XII. Všeslovanský sněm v Moskvě 21. - 24. května 2015

 

 

ZPRÁVA O KONÁNÍ

XII. VŠESLOVANSKÉHO SNĚMU

Ve dnech 21. - 24. května 2015 se v Moskvě konal  XII. Všeslovanský sněm, věnovaný 70. výročí Velkého vítězství. Zúčastnily se ho delegace Běloruska Bulharska. Bosny a Hercegoviny, Polska, Ruska, Srbska, Slovenska, Ukrajiny, Černé Hory, České republiky, Podněstří, Doněcké a Luganské lidové republiky, jejímiž členy byli ministři školství a kultury, parlamentáři, představitelé společenských organizací, sdělovacích prostředků, vysocí důstojníci zemí bývalé Varšavské smlouvy, pravoslavní duchovní a jiní. Celkem se sněmu zúčastnilo 410 delegátů a hostů.

Česká delegace byla ze všech zahraničních delegací největší. Měla  25 členů. Kromě členů Českomoravského slovanského svazu v ní byli zástupci Svazu bojovníků za svobodu, Baráčníků, Kozáctva, národnostních menšin, ale i mezinárodních organizací dislokovaných v ČR – Všeslovanského výboru, Světové rady Rusínů a Institutu slovanských strategických studií. Delegaci vedl gen.ředitel ČMSS pan Petr Synek. 

Slovenská delegace vedená předsedou největšího slovanského  sdružení na Slovensku SLAVICA  panem Milošem Zverinou přivezla pro delegáty sněmu reprezentativní knihu „Slovanstvo a svět budoucnosti“ od Ludevíta Štúra, kterou o.z. SLAVICA vydala u příležitosti 200. výročí jeho narození a u příležitosti konání XII. Všeslovanského sněmu v Moskvě.  Dalším dárkem na počest Sněmu bylo vydání  Slovanské hymny Hej, Slaviane na CD nosiči.

První plenární zasedání se konalo 21. května v sále Moskevského domu veteránů. Účastníci si vyslechli hodnotící zprávy vedoucích a členů mezinárodních a národních delegací slovanských organizací a pozdravy hostů sněmu. Ve 14.00 hod. se konal briefing. Vedoucí české delegace Petr Synek předložil Sněmu návrh Memoranda slovanského sjednocení, které bylo přijato. Dokument uvádíme níže. Zdeněk Opatřil ve svém vystoupení hovořil o vlivu národních tradic na utváření společenského vědomí. „Předkové nám zanechali obrovské bohatství, které je naší povinností zúročit.  Je to bohatství, spočívající v lidových zvycích, lidové tvorbě, ať už v projevech hudebních, tanečních, slovesných, ale i ve tvorbě řemeslné, později i v lidových krojích.“  K tomu řečník, který vystupoval v moravsko - slováckém lidovém kroji, dodal, že na takové svátky, jakým je Všeslovanský sněm, by se lidé neměli stydět chodit ve svých národních krojích. Sklidil potlesk a o přestávce se ostatní krojovaní účastníci Sněmu obdivovali kráse moravského kroje a zručnosti moravských vyšívaček.

Dne 22. května se v Ústředním muzeu Velké vlastenecké války 1941-45 konala Mezinárodní vědecká konference «Osvobozenecká mise Rudé armády v Evropě 1941-45 a národně osvobozenecké hnutí ve slovanských zemích». Slovanský  průvod k Poklonnoj Gore šel od st. metra «Park Pobědy». Delegace s vlajkami svých států, stran a společenských organizací a korouhvemi přišly k Věčnému ohni, kde položily květiny, jimiž uctili památku padlých. Ve druhé polovině dne se konala jednání sekcí.

Dne 23. května se v sále Ruské nové university uskutečnilo závěrečné zasedání, na kterém vedoucí sekcí podali zprávy z jejich jednání. Delegáti sněmu schválili Stanovy a Program Mezinárodního slovanského hnutí  - Všeslovanský svaz, změny Stanov Všeslovanského výboru a další dokumenty sněmu. Zvolili Předsednictvo Všeslovanského svazu a Všeslovanského výboru a společnou Kontrolní komisi.

