Slovanský svět 09/2021

Zapomenutá svatá Dobroslava – svatá Orosia, současnice sv. Ludmily

JUDr. Zdeněk Opatřil, předseda Všeslovanského výboru

 

Ikona sv. Dobroslavy-Orosie (Ludmila Jůzová, Praha, 2020)

Икона св. Доброславы - Оросии (Людмила Юзова, г.Прага, 2020 г.)

Životopis sv. Dobroslavy

DOBROSLAVA, řecky (podle překladu sv. Metoděje Eurosia nebo Orosia), nar. r. 864, zemř. mučednickou smrtí r. 880 v Yebra de Basa, Španělsko. Ve Španělsku se občas chybně uvádí, že byla dcerou českého krále Bořivoje a sv.Ludmily. Dle legendy sepsané arciknězem a děkanem katedrály v Jace Juanem Francisco Aznárezem (Lópezem) sv. Orosia = Dobroslava pocházela z Velké Moravy, a byla schovankou Bořivoje a Ludmily. Podle českých a ruských pramenů byl jejím otcem bělochorvatský kníže Mojslav. Její matka zemřela brzy po porodu dcery za nevyjasněných okolností Její otec, kníže Mojslav, jak vyplývá z Fuldských análů,  při krvavé potyčce s Franky roku 872 zahynul a Dobroslava se stala ve svých osmi letech úplným sirotkem. Sirotka se ujal český kníže Bořivoj a jeho mladá žena, později svatá Ludmila, první čeští křesťanští panovníci. Tak se stala Dobroslava členkou českého vládnoucího rodu a díky pokrevní příbuznosti Bořivoje (a snad i svojí) s moravským králem Rostislavem, ale i Svatoplukem také příslušnicí moravského královského dvora, moravskou princeznou. Pozn. v té době byly Čechy součástí Velké Moravy.

Tehdy asi 22letý kníže Bořivoj, se cca v r. 874 oženil s mladičkou, čtrnáctiletou Ludmilou, jedinou dcerou a dědičkou zřejmě pšovského knížete  Slavibora, vlastníka rozlehlých území a slavného hradu Pšov. Bořivoj se tak stal nejmocnějším knížetem, něco jako králem Čechů. Přesto však byl závislý na politice svých mocných sousedů Rostislava a Svatopluka, kteří v uvedeném pořadí vládli na Velké Moravě.

Bořivoj a Ludmila si už k roku 875 zřídili svůj dvůr hrad Levý Hradec (nyní Roztoky u Prahy). S nimi sem přišla žít jako schovanka osiřelá Dobroslava, která v té době měla 11 roků. Ludmila ji měla velmi ráda. Věkový rozdíl mezi Ludmilou a Dobroslavou nebyl větší než šest roků. 

Kníže Bořivoj byl v té době už křesťanem, jak píše jeho pravnuk a první historik Čechů mnich Kristián, neboť Bořivoj přišel žít do tohoto hradu, doprovázen basiliánským mnichem Pavlem Kalichem, který se stal dvorním kaplanem. Bořivoje údajně pokřtil sám arcibiskup sv. Metoděj na Velehradě v rozmezí let 869-871.

V jeho nitru vystavěl Bořivoj malý kostel (první na českém území), který byl zasvěcen sv. Klimentovi. Dobrý vévoda tímto způsobem vyjádřil vděčnost v pořadí čtvrtému papeži a mučedníku sv. Klimentovi, jehož relikvie tu byly uloženy, a současně také svatým bratrům misionářům sv. Cyrilu a Metodějovi, kteří ostatky sv. Klimenta už dříve našli a potom odnesli na svoji apoštolskou misii na Velké Moravě.

KŘEST LUDMILY A DOBROSLAVY

Pokřtěny byly pravděpodobně v roce 877, kdy Ludmile bylo 17 roků a Dobroslavě 13 roků. Pokřtil sv. Metoděj, který na Levý Hradec přicestoval.

VYHNANSTVÍ

Češi, kteří zůstali pohany, se v polovině roku 879, vzbouřili proti knížeti Bořivojovi. A ten odešel s celou svojí rodinou ke králi Velké Moravy Svatoplukovi.

Období bez vlády knížete Bořivoje trvalo asi 10 měsíců. Díky sv. Metodějovi, se kníže Bořivoj a jeho rodina mohli brzy vrátit vítězně do Čech. 

V červnu roku 880  se sv. Metoděj znovu dostavil do Říma, „v čase, kdy se tam nacházelo také poselstvo aragónské“. Co se přihodilo, je zaznamenáno v Legendě Juana Francisca Aznáreze Lópeze.

