Slovanský svět 03/2020

За словацким и далее зачешским текстом

следует статья на русском языке 

 

  • Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

     

    75. výročie oslobodenia Slovenska sovietskou armádou a 

       česko-slovenským armádnym zborom i rumunskou armádou

 

Matica slovenská ocení osobnosti slovenského kultúrneho života in memoriam, ktoré sa v druhej svetovej vojne zapojili do Slovenského národného povstania a zahynuli v bojoch alebo boli neľudsky umučení nemeckými nacistami. Neverejné oceňovanie sa uskutoční 7. mája o 14.00 h v sídle ustanovizne v Martine pri príležitosti 75. výročia ukončenia druhej svetovej vojny.

„Sme hrdí na významných, no, bohužiaľ, vo verejnosti zabudnutých činovníkov Matice slovenskej, ktorí sa počas druhej svetovej vojny odvážne zapojili do odboja proti nemeckému nacizmu a obetovali v ňom najvyššiu daň. Siedmim osobnostiam kultúry vzdáme hold na 75. výročie ukončenia jednej z najtragickejších udalostí histórie. Udelením ocenení ich chceme prinavrátiť do kolektívnej pamäti národa, pretože im to dlhuje nielen Matica slovenská, ale aj celá spoločnosť,“ povedal predseda MS Marián Gešper, ktorý oceňovanie inicioval. Zlatú cenu MS a pamätné listy MS odovzdá pozostalým rodinám, prípadne starostom či primátorom ich rodných obcí a miest, pokiaľ sú pozostalí neznámi.

Ustanovizeň ocení kultúrnych pracovníkov, členov i funkcionárov MS Antona Prídavka, Viliama Paulinyho, Jozefa Bučka, Juraja Janošku, Ladislava Sáru, Ivana Ďuričku a Eduarda Bullu. „Môžeme povedať, že títo matičiari mali v protifašistickom odboji veľký podiel na informovaní občanov. Za všetko hovoria ich aktivity v prípravách SNP, v ilegálnom časopise Hlas či Slobodnom slovenskom vysielači,“ doplnil M. Gešper.

Inštitúcia sa vzhľadom na súčasnú situáciu pandémie a zákaz organizovania kultúrnych podujatí rozhodla uskutočniť oceňovanie bez verejnosti v sídle MS v Martine, a to za dodržania prísnych hygienických opatrení.

IÚ MS

...

 

Матица словацкая наградит членов своей организации, которые погибли в боях

с нацизмом во время второй мировой войны

 

75-летие освобождения Словакии Советской Армией

и чехословацким армейским корпусом и румынской армией

 

Матица словацкая посмертно наградит выдающихся личностей словацкой культурной жизни, которые во время второй мировой войны включились в Словацкое национальное восстание и погибли в боях или были зверски замучены немецкими нацистами. Негласное награждение состоится 7 мая в 14.00 часов в резиденции институции в Мартине по случаю 75-летия окончания второй мировой войны.

„Мы гордимся выдающимися, но, к сожалению, забытыми общественностью чиновниками Матицы словацкой, которые во время второй мировой войны присоединились к Словацкому национальному восстанию и отважно включились в сопротивление против немецкому нацизму и пожертвовали свою самую высокую дань.  Семи личностям культуры мы отдадим дань по случаю 75-летия окончания одного из самых трагических событий в истории. Присуждением наград хотим их вернуть в коллективную память народа, потому что это им должна не только Матица словацкая, но и целое общество,“ сказал председатль МС Мариан Гешпер, который является  инициатором награждения. Золотую награду МС и памятные письма Матица словацкая передаст родственникам умерших, или старостам и мэрам их родных сел и городов, если родственники неизвестны.

