Slovanský svět 10/2021

80. výročí založení Všeslovanského výboru

 a Všeslovanského antifašistického výboru v Moskvě

 

V Moskvě, v historické budově č. 10 v ulici Pričistěnka  (dříve: Kropotkinskaja), v níž za 2. světové války byl založen a sídlil Všeslovanský výbor, jehož předsedou byl genpor. Alexandr Gundorov, místopředsedou prof. PhDr. Zdeněk Nejedlý, a v němž nyní sídlí Sovětský mírový fond a Mezinárodní slovanská akademie, se dne 4. prosince 2021 sešlo asi 40 aktivistů slovanského hnutí, aby si  připomněli 80. výročí založení Všeslovanského výboru.

Českou republiku reprezentovali JUDr. Zdeněk Opatřil, předseda Všeslovanského výboru a Miroslav Havlík, člen předsednictva Slovanského výboru ČR. Kromě jiných se konference zúčastnili: gen.v.v. Nikolaj Ivanovič Kikešev, zakladatel slovanského hnutí v Rusku, Vladimír Jurijevič Sadkov, místopředseda Všeslovanského výboru, Andrej Vasiljevič Fatula, předseda Sdružení Rusínů v RF, Michail Jurijevič Dronov, tajemník Komise historiků Ruské akademie věd, genmjr. Oleg Andrejevič Gudymo, delegace Podněsterské republiky a řada dalších osobností.

Konferenci zahájil Sergej Nikolajevič Baburin, prezident Mezinárodní slovanské akademie a místopředseda Všeslovanského svazu. Baburin ocenil významnou historickou úlohu, kterou před 80 lety založený Všeslovanský výbor, sehrál v celosvětovém měřítku při zdrcující porážce hitlerovského fašismu. Sergej Baburin připomněl, že tehdy Všeslovanský výbor vydával časopis „Slované“, který přinášel informace o rostoucím protifašistickém hnutí v celém světě. Po krátké odmlce Mezinárodní slovanská akademie obnovila vydávání tohoto časopisu, aby pokračovala v tradici založené za 2. světové války. Dnes má časopis reprezentativní podobu a informuje  o slovanském hnutí a o situaci ve slovanských státech.

Předseda Všeslovanského výboru Zdeněk Opatřil vystoupil s přednáškami:

- „Edvard Beneš a  jeho slovanská politika“ a

- „Košický vládní program (5.4. 1945) inspirující i dnes“.

Obě přednášky uvádíme v plném znění.

V závěru svého vystoupení Zdeněk Opatřil uvedl, že slovanství je vyšší stupeň vlastenectví, které je třeba pěstovat. A to je náš úkol. Stejně jako Dr. Edvard Beneš, varoval před možnými fanatiky či provokatéry, kteří by mohli mít snahu vnášet do slovanství prvky panslavismu. Panslavismus byla v 19. století  extrémní úchylka, která se nikde neujala. V malých slovanských státech nikdy nenašla oporu. Proto zejména v českém tisku objevující se články mnohých desinformátorů typu: „Panslavismus opět na vzestupu“ vyvolávají úsměv a pochybnost o znalostech historie jejich autorů. V Čechách panslavismus nikdy neexistoval, proto nemůže být ani na vzestupu ani na ústupu. Ale dnes máme svobodu slova, takže  si může každý psát co chce a záleží na vzdělání čtenáře, co z toho přijme a co naopak odmítne. 

Po přednáškách byla diskuse. Pro mnohé účastníky byla osobnost československého prezidenta Edvarda Beneše málo známá a se slovanstvím si jej nikdo nespojoval. Sergej Baburin projevil zájem o knihu Edvarda Beneše „Úvahy o slovanství“ se záměrem ji přeložit do ruštiny a vydat. Neboť prezident Edvard Beneš byl moudrý politik a jeho kniha má nadčasovou dimenzi.

Na závěr konference její účastníci schválili a odeslali dopis primátorovi Moskvy S.S. Sobjaninovi, kterým jej žádají, aby na budově, v níž se konference konala, byla umístěna pamětní deska věnovaná Všeslovanskému výboru.