„Don García Íñiguez, král Aragónu a Navarry (*805 – †882, doba vlády 852 - 870) požádal Svatého Otce, prostřednictvím vyslanců, aby zrušil platnost církevních slibů daných jeho druhorozeným synem donem Fortúnem Garcésem (* 852 - † 922, doba vlády 870 - 905). To proto, aby tento syn mohl nastoupit na trůn, neboť prvorozený syn a dědic trůnu zahynul ve válce s Maury. A aby Svatý Otec viděl, že toho nežádá z pouhé vrtkavosti, král požádal, aby sám Svatý Otec vybral manželku pro jeho syna, aby tak lid měl vůdce proti nájezdům Maurů.

Papež Jan VIII. požádal arcibiskupa moravského a panonského, později svatého Metoděje, aby nalezl vhodnou nevěstu pro syna navarrského krále Fortuny I. Protože Svatopluk neměl dceru, Metoděj doporučil Dobroslavu, adoptivní dceru Bořivoje a Ludmily.

Papež doporučení přijal. Osvobodil dona Fortúna od jeho církevních závazků a doporučil mu Dobroslavu za manželku. Část poselstva se vrátila do Aragónie spolu s některými z doprovodu sv. Metoděje, druhá část Aragónců odešla se sv. Metodějem, aby zařídili sňatek s „rodiči“ Orosie a s ní samotnou. Když slyšeli, že v této záležitosti intervenoval sám papež, Bořivoj a Ludmila dali svůj souhlas. A oznámili to králi Svatoplukovi.

Slavil se pak její sňatek sotva šestnáctileté překrásné dívky, velkomoravské princezny Dobroslavy s donem Fortúnem, uzavřený v zastoupení «per procura».

SVATEBNÍ CESTA A MUČEDNICTVÍ

V měsíci září 880 se vydali na cestu a v  říjnu přišli k vodám řeky Aragón, nedaleko od města Yebra de Basa na jižní straně Pyrenejí.  Do města Yebra de Basa byl ke králi poslán don Domingo s oznámením, že už přijela královská novomanželka. Ale posel (duchovního stavu) byl zajat a zabit maurskou bandou. Tlupě velel bandita Aben Lupo, který se z dokumentů, které don Domingo vezl, dověděl o příjezdu Orosie, nevěsty dona Fortúna Garcése.

Orosiin královský průvod marně čekal na návrat dona Dominga. Měli zlé tušení. Orosia ve spěchu opustila dům v údolí a utíkala směrem k hoře. Ona a její doprovod trpěli velkou žízní. Orosia prosila Boha a v momentě se na louce objevil pramen čisté vody. Tady se pak konal poslední zápas.

Vše je popsáno v breviáři. Bandita se snažil získat přízeň Orosie. Arab chtěl, aby se Orosia zřekla víry v Ježíše Krista, konvertovala k islámu, aby odmítla ruku dona Fortúna Garcése, a aby se stala jeho ženou.

Aben Lupo osobně napadl obránce a vůdce Orosiina doprovodu, který se jmenoval Cornel (Cornelio). Ale Orosia, která byla po jeho boku, vztáhla ruku, aby ho ochránila. Rána, která měla zabít Cornela, jí usekla ruku v zápěstí. Po tomto vážném zranění, sám Aben Lupo rozsekal tělo Cornelovo a rozkázal jednomu ze svých satanových pomahačů, aby Orosii usekl i druhou ruku, a také její hlavu a nohy. Tímto způsobem, ve svých sotva 16 letech, si Orosia vysloužila palmu mučednickou.

Don Fortún se vydal na pomoc svojí manželce, ale přijel už pozdě. Pohřbil pouze ostatky své královské nevěsty, a to na místě jejího umučení.

NALEZENÍ RELIKVIÍ SV. OROSIE

Od tragédie uběhly skoro dva roky. Jeden prostý pastýř, zvaný Guillén, pásl v těch místech svoje stádo. O Orosii znal jedno vyprávění: Že přišla se Sluncem přes Pyreneje, a že ze skály, někde blízko Yebry de Basa, nechala vytrysknout pramen čisté vody."

„Jednoho dne Guillén utišil svoji žízeň z jednoho pramene a uviděl bílé světlo, které vyzařoval keř, a slyšel andělský hlas  - pokyn z nebe.  Guillén uposlechnul, nalezl a zabalil tělo Dobroslavy do svého oděvu a odešel s ním do Yebry de Basa. Tady nechal faráři kostela svatého Lorenze svatou hlavu a běžel do Jacy, kde položil tělo na oltář. Biskup jej učinil kanovníkem a správcem ostatků Svaté. Dal se na studium, a když byl vysvěcen na kněze sepsal první historii (života a smrti) sv. Orosie.“

Ostatky krásné Moravanky princezny Dobroslavy s uťatou hlavou jsou uloženy v gotické katedrále ve městě Jaca.  Její hlava je ve městě Yebra de Basa. Paradoxně je tak místo jejího posledního odpočinku jediným doloženým hrobem některého z příslušníků vládnoucí velkomoravské dynastie Mojmírovců.