Ужреждение наградит работников культуры, членов и функционеров Матицы словацкой: Антона Придавка, Вильяма Паулини, Йозефа Бучека, Юрая Яношку, Ладислава Сару, Ивана Дюричку а Эдуарда Буллу. „Можно сказать, что эти члены Матицы словацкой в антифашистском сопротивлении сыграли огромную роль в информировании граждан. Обо всем свидетельствует их деятельность в подготовке Словацкого национального восстания, в нелегальном журнале „Голос“ или Свободном словацком радио,“ дополнил М. Гешпер.

Институция из-за нынешней ситуации и запрета организации культурных мероприятий решила организовать награждение без присутствия общественности в штабе Матицы словацкой в Мартине, с соблюдением строгих гигиенических мер.

ИУ МС

 

Hanebný čin dokonán

Socha osvoboditele Prahy Ivana Stěpanoviče Koněva odstraněna

 

Takový byl pomník maršála Koněva na ul. Jugoslávských partyzánů v Praze 6

V pátek 3. dubna 2020 Radnice Prahy 6 z obav před protesty Pražanů zneužila nouzového stavu a karantény související s šířením koronaviru k tomu, aby odstranila monument Maršála Sovětského svazu Ivana Stěpanoviče Koněva, který stál v Praze 6-Bubenči, v parku na ulici Jugoslávských partyzánů.

Tomuto hanebnému činu předcházela lživá propaganda vedená proti osobnosti maršála zejména od vedení radnice Prahy 6.

K tomuto činu se vyjádřili zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu.

-  -  -

Milé sestry, vážení bratři,

Přestože jsme už mnohokrát  vyvrátili   pomluvy, historické nepravdy a poukázali na naprosté neznalosti sovětské reality, tak zase přijde nějaký chytrolín  a káže bludy!

Proto opakovaně uvádíme:

1/ Koněv byl typickým příkladem frontového velitele 2. sv. války. Za svoje nesporné vojevůdcovské kvality byl oceněn celou řadou vyznamenání, z nichž uvádíme pro stručnost ta nejdůležitější. Na prvním místě sovětský  Řád vítězství, který se uděloval pouze velitelům frontů za provedení operace strategického významu. Ze sedmi udělených vyznamenání  v 2. sv. válce měl Koněv 4. Dále obdržel dvě francouzská, jedno britské a jedno americké vyznamenání.

2/ Ale to není to hlavní. Koněvovi jsou přičítány určitými politiky a novinářskými kruhy „hříchy“, které svědčí nejen o neznalosti sovětských vojenských reálií a historických faktů, ale i o vyložených lžích. 

2.1. Pokud jde o deportace nebo únosy československých občanů v průběhu osvobozování Československa a po osvobození samém,  tak  tuto činnost prováděly příslušné útvary Smerš (sovětská vojenská kontrarozvědka) nikoliv však bojové útvary. Lze sice důvodně předpokládat, že Koněv byl o této činnosti, stejně jako ostatní velitelé frontů na našem území, informován svými (frontovými) zpravodajci. Ovšem Smerš podléhala náměstkovi ministra obrany a pozdějšímu ministru státní bezpečnosti generálu  Abakumovi, který byl Koněvovi tehdy formálně nadřízen. Takže žádný Koněvův souhlas nebyl třeba. A nikdo ho proto ani nevyžadoval. Pro úplnost je třeba uvést, že generál Abakumov byl v poválečných čistkách popraven.

2.2. Co se týče údajné účasti Koněva na potlačování maďarského povstání v roce 1956, tak zde je situace totožná. Koněv byl sice velitelem vojsk států Varšavské smlouvy, která byla podepsána zhruba rok před maďarskými událostmi.  Ale to byl v té době  pouze „Titel ohne Mittel“. Ve skutečnosti operaci v Maďarsku řídil maršál Žukov, aniž by se na ní Koněv jakkoliv podílel! A prováděli ji maršálové a generálové jednotlivých druhů vojsk. Navíc Žukov by si jen těžko nechal od kohokoliv něco rozkazovat, tím spíše ne od Koněva, svého podřízeného (Žukov byl tehdy ministrem obrany SSSR). Tvrdit něco jiného je naprostá absurdita, pokud v  tom ovšem není úmysl.