Dále byl schválen dopis prezidentům Ruské federace  V.V.Putinovi a Republiky Bělorusko A.G.Lukašenkovi, ve kterém jim připomínají jejich odpovědnost za budoucnost Slovanského světa a lidstva. Požádali je, aby podpořili obnovení Všeslovanského antifašistického výboru, jako obrany proti narůstajícím hrozbám neofašismu a rusofobie v Evropě a neonacismu na Ukrajině.

Předseda Všeslovanského výboru Zdeněk Opatřil byl čestným hostem i  Celoruského důstojnického shromáždění. Zdeněk Opatřil, účastníkům připomněl, že rok 2021 je rokem smutného 80. výročí napadení Sovětského svazu hitlerovským Německem, ale i rokem 80. výročí založení Mezinárodního antifašistického výboru a Všeslovanského výboru. Ve svém vystoupení hovořil o záměrech Mezinárodního slovanského hnutí a přitom si posteskl, že nynější politické vedení Ruské federace nevěnuje téměř žádnou podporu vlasteneckým organizacím a ani slovanskému hnutí.  Připomněl, jaký významný podíl mělo právě vlastenectví a slovanství ve zdrcující porážce fašismu a z toho je třeba si  brát poučení. Dnes v důsledku současné defenzivní politiky RF a nového tlaku Západu Drang nach Osten je slovanství rozdrobené, slovanské státy jsou znepřáteleny, záštitu, kterou Rusko vždy představovalo, Slované ztratili. Připomněl, že dnes tolik kritizovaný J.V.Stalin, který nebyl Slovan, ale Gruzín,  si sílu a význam slovanství dobře uvědomoval. Diskutující doplnili, že J.V. Stalin se už v průběhu války za Slovana považoval a být Slovanem pokládal za velkou čest. Škoda, že současní ruští politikové, kteří jsou Slovany,  mají ke slovanství vlažný vztah. Zdeněk Opatřil doporučil, aby si ruští politikové přečetli knihu Edvarda Beneše „Úvahy o slovanství“. Snad jim pomůže zamyslet se nad současnou politikou Ruska.

Zdeněk Opatřil předal prezidentovi Akademie geopolitiky a členu předsednictva Všeslovanského svazu generál - plukovníkovi Leonidu Grigorjeviči Ivašovovi Sborník dokumentů národopisných slavností „Slovanská Praha - 2018“.

 

80-летие Всеславянского комитета

и Всеславянского антифашистского комитета в Москве

 

В Москве, в историческом доме № 10 по улице Причистенка (бывшая Кропоткинская), где во время Великой Отечественной войны был основан и размещался Всеславянский комитет под председательством генерал-лейтенанта Александра Гундорова, заместителем которого был профессор Зденек Неедлы, и в котором ныне работают Советский фонд мира и Международная славянская академия, собралось 4 декабря 2021 года около сорока активистов славянского движения, чтобы отметить 80-летие основания Всеславянского комитета.

Чешскую Республику на встрече представлял Зденек Опатршил, председатель Всеславянского комитета, и Мирослав Гавлик, член правления Славянского комитета Чешской Республики. В конференции приняли участие ген. в. о. Николай Иванович Кикешев, основоположник славянского движения в России, Владимир Юрьевич Садков, заместитель председателя Всеславянского комитета, Андрей Васильевич Фатула, председатель Ассоциации русинов в Российской Федерации, Михаил Юрьевич Дронов, секретарь Комиссии историков РАН, генерал-майор Олег Андреевич Гудымо, делегация Приднестровской Республики и другие.

Конференцию открыл Сергей Николаевич Бабурин, президент Международной славянской академии, вице-президент Всеславянского союза. Он высоко оценил важную историческую роль, которую Всеславянский комитет, основанный 80 лет назад, сыграл во всем мире в деле сокрушительного поражения гитлеровского фашизма. Сергей Бабурин напомнил, что в то время Всеславянский комитет издавал журнал «Славяне», который  информировал о нарастающем антифашистском движении в мире. После небольшой паузы Международная славянская академия в Москве возобновила издание этого журнала, чтобы продолжить традицию, осованную во время Второй мировой войны. Сегодня журнал имеет репрезентативный вид и информирует о славянском движении и положении в славянских государствах.