Tato historie je zachycena ve středověkých breviářích v Jace, Huesce a Tarragoně, která je jasná a ověřená. Je cenná a má nevyčíslitelnou historickou hodnotu.

Papež Jan VIII., velký vyznavač sv. Orosie, zemřel nešťastně v prosinci 882, tedy 2 roky poté, co zemřela Dobroslava. Zemřel přibližně v době, kdy byly vyzvednuty (a přeneseny) její ostatky. Z análů víme, že předtím než zemřel, poslal svůj dopis sv. Metodějovi. V tomto dopise povzbuzuje sv. Metoděje, aby pokračoval v těžkém apoštolátu mezi Slovany, a utěšuje ho v jeho bolestech, mezi kterými nechyběla ani ta, kterou oba cítili pro mučednictví sv. Orosie.

Také svatý misionář (sv. Metoděj) zemřel brzy (roku 885), pravděpodobně na moravském Velehradě.

KANONIZACE SV. OROSIE

Dobroslava byla už v 10.stol. prohlášena za svatou, a stala se patronkou vinařů a ochránkyní před nepřízní počasí. Svatořečení bylo uznáno v roce 1902 papežem Lvem XIII.  a „Posvátná Kongregace Ritů“ v Římě platnost svatořečení Dobroslavy – Eurosie potvrdila. Za svatou je uznávána jak katolickou, tak i pravoslavnou církví. Dobroslava, byla jako první Moravanka kanonizována jako sv. Orosia a stala se patronkou Jacy.

Jasná Koruna Aragónská je jedinou ve Španělsku, která měla za královnu Moravanku, pannu, mučednici a kanonizovanou svatou.

Ranný středověk – deficit informací

Téma dnešní konference nás všechny zavedlo do 9. a 10. století, tedy do doby ranného středověku, kdy absence informací v dobových letopisech zejména slovanských zemí není ničím neobvyklým. Mladá léta sv. Ludmily a její mladší současnice sv. Dobroslavy jsou spojena se vznikem slovanského písemnictví, které na území tehdejší Velké Moravy a později českého knížectví přinesli sv. Konstantin a sv. Metoděj. Navíc vznik českého knížectví, jehož prvními knížaty byli Bořivoj a jeho manželka sv. Ludmila a následné, v r. 895  oddělení českého území od Velkomoravské říše, což bylo dílem jejich syna knížete Spytihněva I., neprobíhalo poklidným způsobem. Moravané vedení knížetem Mojmírem II. se neúspěšně pokoušeli vojenskou cestou vrátit Čechy zpět do lůna Velké Moravy.  Je nezodpovězenou otázkou, kam se v podmínkách následného procesu zániku Velké Moravy písemné dokumenty poděly.

Pokud by neexistovaly Fuldské letopisy (Annales Fuldenses sive Annales regni Francorum orientalis) a Slovar  istoričeskich rodokorennych imjon slavjan,  nevěděli bychom, kdo byl otcem sv. Dobroslavy a pokud by neexistovaly Jacská legenda a Legenda ve znění tarragonském, neměli bychom o sv. Dobroslavě žádné zprávy.

Skutečnost, že o sv. Dobroslavě nejsou na českém území záznamy, by neměla být důvodem ke  zpochybňování jejího původu, ale spíše výzvou historikům a církvím k prozkoumání a doplnění bílých míst v české a moravské historii.