2.3. K účasti Koněva na invazi vojsk států Varšavské smlouvy v roce 1968, tak jen jedno. V té době byl ve výslužbě.

Mgr. Petr Dobrý, člen ČSBS, OO Jičínsko

Ján Kasič, člen ČSBS, OO Chrudim
Vlastimil Novotný, člen ČSBS, místopředseda OV Chrudim

JUDr. Petr Šáda, člen ČSBS, předseda OV Chrudim

Miroslav Verner, člen ČSBS, tajemník OV Jičínsko

- - -

Pražané vítají maršála Koněva po osvobození Prahy v roce 1945, foto Karel Hájek

Rozhodnutí MČ Prahy 6 o odstranění pomníku Maršála Koněva odsoudili již dříve prezident ČR Miloš Zeman, tiskový mluvčí Hradu Jiří Ovčáček, Velvyslanectví Ruské federace v ČR, ale i řada spolků a občanů.

Členové organizace „Jiné Rusko“ („Drugaja Rossija“), kteří se cítí hanebným aktem radnice Prahy 6 uraženi, upevnili na plot Velvyslanectví ČR v Moskvě transparent s nápisem „Stop fašismu“ a přes plot na území české ambasády hodili dýmovnici.

- - -

Nedávno jsem hovořil s jedním známým, který měl možnost navštívit nové hlavní město Kazachstánu Astanu (Nur-Sultan). Řekl mi toto: „Je to nádherné a moderní město. Ale chybí mu jedna důležitá věc, která činí město městem. A to je historie v podobě památek.“

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář v dnešní krizové situaci utrácí peníze městské části za likvidaci sochy Koněva, namísto aby tyto prostředky vynaložil na nezbytnou pomoc obyvatelům svého volebního obvodu.

- Otázkou je, zda bylo na tuto práci vypsáno výběrové řízení. Ale s tím si pan starosta nikdy hlavu nelámal.

- Vyvstává tu další otázka. Kde a kdy bude postavené muzeum, v němž má být podle pana starosty socha umístěna? Neměla radnice nejprve vybudovat muzeum a potom se zabývat přemístěním sochy, pokud to vůbec bylo nutné?

Ale pan starosta je mladý a nezkušený. On nic nevybudoval a vybudovat neumí. Není vinen tím, že je mladý a narodil se až čtyřicet let po válce, jeho vinou však je, že si neváží uměleckých děl, že si neváží naší historie, a v tomto případě ani podílu maršála Koněva na osvobození vězňů z vyhlazovacího koncentračního tábora v Osvětimi, jeho přímé účasti na osvobození poloviny Evropy od fašismu a také našeho hlavního města Prahy, že ničí to, co jiní před ním vybudovali.

Socha Koněva do Prahy patří. Sochu vytvoří umělec, ale odstraňuje ji vandal.

Když odstraníme památky, které do historie našeho hlavního města patří, Praha přestane být „matkou měst“ a stane se provinčním a nezajímavým městem bez vlastní historie.

Ale tento hanebný čin má i svoje právní aspekty.

Z pohledu mezinárodního práva se jedná o otevřené vyhlášení nepřátelství vůči jinému státu. Vezmeme-li v úvahu, že to byl právě Sovětský svaz, kdo nesl nejtěžší břemeno a má největší zásluhu na porážce zrůdného německého fašismu ve světě, potom aktéry odstranění sochy maršála Koněva lze ztotožnit se stoupenci fašistické ideologie. Ostatně přesně to vyjádřili aktivisté „Jiné Rusko“, jak je výše uvedeno. Na to pamatuje i náš trestní zákoník.