Председатель Всеславянского комитета Зденек Опатршил прочитал две лекции

- «Эдвард Бенеш и его славянская политика» и

- «Кошицкая государственная программа (5 апреля 1945 г.) не устарела и сегодня»

Мы публикуем полые тексты обеих лекций.

В конце своего выступления Зденек Опатршил подчеркнул, что славизм - это высшая степень патриотизма, которую необходимо развивать. Это наша задача. Как и доктор Бенеш предостерег от возможных фанатиков или провокаторов, которые могут попытаться внести элементы панславизма в славянское движение. Панславизм был крайним отклонением от славизма в XIX веке, который нигде не прижился. Он  так и не нашел поддержки в малых славянских государствах. Именно в чешской прессе появляются ныне такие статьи многих дезинформаторов, как, например, «Панславизм снова на подъеме», которые вызывают улыбку и сомнения по поводу уровня знаний истории их авторами. В Чехословакии панславизма никогда не существовало, поэтому он не может быть ни на подъеме, ни в упадке. Но сегодня у нас существует  свобода слова, поэтому каждый может писать, что хочет, и зависит только от степени образованности или интелигенции читателя, что он примет, а что отвергнет.

После лекций состоялась дискуссия. Для многих участников личность президента Чехословакии Эдварда Бенеша была  известна мало, и никто не ассоциировал его со славянством. Сергей Бабурин проявил интерес к книге Бенеша «Размышления о славянстве» с намерением перевести ее на русский язык и издать. Потому что президент Эдвард Бенеш был мудрым политиком, и  книга эта имеет вневременное зачение.

По окончании конференции ее участники направили письмо мэру Москвы С.С. Собянину с просьбой установить мемориальную доску Всеславянскому комитету на здании, где проходила конференция.

Участники встречи также направили письмо президенту Российской Федерации В. В. Путину и президенту Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, в котором им напомнили об их ответственности за будущее славянского мира и человечества. Они попросили их поддержать обновление Всеславянского антифашистского комитета в качестве защиты от растущей угрозы неофашизма и русофобии в Европе и неонацизма на Украине.

Председатель Всеславянского комитета Зденек Опатршил был также почетным гостем Всероссийского офицерского собрания. Он напомнил участникам, что 2021 год - это год 80-летия нападения гитлеровской Германией на Советский Союз, а также  год 80-летия образования Международного антифашистского комитета и Всеславянского комитета. В своем выступлении он рассказал о планах Международного славянского движения, посетовав на то, что нынешнее политическое руководство России практически не поддерживает ни патриотические организации, ни славянское движение. Он напомнил о важной роли, которую патриотизм и славянство сыграли в сокрушительном поражении фашизма, и об уроках, которые следует извлечь из этого. Сегодня  в результате нынешней оборонительной политики Российской Федерации и давления Запада - нового Drang nach Osten, славянство раздроблено, славянские государства перессорились между собой, покровителя, которым всегда была могучая Россия, славяне потеряли. Он напомнил, что сегодня столь критикуемый Сталин,    будучи не славянином, а грузином, хорошо осознавал силу и значение славянства. Участники дискуссии добавили, что Сталин во время войны считал себя славянином и считал за большую честь быть таковым. Жаль, что сегодняшние российские политики, являющиеся славянами, относятся к славянству вяло. Зденек Опатршил рекомендовал российским политикам прочитать книгу Эдварда Бенеша «Размышления о славянстве». Возможно, она поможет им задуматься над современной политикой России.

Зденек Опатршил вручил президенту Геополитической академии и члену Президиума Всеславянского Союза генерал-полковнику Леониду Григорьевичу Ивашову сборник документов этнографических торжеств «Славянская Прага - 2018».