Řekl jsem, že absence záznamů a informací z té doby ve slovanských zemích není ničím neobvyklým. Uvedu příklad. Kyjevská Rus. O sto let později vládl Jaroslav Moudrý. Měl dcery Anastasii, Alžbětu, Annu a snad i Agátu. Ruské kroniky  neuchovávaly informace o dcerách knížete Jaroslava a vše, co o nich víme, je extrahováno ze zahraničních pramenů, například z islandských ság nebo vícesvazkové historie Polska od Jana Dluhoše (XV. století), jakož i popisů pod jejich portréty v chrámu  sv. Sofie v Kyjevě. Anastasie byla uherskou královnou, ale jak se ve skutečnosti jmenovala, není nikde uvedeno ani v Rusku ani v Maďarsku. Jméno historikové dodatečně vymysleli. Přesto nikdo její existenci a původ nezpochybňuje.  Druhá dcera Alžběta. Podle onomastických údajů nebylo ve starém Rusku až do šestnáctého století nikde v pramenech zaznamenáno ženské jméno Alžběta (rusky: Елизавета). Předpokládá se, že dcera Jaroslavova, vdaná za norského krále Haralda III. Surového, nesla slovanské jméno Olisava, které ve Skandinávii změnili na „Ellisiv“. O Anně Jaroslavně, královně francouzské naopak máme poměrně hodně informací díky Francii. Osobnost princezny Agáty Kyjevské, její osud, nedostatek informací o jejím dětství a skutečnost, že je matkou nejen anglického krále Edgara Etelinga, ale zejména sv. Markéty Skotské, zaujala mnohé kronikáře, kteří se snažili „přivlastnit ji pro svoji zemi“ a tak vznikly německá, maďarská a dvě bulharské teorie jejího původu. Většina světových historiků se přiklání k názoru, že Agáta je princeznou ruskou, buď dcerou nebo sestrou Jaroslava Moudrého. Rusové si svoje veliké osobnosti chrání a nedovolí, aby jim je někdo ukradl.

U současných Čechů je tomu bohužel naopak. Oni neznají svoji historii, výsledky vědeckého bádání ignorují a svých velikých osobností si přestávají vážit.  Češi, kteří rádi poučují jiné národy, jak mají žít, si neváží svých předků a vůbec už ne těch, kteří jsou pro celé národy vzorem ušlechtilosti, mravnosti, víry, ctnosti  a  vědění.

O sv. Dobroslavě se zachovala  legenda, díky které víme, že než by se zpronevěřila své víře a zradila samu sebe, zemřela hrdinskou mučednickou smrtí. Její životní osud by byl v dnešní době příběhem zcela výjimečným. Ke sv. Dobroslavě se Španělé chovají s úctou a neustále zdůrazňují, že  je dcerou českého krále. Jen Češi a Moravané se k ní nehlásí. Argumentují tím, že o ní nejsou v Čechách žádné záznamy.  Navíc někdo, a já podezřívám, že to byl Čech, který ve zlém úmyslu na Wikipedii umístil informaci, že  Dobroslava se narodila v Bayonne, tedy na francouzské straně Pyrenejí, tedy že není Slovankou. Tento smyšlený údaj vylučuje skutečnost, že v malém městečku nemohla žít nevěsta vhodná pro budoucího aragonského krále. Pro morganatické manželství by papež zřejmě neudělil dispens a navíc je doloženo, že papež hledal nevěstu pro krále prostřednictvím sv. Metoděje na Velké Moravě. Ale přesto tento falešný údaj stačí církvím k tomu, aby sv. Dobroslava nebyla zapsána do seznamu českých a moravských svatých ani naší katolickou a ani pravoslavnou církví.

KULT SV. OROSIE

V Čechách upadlo její jméno v zapomnění, ale Španělé, Francouzi, Italové i jiné národy světa ji každého 25. června, v den jejího svatořečení zbožně uctívají při Fiesta Santa Orosia.  Stalo se tradicí na její oslavu provádět Elevatio ossium sv. Orosie (ukázání Svaté). V Jace doprovázejí ostatky sv. Orosie muži s kastaněty, kteří mají  v ústech růži.

Moravané na svoji krásnou princeznu nezapomínají. Na Jižní Moravě uchovala památku na honosný průvod, odvážející  mladičkou krasavici královského rodu, do daleké ciziny lidová tradice nazývaná Jízda králů, kdy mladičký král v dívčím kroji představuje mladou dívku královské krve. Růže v jeho ústech je, podobně jako lilie, symbolem panenství.

Tato stejná tradice nevznikla sama o sobě. Navíc víme, že v patnáctém stol. a možná i dříve moravští poutníci cestovali do Jacy uctít památku své princezny.

Lze si jen přát, aby  Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku, ale i katolická církev v Českých zemích zařadila svatou Dobroslavu do sboru moravských svatých.   

 

* * *

Забытая в Чехии Доброслава - св. Оросия, современница св. Людмилы

Д-р. Зденек Опатршил, председатель Всеславянского комитета

 

Ikona sv. Dobroslavy-Orosie (Jana Baudišová, Jihlava, 2020)

Икона св. Доброславы - Оросии (Яна Баудишова, г.Йиглава, 2020 г.)

 

Биография св. Доброславы

ДОБРОСЛАВА, (согласно переводу св. Мефодия на греческом Eurosia или на испанском - Orosia), родилась в 864 г., умерла мученической смертью в октябре 880 года в Ебра де Баса, Испания.

