Slovanský svět 01/2021

ччч

Četl ruskou historii jako životy svatých

 

 

K 160. výročí úmrtí zakladatele slovanského hnutí Konstantina Aksakova

  

   Konstantin Sergejevič Aksakov (29.03.1817 - 7.12.1860), ruský spisovatel, historik. Jeden ze zakladatelů slovanského hnutí. Syn spisovatele S.T. Aksakova. Vystudoval Moskevskou univerzitu (1835). V roce 1840 se spolu s J.F. Samarinem připojil k A.S. Chomjakovi a stal se jedním z nejvýznamnějších slovanofilů ve 40. a 50. letech 20. století.

   V roce 1846 opublikoval svoji diplomovou práci „Lomonosov v dějinách ruské literatury a ruského jazyka“. Svůj společensko-historický pohled vyjádřil v historických pracích: „K základním principům ruských dějin“ (1861), „Rodový nebo sociální fenomén byl špatný?“ (1850), „Starověký život mezi Slovany obecně a zejména mezi Rusy“ (1852), „Sedmisté výročí Moskvy“ (1846), „Několik slov o ruských dějinách, vyvolaných historií pana Solovjova. Pokud jde o svazek I“(1851), „Komentáře k článku pana Solovjova ...“ (1857), stejně jako v básních: „Návrat“, „Petr“, „Moskva“, „Tichá Rus“ atd. a v dramatických dílech,  zejména v dramatu „Osvobození Moskvy v roce 1612“.

   K.S. Aksakov se postavil proti westernizujícím názorům S.M. Solovjova, K.D. Kavelina a B.N. Čičerina. Dějiny Ruska, podle A.K. Aksakova se zásadně liší od historie ostatních evropských zemí. Protiklad dvou hlavních hnacích sil historie - lidu (země) a státu (moc) - je hlavní myšlenkou Aksakova: v západní Evropě se tyto dvě síly nelegálně mísily, lidé usilovali o moc a v boji vznikl ústavní systém; v Rusku lidé a stát koexistovali v míru („moc moci je pro cara, síla názoru je pro lid“) až do reforem Petra I., kdy se šlechta a inteligence odtrhly od lidí, stát začal tlačit na „zemi“.

   Pojmy „Lidé a země“ Aksakov považoval za identické s pojmem komunita, kterou vnímá jako základ celého sociálního systému Ruska. Pouze patriarchálně komunitní život, vytvořený na základě pravoslaví, zaručuje ruské společnosti nepřítomnost třídních a národních rozporů, zajišťuje jednotu cara, lidu a církve. V racionální západní civilizaci je „vnitřní pravda“ křesťanství podřízena vnějšímu nátlaku, tj. státním předpisům. Slované, kteří si uchovali pravé křesťanství a společný život odpovídající jeho smyslu - ztělesnění morálního svazku lidí, netvoří ze sebe stát, ale dobrovolně se ho dovolávají. Komunita a stát koexistují na základě vzájemné dohody a rozdělení funkcí jako dvě „oddělené spojenecké síly“. Stát by neměl zasahovat do zemědělství, průmyslu, obchodu, ideologického a morálního života. „Ruský lid“, napsal A.K. Aksakov, - „nejsou státní lidé. To vysvětluje staletý klid uvnitř Ruska“. Car Petr I., který se stal prvním monarchou, narušil vyrovnané vztahy mezi státem a lidmi. Aksakov předal caru Alexandrovi II spis „O vnitřním stavu Ruska“, v němž vládě vyčítal zejména „potlačení mravní svobody lidu a despotismus vedoucí k morální degradaci národa“.                                                                                                                                                                                                               D.K.

Převzato ze čtrnáctideníku Russkij Vestnik č.25 / 2020

 

ЧИТАЛ РУССКУЮ ИСТОРИЮ КАК ЖИТИЯ СВЯТЫХ

К 160-летию кончины основоположника славянофильского движения Константина Аксакова

   
   
    Константин Сергеевич Аксаков (29.03.1817 – 7.12.1860), русский писатель, историк. Один из основоположников славянофильского движения. Сын писателя С.Т. Аксакова. Окончил Московский университет (1835). В 1840 г. вместе с Ю.Ф. Самариным примкнул к кружку А.С. Хомякова и стал в 1840–50-е одним из наиболее видных славянофилов.


   В 1846 г. публикует свою магистерскую диссертацию «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка». Свои общественно-исторические взгляды выражал в исторических работах: «Об основных началах русской истории» (1861), «Родовое или общественное явление был изгой?» (1850), «О древнем быте у славян вообще и у русских в особенности» (1852), «Семисотлетие Москвы» (1846), «Несколько слов о русской истории, возбужденных историею г. Соловьева. По поводу I тома» (1851), «Замечания на статью г. Соловьева…» (1857), а также в стихотворениях: «Возврат», «Петру», «Москва», «Безмолвна Русь» и др., и в драматических произведениях, особенно в драме «Освобождение Москвы в 1612 году».

   Свою историческую концепцию К.С. Аксаков противопоставлял западнически взглядам С.М. Соловьева, К.Д. Кавелина и Б.Н. Чичерина. История России, по мнению А.К. Аксакова, принципиально отлична от истории других стран Европы. Противопоставление двух главных движущих сил истории – народа (земли) и государства (власти) – ведущая мысль Аксакова: в Западной Европе эти две силы незаконно смешались, народ стремился к власти и в борьбе возник конституционный строй; в России же народ и государство мирно сосуществовали («сила власти – царю, сила мнения – народу») вплоть до реформ Петра I, когда дворянство, интеллигенция оторвались от народа, государство начало теснить «землю».

   Народ, земля отождествлялись Аксаковым с общиной – основой всего общественного строя Руси. Лишь патриархально-общинный быт, сложившийся на основе Православия, гарантирует русскому обществу отсутствие классовых и национальных противоречий, обеспечивает единение царя, народа и Церкви. Западная цивилизация рассудочна, там «внутренняя правда» христианства подчинена внешнему принуждению, регламенту государства. Славяне же, сохранившие истинное христианство и соответствующий его смыслу общинный быт – воплощение нравственного союза людей, не образуют из себя государства, а добровольно призывают его. Община и государство сосуществуют на условиях взаимной договоренности и разделения функций как две «отдельные союзные силы». Государство не должно вмешиваться в земледелие, промышленность, торговлю, идейно-нравственную жизнь. «Русский народ, – писал А.К. Аксаков, – есть народ не государственный. Именно этим объясняется многовековая тишина внутри России». Равновесие сил было нарушено Петром I, который стал первым монархом, исказившим отношения между государством и народом. Аксаков представил Александру II «Записку о внутреннем состоянии России», в которой, в частности, упрекал правительство за «подавление нравственной свободы народа и деспотизм, ведущий к нравственной деградации нации».

                                                                                                                           Д.К.

Источник: Русский Вестник № 25-2020