Валерия Чечета. Солный концерт Валерия Чечета был должен состояться в субботу 14 декабря 2019 г. в Праге.

Его репертуар был огромен: это песни Ю. Визбора, Б. Окуджавы, Ю. Кукина, Ю. Кима, Е. Клячкина, М. Щербакова и многих других авторов, песни из кинофильмов, военные песни, а также песни собственного сочинения.

Старые, казалось бы, давно забытые песни, приобретали в исполнении Валерия новую жизнь.

В 2015 г. Решением городского Центра авторской песни (КСП) и Фонда памяти Юрия Визбора Валерию была вручена Памятная медаль «За большой вклад в увековечение памяти Юрия Иосифовича Визбора».

В последние годы В. Чечет выступал с концертами в России и за рубежом.

Концертные программы, с которыми выступал В. Чечет, всегда проходили в атмосфере живого, непосредственного общения со слушателями. Великолепная техника игры на шестиструнной гитаре, доверительная манера исполнения, великолепная техника игры на гитаре и удивительно мягкий, бархатный тембр голоса В. Чечета никогда не оставляди слушателей равнодушными.

Кончина Валерия Чечета представляет собой невосполнимую утрату для мира авторской песни, а также для славянского движения. Валерий неожиданно покинул этот мир, но в наших сердцах остались о нем прекрасные воспоминания.

 

Царство ему небесное!

 *   *   *

 

Ve středu 11. prosince 2019  ve večerních hodinách  ve věku 58 let, náhle zemřel známý petěrburský písničkář, kytarista a hudební skladatel, jeden z nejvýraznějších představitelů Leningradské interpretační tradice v autorské písni

 

 

Valerij ČEČET

 

Narodil se a vyrůstal v Leningradě.

Valerij Čečet byl členem poroty mnoha festivalů autorských písní.

Byl pravidelným členem poroty Mezinárodního festivalu autorské písně „Za mlhou“ pojmenované po J. Kukinovi, který se od roku 2011 koná na Hradě Střekov v Ústí nad Labem, v České republice a festivalu „Na Soloveckých ostrovech“.

Valerij byl pravidelným hostem pražského festivalu Bardovské klasiky „Vezměme se za ruce, přátelé“, který každoročně v jarních měsících pořádá „Bard klub Praha“, stejně jako festival na Hradě Střekov.

V rámci těchto a dalších festivalů pořádal Valery Čečet vždy samostatné koncerty. V sobotu 14. prosince 2019 se měl konat v Praze sólový koncert Valerije Čečeta. Pražské publikum jej očekávalo, vstupenky na jeho koncert jsou vyprodány.

Repertoár Valerije Čečeta byl obrovský: jednalo se o písně J.Vizbora, B.Okudžavy, J. Kukina, J. Kima, E. Kljačkina, M. Ščerbakova a mnoha dalších autorů, písní z filmů, vojenských písní, stejně jako písní z jeho vlastní autorské tvorby.

Staré, zdálo by se dávno zapomenuté písně v představení Valerije znovu ožily.

V roce 2015 byla V.Čečetovi na základě rozhodnutí Městského centra pro autorskou píseň (KSP) a Pamětního fondu Jurije Vizbora udělena Pamětní medaile „Za velký příspěvek k zachování paměti o Juriji Josifoviči Vizborovi.“

V posledních letech V. Čečet vystupoval nejen v Rusku, ale i v zahraničí.

Koncerty, na nichž V. Čečet vystupoval, se vždy konaly v atmosféře živé, přímé komunikace s publikem. Velkolepá technika hry na šestistrunnou kytaru, důvěrný způsob hry, velkolepá technika hry na kytaru a překvapivě jemný, sametově zabarvený hlas V. Čečeta nikdy nenechaly posluchače lhostejnými.

Odchod Valerije Čečeta představuje pro písničkářský svět, ale i pro slovanské hnutí  nenahraditelnou ztrátu. Valerij náhle a nečekaně opustil tento svět, ale v našich srdcích zůstává na něj trvalá a nádherná vzpomínka.

 

Čest jeho umělecké tvorbě a věčné památce!