В Испании иногда ошибочно утверждают, что она была дочерью чешского короля Борживоя и Людмилы. Согласно легенде, написанной протоиереем и деканом Кафедрального собора св. Петра в г. Хака Франсиско Азнарезом (Лопезом), св. Оросия = Доброслава пришла из Великой Моравии и была приемной дочерью князя Борживоя и Людмилы.

Согласно чешским и русским источникам, ее отцом был Мойслав - князь белых хорватов. Ее мать умерла предположительно в 871 году. А когда ее отец, князь Мойслав, погиб в битве с франками в 872 году, как указано в Хронике Фульды, она стала в возрасте восьми лет круглой сиротой. На воспитание ее взял  дядя - чешский князь Борживой и его молодая жена  Людмила (позднее – святая), которые известны в чешской истории как первые чешские христианские правители. Таким образом, Доброслава стала членом правящей семьи и благодаря кровному родству Борживоя (и, возможно, даже своему) с моравским королем Растиславом, а также Святоплуком, одновременно и членом Моравского королевского двора, то есть  моравской принцессой. Примечание. в то время Чехия была частью Великой Моравии.

В то время, около 874 г. 22-летний князь Борживой женился на 14-летней Людмиле, единственной дочери и наследнице князя Славибора, владельца больших территорий и знаменитого замка Пшов. Таким образом, благодаря имуществу  жены Борживой стал самым могущественным князем чехов. Тем не менее он зависел от политики своих родственников и влиятельных правителей Растислава и Святоплука, которые поочередно правили Великой Моравией.

Борживой и Людмила уже в 875 году построили замок Леви Градец (ныне - Розтоки у Праги). Вместе с ними приехала сюда жить и сирота Доброслава, которой в то время было 11 лет. Людмила  ее очень любила. Разница в возрасте между Людмилой и Доброславой составляла не более четырех лет.

Князь Борживой в то время уже был христианином, поэтому он поселил в этом замке  и  священника Павла Кайха, василианского монаха, который стал придворным капелланом.

Архиепископ св. Мефодий крестил Борживоя в моравском Велеграде между 869-871 г.г.

Внутри замка Борживой построил небольшую церковь, которая была посвящена св. Клименту Таким образом, добрый князь выразил благодарность четвертому папе римскому и святому мученику Клименту, чьи мощи здесь хранились, а также святым братьям св. Кириллу и Мефодию, которые  привезли на свою апостольскую миссию в Великую Моравию мощи св. Климента.

Об этом пишет первый чешский историк – монах Христиан, правнук князя Борживоя и св. Людмилы.

КРЕЩЕНИЕ ЛЮДМИЛЫ И ДОБРОСЛАВЫ

Крестились, вероятно, в 877 году, когда Людмиле было 17 лет, а Доброславе - 13 лет. Их крестил св. Мефодиě, который в Леви Градец прибыл.

ИЗГНАНИЕ

Чехи, оставшиеся язычниками, в середине 879 г. восстали против князя Борживоя. И он ушел со всей семьей к королю Великой Моравии Святоплуку.

Период без правления князя Борживого длился около 10 месяцев. Благодаря св. Мефодию князь Борживой и его семья вскоре могли победоносно вернуться в Богемию.

В июне 880 г. св. Мефодий в третий раз приехал в Рим «в то время, когда там находилось послание Арагона». То, что произошло, описано в Легенде Хуана Франсиско Азнареза Лопеза.

«Дон Гарсия Иньгуэс, король Арагона и Наварры (* 805 - † 882), попросил Святого Отца через посланников отменить обещания Церкви, данные его вторым сыном, доном Фортуном Гарсесом (* 852 - † 922). Это должно было позволить второму сыну подняться на престол, поскольку первенец и наследник престола погиб в войне с маврами. Король попросил, чтобы Святой Отец сам выбрал жену для его сына.

Папа римский Иоанн VIII попросил архиепископа Моравского и Паннонского, позднее святого Мефодия, найти подходящую невесту для сына короля Наварры Фортуны I. Поскольку у Святоплука не было дочери, Мефодий рекомендовал Доброславу, которая  была приемной дочерью князя Борживоя и Людмилы.

Папа предложение принял. Он освободил Дона Фортуна от его церковных обязанностей и рекомендовал ему в качестве жены Доброславу. Часть посланников вернулась в Арагон вместе с некоторыми людьми из окружения Мефодия. Мефодий и остальная часть арагонцев ушла со св. Мефодием, чтобы   договориться о свадьбе с «родителями» Доброславы и с ней. Когда Борживой и Людмила узнали, что сам Папа римский заинтересован в этом браке, они дали свое согласие. И из вежливости они сообщили об этом Святоплуку. Сватоплук был не против этой свадьбы, а с севера Великой Моравии, где он находился,  он отправил богатые подарки невесте.