Předsedou Všeslovanského svazu

byl zvolen Oleg Anatoljevič Platonov, ředitel Institutu ruské civilizace, šéfredaktor listu «Russkij věstnik». Je veteránem slovanského hnutí, aktivním funkcionářem a požívá zaslouženou autoritu.

Do předsednictva Všeslovanského svazu byli zvoleni někteří členové Izborského klubu, což významně upevní řady slovanského hnutí.Předsedou Všeslovanského výboru byl znovu zvolen Zdeněk Opatřil. Prvním místopředsedou se stal prof. Sergej Komkov (Východní Slované),  dalšími místopředsedy jsou: Mgr. Zdeněk Dragoun  (Západní Slované) a prof. Branimir Kuljanin (Jižní Slované).Generálním ředitelem Všeslovanského výboru byl jmenován Miloš Zverina (Slovensko).

V 16ti členném předsednictvu VSV jsou zastoupení: Bělorusové, Bulhaři, Černohorci, Češi, Bosňáci, Lužičtí Srbové, Poláci, Rusíni, Rusové, Slováci, Srbové a Ukrajinci.


V sobotu 24. května se delegace XII. Všeslovanského sněmu  zúčastnila oslav Dne slovanského písemnictví a kultury na Rudém náměstí v Moskvě.


Tento snímek už bude patřit do archivu. Představitelé mezinárodního slovanského hnutí - zleva: Alexej Grigorovič, člen předsednictva Všeslovanského sněmu a gen.tajemník Mezinárodního slovanského sovětu, Nikolaj Lavriněnko, předseda Mezinárodního slovanského sovětu, Nikolaj Kikešev (do tohoto zasedání) předseda Všeslovanského sněmu  a Zdeněk Opatřil, předseda Všeslovanského výboru si vzájemně koordinovali aktivity a zásadní směry činnosti mezinárodních slovanských organizací. Nikolaj Lavriněnko i Zdeněk Opatřil vyslovili přesvědčení, že dobrá spolupráce bude pokračovat i s novým předsedou Všeslovanského svazu  Olegem Platonovem.

Rusové jsou národem nesmírně pohostinným. Na každém kroku jsme se setkávali s jejich ochotou, laskavostí, pozorností a skutečně nadstandardní a obdivuhodnou péčí. Náš vřelý dík patří všem, kdo se o náš komfortní a překrásný pobyt v Moskvě postarali. Poděkování patří především prof. Sergeji Komkovovi, který je v Moskvě uznávanou autoritou a jehož jméno nám otevíralo dveře ke všem službám, které jsme po dobu svého pobytu využívali. 

                N.I.Kikešev a Zd.Opatřil

MEMORANDUM SLOVANSKÉHO SJEDNOCENÍ

Předložené gen. ředitelem ČMSS p. Petrem Synkem

a schválené XII. Všeslovanským sněmem v Moskvě dne 23. května 2015.

 

My, občané žijící v zemích, které založili, budovali a ochraňovali naši slovanští praotcové, my, příslušníci slovanských národů se hrdě hlásíme k dějinnému odkazu a hodnotám našich moudrých a mírumilovných slovanských předků!

 

Jsme zmítáni nenávistnými větry, které se snaží vyrvat naše starodávné stromy pravdy, historie, kultury a vědění i s kořeny a rozmetat je po světě lži, mamonu a zášti! Odkaz našich předků je však silnější, než nejdestruktivnější hurikán. Žít a přežít však může jedině v nás, v našich srdcích a myslích, živený vírou a odhodláním bránit jej před nepřízní, se závazkem oddaného pěstování pro generace přítomné i budoucí! To je poslání, pro které jsme se stali členy našich slovanských a vlasteneckých organizací, ve kterých pracujeme. Cítíme k sobě slovanskou vzájemnost, respektujeme se při prosazování společných či příbuzných myšlenek, hodnot a cílů. Některé vichřice však zasely do našich slovanských zahrad semena neporozumění a nesouladu, někdy nás skrytě zasáhl vnitřní nepřítel – příliš velké ambice jednotlivců – představitelů hnutí, organizací a spolků. To nás může rozdělovat!