Radní Prahy 6 rozhodli o cizím majetku a s ním protiprávně naložili. Parcely, na nichž byl pomník vybudován patří i s pomníkem do vlastnictví hlavního města Prahy, nikoliv MČ Praha 6 a navíc se jedná o státem chráněnou památku. Je zcela nepochybné, že došlo k protiprávnímu zásahu do cizích práv. Odstranění sochy bez souhlasu ministerstva kultury k zákonem chráněné památce je dalším protiprávním činem.

Při podrobnějším prozkoumání celé kauzy se zcela jistě jedná o souběh celé řady protiprávních jednání. Poškozené strany, jako je Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo kultury, ale i občanská veřejnost zastoupená legitimními spolky by měly dát podnět k zahájení trestního stíhání aktérů tohoto činu.

V právním státě takové trestné činy či přečiny nesmějí projít bez potrestání viníků!

 

JUDr. Zdeněk Opatřil

předseda

Všeslovanského výboru, z.s.

Čtěte:https://cz.sputniknews.com/nazory/2020040811773847-pravnici-k-odstraneni-sochy-

          koneva-jde-o-protipravni-akt-starosty-i-radnich-mc-praha-6/

 

Позорное дело завершено

Памятник освободителю Праги Ивану Степановичу Коневу отстранен

 

Таким был памятник освободителю Праги маршалу И.С.Коневу в Праге-6

В пятницу 3 апреля 2020 года администрация Праги-6, побоявшаяся протестов жителей и воспользовавшись чрезвычайным положением и карантином, связанным с распростра-нением коронавируса, отстранила памятник маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу, который стоял в Праге 6-Бубенеч, в сквере на улице  Югославских партизан.

Этому позорному акту предшествовала лживая пропаганда, направленная против личности маршала, особенно со стороны руководства аминистрации Праги-6.

Представители Чешского союза борцов за свободу прокомментировали это.

-  -  -

Хотя мы много раз опровергали ложь, искажение истории и указывали на полное незнание советской реальности, опять приходят некоторые «умники» и проповедуют бред!

Поэтому мы вновь заявляем:

1 / Конев был типичным примером командующего фронтом  Великой отечественной войны. За его бесспорные качества командира он был удостоен рядом наград.  Во-первых, Советский Орден Победы, который был вручен только командующим фронтом за выполнение операций стратегического значения. Из семи наград во 2-й Мировой  Войне имел Конев четыре. Кроме того, он получил две французские, одну британскую и одну американскую награды.

2 / Но не это главное. Коневу приписываются определенными политиками и журналистскими кругами «грехи», которые свидетельствуют не только о незнании советских военных и исторических фактов, но и о намеренной лжи.

2.1 Что касается депортации или похищения чехословацких граждан во время освобождения Чехословакии и после самого освобождения, эта деятельность осуществлялась соответствующими отделами Смерша (советская военная контрразведка), а не боевыми подразделениями. Можно предположить, что Конев знал об этом, как и другие командиры фронтов на нашей территории. Но Смерш был подчинен заместителю министра обороны, а затем министру госбезопасности генералу Абакумову, которому тогда был формально подчинен Конев. Так что согласие Конева не требовалось. И никто этого не требовал. Для полного представления следует отметить, что генерал Абакумов был казнен в послевоенных чистках.

2.2 Что касается предполагаемого участия Конева в подавлении венгерского восстания в 1956 году, то здесь такая же ситуация. Конев был командующим войсками Варшавского договора, который был подписан примерно за год до венгерских событий. Но на тот момент это была только «должность без средств». На самом деле маршал Жуков руководил операцией в Венгрии без участия Конева! И это проводили маршалы и генералы разных родов войск. Более того, Жуков вряд ли позволил бы кому-либо командовать, тем более Коневу, который был его подчиненным (тогда Жуков был  министром обороны СССР). Сказать что-то другое - полный абсурд, если это не считать злым умыслом.

2.3 Об участии Конева во вводе войск государств Варшавского договора в 1968 году в Чехословакию надо сказать только одно. Конев был в то время на пенсии.