Тогда праздновалось бракосочетание 16-летней красивой девушки, принцессы Великой Моравии Доброславы и Доном Фортуном, заключенное «per procura» (по доверенности).

СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ И МУЧЕНИЧЕСТВО

В сентябре 880 года шествие отправилось в дорогу, а в октябре они пришли к водам реки Арагон, которая находится недалеко от Йебра-де-Баса на южной стороне Пиренеев. Дона Доминго отправили в город Йебра-де-Баса, чтобы известить, что королевская невеста прибыла. Но посланник (духовного состояния) был захвачен мавританской бандой и убит. Лидером этой группы был Абен Лупо, бандит и убийца. Из документов, которые были у посланца дона Доминго, Абен Лупо узнал о прибытии Доброславы-Оросии, невесты дона Фортуна Гарсеса.

Королевская процессия Доброславы не знала, что произошло, ожидая возвращения дона Доминго. Но все были в волнении, и в  предчувствии беды  Доброслава и ее свита скрылись в пещере на горе.

Она и ее окружение страдали от сильной жажды. Оросия умоляла Бога, и  на лугу тут же появился источник чистой воды. Здесь состоялась последняя битва.

Обо всем подробно пишется в бревиаре. В это время бандит подошел к группе и попытался завоевать симпатии у Оросии. Араб хотел, чтобы Оросия отказалась от веры в  Христа, приняла ислам, отвергла Дона Фортуна Гарсеса и стала его женой.

Абен Лупо лично напал на защитника и лидера эскорта Доброславы  Корнелио (Cornelio). Но Доброслава, которая стояла с его стороны, протянула руку, чтобы защитить его. Ударом, предназначенным  Корнелу, отрубили ее руку в запястье. После этой серьезной травмы Доброславы Абен Лупо сам разрубил тело Корнелия и в ярости приказал одному из своих сатанинских помощников отрубить у Доброславы вторую руку, а также  голову и ноги. Таким образом, в возрасте всего 16 лет Доброслава приобрела пальму мученика вместе с остальной частью своего окружения.

Дон Фортун прибыл на помощь поздно. Он похоронил только останки невесты на месте ее мученической смерти.

 

ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ св. ДОБРОСЛАВЫ-ОРОСИИ

«Прошло почти два года с момента трагедии. Простой пастух по имени Жильен пас свое стадо в этих местах. Возможно, случайно, возможно, с Божьей помощью он нашел тело Доброславы. Он обернул ее тело в свою одежду и пошел с ним в Йебра де Баса. Здесь он оставил святую голову священнику в храме св. Лоренца и побежал в Хаку. И в Хаке пастух положил ее тело на алтарь в храме св. Петра.

Он начал учиться и, когда был рукоположен в священники, написал первую историю о жизни и смерти св. Оросии ".

Мощи прекрасной моравской принцессы Доброславы с отрубленной головой хранятся в готическом соборе города Хака. Ее голова находится в городе Йебра-де-Баса. Парадоксально, но место ее последнего упокоения - единственная задокументированная могила одного из членов правящей великоморавской династии Моймировцев.

Эта история запечатлена в средневековых бриварах  Хаки, Уэски и Таррагоны, что ясно и доказано. Эти бривары имеют высочайшую историческую ценность.

Папа римский Иоанн VIII скоропостижно скончался в декабре 882 г., примерно в то время, когда мощи  Доброславы были обретены и переданы в храмы. Из летописи мы знаем, что перед смертью Папа римский отправил письмо архиепископу Мефодию. В этом письме призывает св. Мефодия, чтобы продолжал тяжелое апостольство среди славян и утешает его в его страданиях, в том числе связанных с  мученической смертью святой Доброславы - Оросии.

Святой Миссионер (св. Мефодий) также вскоре умер (в 885 году), вероятно, в Велеграде в Моравии.

 

КАНОНИЗАЦИЯ св. ДОБРОСЛАВЫ - OРОСИИ

Спустя 80 лет после смерти Доброслава была объявлена святой и стала покровительницей виноделов и защитником от непогоды. Канонизация была признана в 1902 году папой римским Львом XIII и «Священная Конгрегация Обрядов» в Риме подтвердила обоснованность канонизации Доброславы - Оросии. Она признана святой как католической, так и православной церквями. Доброслава была первой канонизированой женщиной из Королевства Моравского как св. Оросия и покровительница г. Хаки, одного из древних испанских городов у подножия горного массива Пиренеев.

Ясная Корона Арагона - единственная в Испании, у которой была королевой моравская женщина, девственница, мучениц а и канонизированная святая.