 

Silné nenávistné větry už zase dují v moudrých korunách starobylých stromů mírumilovných Slávů! Ohýbají větve, lomcují kmeny a testují, zda již konečně nenadešel čas velkého polomu! Jsme-li opravdu potomky moudrých předků, uděláme vše nutné, co je v našich silách, abychom tomu zabránili!:

 

My, představitelé organizací pěstující slovanskou vzájemnost, skláníme se před moudrostí předků, jímž jsme povinováni a zavazujeme se ponechat své osobní ambice mimo společný slovanský zájem! Podejme si ruce, zapomeňme na nesvár, opřeme se o sebe, spolehněme se jeden na druhého a s pokorou v srdci a hrdou myslí pracujme na úkolech vyššího principu! To nám umožní nalézat společné vize, cíle a linie, na kterých můžeme vystavět opravdové slovanské sjednocení! Posuňme své činění od implantovaného „rozděl a panuj“ k tvůrčímu „sjednocuj, buduj a braň!“ Ochraňme jedinečné, nám nejdražší dědictví a společně na něm vystavějme, v našem slovanském prostoru, perspektivní a láskyplnou budoucnost!

 

Sdílíme ideu a obsah výše uvedeného Memoranda slovanského sjednocení a na důkaz ztotožnění, podpisem potvrzujeme naše přistoupení ke společné platformě vzájemnosti a spolupráce.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

XII ВСЕСЛАВЯНСКИЙ СОБОР

 

21-24 мая 2015 года в Москве проходил XII Всеславянский собор, посвященный 70-летию Великой Победы. В нем приняли участие делегации Болгарии, Боснии и Герцеговины, Польши, России, Сербии, Словакии, Украины, Черногории, Чехии, Приднестровья, Донецкой и Луганской народных республик, в которые вошли министры образования и культуры, парламентарии, руководители общественных организаций, представители средств массовой информации, бывшие военнослужащие стран Варшавского Договора, православные священники и другие. Всего в мероприятиях собора участвовало 410 человек.

Первое пленарное заседание состоялось 21 мая в Актовом зале Московского дома ветеранов. Были заслушаны отчетные доклады руководителей и членов международных и национальных славянских организаций, приветствия гостей собора. В 14.00 начался брифинг для журналистов.

22 мая в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-45 гг. состоялась Международная научная конференция «Освободительная миссия Красной Армии в Европе 1941-45 гг. и национально-освободительное движение в славянских странах».  Славянский ход по Поклонной Горе начался от ст. метро «Парк Победы». Делегации со знаменами своих государств, партий и общественных объединений, хоругвьями  пришли к Вечному огню, возложили цветы в память о павших. Во второй половине дня прошли многочисленные секционные заседания по тематике Собора

23 мая в Актовом зале Российского нового университета прошло заключительное пленарное заседание, на котором руководители секций отчитались о проделанной работе. Делегаты собора приняли Устав и Программу Международного славянского движения - Всеславянский Союза, другие документы собора,  избрали Президиум, Всеславянский Комитет и Контрольно-ревизионную комиссию.  Председателем Всеславянского Союза избран Платонов Олег Анатольевич, директор Института русской цивилизации, главный редактор газеты «Русский вестник». Он ветеран славянского движения, активный общественный деятель и пользуется заслуженным авторитетом. Председателем Всеславянского Комитета вновь избран Зденек Опатршил. В состав Президиума вошли многие члены Изборского клуба, что заметно укрепит ряды славянского движения.

24 мая делегация XII Всеславянского собора приняла участие в праздновании Дня славянской письменности и культуры в Москве.