 

Мгр. Петр Добры, член Чешкого соза борцов за свободу (ЧСБС), район Йичин

Ян Касич, член ЧСБС, район Хрудим

Властимил Новотны, член ЧСБС, заместитель председателя район Хрудим

Д-р. Петр Шада, член ЧСБС, председатель район Хрудим

Мирослав Вернер, член ЧСБС, секретарь район Йичин

- - -

Пятница 3 апреля 2020 г. вошел в историю Праги-6 как "черная пятница" 

Решение об устранении памятника маршалу Коневу в Праге-6 ранее было осуждено президентом Чехии Милошем Земаном, пресс-секретарем президента ЧР Иржи Овчачеком, Посольством Российской Федерации в Чешской Республике, а также многими организациями и гражданами.

Члены организации «Другая Россия», которые чувствуют себя оскорбленными позорным актом администрации Праги-6, прикрепили  плакат с надписью «Остановить фашизм!» на изгороди Посольства Чешской Республики в Москве и бросили через забор дымовую шашку.

- - -

Я недавно говорил с другом, у которого была возможность посетить новую столицу Казахстана город Астана (Нур-Султан). Он мне сказал: «Это красивый и современный город. Но в нем нет одной важной вещи, которая делает город городом.  Это история в виде памятников».

Староста Праги-6 Ондржей Коларж тратит деньги городского округа на ликвидацию памятника Конева в сегодняшней кризисной ситуации, вместо того, чтобы тратить эти средства на необходимую помощь жителям своего района.

- Вопрос в том, был ли объявлен тендер на эту работу. Но над этим староста никогда не задумывался.

- Есть еще один вопрос. Где и когда будет построен музей, в котором предполагается установить памятник? Разве ратуша не должна была сначала построить музей, а затем заняться перемещением памятника, если это было необходимо?

Да этот староста молодой и неопытный. Он ничего не строил и не может построить. В том, что он родился через сорок лет после войны, он не виноват. Вина его в том, что он не ценит искусство, он не уважает нашу историю,  в том числе и вклад маршала Конева в освобождение заключенных из концлагеря Освенцим, его непосредственное участие в освобождении половины Европы от фашизма, а также нашей столицы Праги. Вина его и в том, что он разрушает построенное другими до него.

Памятник Коневу принадлежит Праге. Он создан скульптором, а устранен вандалом.

Если мы уберем памятники, которые принадлежат истории нашей столицы, Прага перестанет быть «матерью городов», а станет провинциальным и неинтересным городом без собственной истории.

Но этот позорный акт имеет и правовые аспекты.

С точки зрения международного права, это открытое проявление  враждебности по отношению к другому государству. Принимая во внимание, что именно Советский Союз нес тяжелое бремя и имеет наибольшую заслугу в победе над чудовищным немецким фашизмом,  инициаторы и действующие лица этого акта могут быть идентифицированы как сторонники фашистской идеологии. Действительно, это именно то, что выражали активисты «Другой России», как уже упоминалось выше. Такие действия наказываются в соответсвии с чешским Уголовным кодексом.

Депутаты Праги-6 приняли решение о чужой собственности и распорядились ею незаконно. Участок, на котором был установлен памятник, и также памятник, является собственностью Праги, а не пражского городского округа, и он также охраняется государством. Нет сомнений в том, что снос памятника является незаконным вмешательством в права других лиц. Удаление его без согласия Министерства культуры на охраняемый законом объект является очередным незаконным актом.

Более подробно рассматривая это дело, можно безусловно прийти к выводу, что оно является совокупностью ряда нарушений. Пострадавшие стороны, такие, как Администрация Праги, Министерство культуры ЧР, а также гражданское сообщество, представленное законными ассоциациями, должны инициировать уголовное преследование участников этого позорного акта.

В правовом государстве такие преступления или правонарушения не должны проходить безнаказанно!

 

Д-р. Зденек  Опатршил

председатель

Всеславянского комитета