 

Раннее средневековье - дефицит информаций

Тема сегодняшней конференции перенесла нас всех в IX и X века, то есть в раннее средневековье, когда отсутствие сведений в хрониках того периода, особенно в славянских странах, не является чем-то необычным. Юные годы св. Людмилы и ее младшей современницы св. Доброславы связаны с образованием славянской писменности, которую принесли на территорию тогдашней Великой Моравии, а затем и чешского княжества св. Константин и св. Мефодий. Кроме того, создание Чешского княжества, первыми князьями которого были Борживой и его жена  Людмила и последующее, в 895 году отделение чешской территории от Великой Моравской империи, которое было делом их сына князя Спитигнева I, не произошло мирным путем. Мораване во главе с князем Моймиром II безуспешно пытались военным путем вернуть Богемию в лоно Великой Моравии. Остается без ответа вопрос, куда делись письменные документы в условиях последующего процесса распада Великой Моравии.

Если бы не было Фульдских анналов (лат. Annales Fuldenses sive Annales regni Francorum orientalis) и Словаря исторических родословных имен славян и русов Александры Баженовой, мы не знали бы, кто был отцом св. Доброславы, и если бы не было Хакской и Таррагонской легенд, то не было бы у нас о св. Доброславе, ничего известно.

То, что про св. Доброславу  на чешской территории нет никаких записей, это не должно быть поводом для сомнений в ее происхождении, а скорее призывом к историкам и церквям исследовать и заполнять белые страницы в истории Чехии и Моравии.

Я сказал, что отсутствие записей и информаций того времени в славянских странах не является чем-то необычным. Приведу пример. В Х веке великим князем Киевской Руси был Ярослав Мудрый. У него были дочери Анастасия, Елизавета, Анна и, возможно, Агата. Русские летописи не хранят сведений о дочерях князя Ярослава, и все, что мы знаем о них, извлечено из зарубежных источников, таких, как исландские саги или многотомная история Польши Яна Длугоша (XV век), а также описания под их портретами в церкви св. Софии в Киеве. Анастасия была королевой Венгрии, но, какое на самом деле было ее имя, нигде не упоминается ни в России, ни в Венгрии. Впоследствии ее имя было придумано историками. Тем не менее никто не ставит под сомнение ее существование и происхождение. Вторая дочь Елизавета. Согласно ономастическим данным, женское имя Елизавета не упоминалось в источниках Древней Руси до XVI века. Считается, что дочь Ярослава замужем за короля Норвегии Харальда III на самом деле носила славянское имя Олисава, которое в Скандинавии изменили на «Эллисив». Наоборот, у нас довольно много информаций об Анне Ярославне, королеве Франции, благодаря Франции. Личность княжны Агаты Киевской, ее судьба, недостаток информации о ее детстве и то, что она является матерью не только английского короля Эдгара Этелинга, но в первую очередь св. Маргариты Шотландской привлекла многих летописцев, которые пытались «приобщить ее к своей стране», и таким образом возникли немецкая, венгерская и две болгарские теории ее происхождения. Большинство мировых историков склоняются к мнению, что Агата - русская княжна, либо дочь, либо сестра Ярослава Мудрого. Русские защищают свои выдающиеся личности и не позволят никому их у них украсть.

К сожалению, у сегодняшних чехов все наоборот. Они не знают своей истории, игнорируют результаты научных исследований и теряют уважение к своим великим личностям. Чехи, которые любят раздавать советы другим народам, как им жить, не уважают своих предков и особенно тех, кто является образцом благородства, нравственности, веры, добродетели и знаний для целых народов.

О св. Доброславе  сохранилась легенда, благодаря которой мы знаем, что, не предав свою веру и себя, она умерла героической мученической смертью. Ее судьба и в сегодняшнее время является чем-то совершенно исключительным. Испанцы к св. Доброславе относятся с большим  уважением, постоянно подчеркивают, что она дочь чешского короля. Только чехи ее игнорируют, потому что в Чехии о ней нет никаких записей. Кроме того, кто-то, и я подозреваю, что это был чех, который со злым умыслом поместил в Википедии информацию о том, что Доброслава родилась в Байонне, на французской стороне Пиренеев, то есть, что  она не славянка. Этой информации противоречит тот факт, что невеста, подходящая для будущего короля Арагона, не могла быть низкого происхождения и проживать в маленьком городке. На морганатический брак папа римский не дал бы разрешения, и, более того, документально подтверждено, что папа римский искал невесту для короля через св. Мефодия в Великой Моравии. Но все же это недостоверного  указания на ее неславянское происхождение было достаточно для того, чтобы св. Доброслава не была внесена в список чешских и моравских святых ни нашей католической, ни православной церковью.

 

КУЛЬТ Св. ДОБРОСЛАВЫ - OРОСИИ

В Чехии ее имя было забыто, но испанцы, французы, итальянцы и другие народы мира знают ее, и ежегодно 25 июня  с почтением поклоняются ей в праздник под названием «Фиеста Санта-Оросия», когда мальчики в традиционных костюмах с белой розой во рту - символом девственности - сопровождают серебряный гроб с мощами св. Оросии.

Но мораване не забывают свою прекрасную принцессу. В Южной Моравии память о великом шествии, уносящем молоденькую красавицу из королевской семьи в далекую страну, сохраняет народная традиция под названием «Поездка королей», где молодой король в костюме девушки на самом деле представляет молодую девушку королевской крови. Белая роза у него во рту является символом девственности.

Эта  традиция возникла не сама по себе. Более того, мы знаем, что в пятнадцатом веке и, возможно, даже раньше моравские паломники приезжали в Хаку, чтобы почтить память своей принцессы.

Остается только надежда и желание, чтобы Православная церковь в чешских землях и в Словакии, а также католическая церковь в чешских землях включили св. Доброславу в список моравских святых.

* * *

Литература и ссылки:

Literatura a odkazy:

Juan Francisco Aznárez (López), děkan katedrály v Jace:

                 Historia de Santa Orosia, Reine, Virgen y Mártir, Patrona de Jaca y su

                 Diócesis, Imprenta Raro, Jaca, D. L. HU 100, 1981, 56 s.

                 Historie sv. Dobroslavy, zvané Eurosia, také Orosia, královny, panny a 

                 mučednice, patronky Jacy

                 Publikováno v Moravském historickém sborníku: ročenka Moravského národního 

                 kongresu 2002-2005 , http://www.moraviamagna.cz/texty/t_oros1.htm

Ramón de Huesca: Iglesias de Aragón, tomo VIII.

Annales Fuldenses sive Annales regni Francorum orientalis, MGH SS rer Germ. in

     usum scholarum 7, ed. F. Kurze, Hannoverae 1891.

Francisco de Ruesta, manuscripto, 1780, 1.

ANALES DE BARONIO, en los pontificados de Adriano II. y Juan VIII.

Palacký, František: Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě, díl I.,

              Kvasnička a   Hampl, Praha 1939, s. 116.

A.Podlaha: Novější španělské spisky o sv. Orosii (Eurosii), domněním dceři knížete 

              českého Bořivoje a sv. Ludmily

              Publikováno: Časopis katolického duchovenstva, 58, 1917, s. 909-915

Český slovník bohovědný 3, Praha 1926, s. 919-920, heslo Eurasie

Bibliotheca Sanctorum 5, Roma, 1964, s. 240-241, heslo Eurosia (Filippo Caraffa).

J. L Bílý.: Moravští panovníci v 6. až 13. století, Nitra, 1997, s. 203

ThDr. František Odvalil: Orosia

  1. vyd.— Brno : Blok, 2000 — 125 s.

Martyrologium Romanum, Typis Vaticanis, 2001, s. 334.

o  Jan Svoboda: Tajemná svatá Orosie

              Publikováno ve Sborníku „Přes propasti věků“, Vyšehrad, 2004, s. 59-60, 2004

Jan Galatík: Volba velkomoravské královny krásy,

              časopis Středověk, 11.5.2008, http://e-stredovek.cz/

Jindřich František Bobák: Cesta princezny Orosie - z Moravy na konec světa

              Nakladatelství Tribun EU, 2014

Mgr. Aleš Vrtal: Bude svatá Orosie někdy uctívána ve svých rodných Čechách?

              Dos Mundos – web česko-španělských vztahů, 15.8.2013

Ing. Jiří Kachlík, CSc.: Mučednice Orosie, čili Eurosie, Dobroslava,

              Publikováno:  http://orthodoxia.cz/svati/orosie.htm

Jana B. Šumpíková, Zapomenutá česká světice - je to možné?

              Revue Theofil. cz, 23.2. 2011,

              http://revue.theofil.cz/krestanske-osobnosti-detail.php?clanek=1516

Alexandra Baženova: Slavjan-rodnyje imena /Slovar  istoričeskich rodokorennych imjon 

              slavjan i rusov za dva tysjačeletija/, Penza 2019

o  Jana Kristina Studničková a Otakáro Maria Schmidt: Moravská princezna a 

             královna sv. Dobroslava - patronka boje proti islamizaci,

             Publikováno: Fragmenty – kulturně hospodářská revue, 25.10.2019